Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego
Okładka tom 29
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje pracownicze
kompetencje a umiejętności i kwalifikacje
przemysł lotniczy
bielsko-bialski region przemysłowy

Jak cytować

BerekJ. (2016). Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 13-25. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.1325

Abstrakt

W artykule omówiono pożądane kompetencje pracowników przedsiębiorstw branży lotniczej w regionie bielsko-bialskim. Na wstępie przedstawiono istotę kompetencji i różne podejścia w definiowaniu tego pojęcia zarówno w odniesieniu do literatury polskiej, jak i anglojęzycznej. W dalszej części pracy wskazano na relacje i zależności zachodzące między kompetencjami, umiejętnościami i kwalifikacjami. Zaprezentowano różne modele kompetencji i przeanalizowano kompetencje w zakresie ich struktury. W części empirycznej przedłożono wyniki badań przeprowadzonych pod koniec 2014 roku. Celem badań było zebranie informacji na temat zapotrzebowania na pracowników w bielsko-bialskim regionie przemysłowym oraz określenie pożądanych kompetencji pracowniczych, których oczekują pracodawcy. Podmiotem badawczym były przedsiębiorstwa branży lotniczej. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie luki kompetencyjnej u kandydatów do pracy, która w szczególności dotyczy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych i znajomości specjalistycznych programów komputerowych. Wyniki powyższej analizy mogą posłużyć do doskonalenia procesu kształcenia kadr dla przedsiębiorstw branży lotniczej należących do Śląskiego Klastra Lotniczego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.1325
PDF

Bibliografia

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-171-4.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. ISBN 978-83-232-2306-1.
Zobacz w Google Scholar

Baron-Puda, M., Kłóska, I. (2010). Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH. ISBN 978-83-62292-25-7.
Zobacz w Google Scholar

Bendkowski, J. (2007). Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7335-445-6.
Zobacz w Google Scholar

Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-471-09031-1.
Zobacz w Google Scholar

Burek, R.J. (red.). (1997). Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-7129-539-1.
Zobacz w Google Scholar

Chełpa, S. (2003). Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7011-673-6.
Zobacz w Google Scholar

Furmanek, W. (1997). Kompetencje. Próba określenia pojęcia. Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej, 7, 14.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński, M. (2006). Model rozwoju kompetencji menedżerskich. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 713, 71–85.
Zobacz w Google Scholar

Jucevičienė, P., Lepaittė, D. (2004). Competence as Derived from Activity: The Problem of Their Level Correspondence. Kaunas: University of Technology Institute of Educational Studies.
Zobacz w Google Scholar

Klemp, G.O., Jr. (1980). The Assessment of Occupational Competence. Report to the National Institute of Education. Washington: National Institute of Education.
Zobacz w Google Scholar

Kowal, J. (2015). Kompetencje. W: Encyklopedia zarządzania [online, dostęp: 2016-01-06]. Dostępny w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Kompetencje.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki, J. (2013). Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego. Przykład miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Kraków: AT Wydawnictwo. ISBN 978-83-63910-03-7.
Zobacz w Google Scholar

Markowski, A., Pawelec, R. (2003). Słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wilga. ISBN 978-83-7156-679-0.
Zobacz w Google Scholar

Michalski, E. (2011). Paradygmat kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 34, 125–136.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-66-X.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski, B., Śniadecki, J. (2001). Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 83-7291-027-8.
Zobacz w Google Scholar

Orczyk, J. (2009). Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 19–32.
Zobacz w Google Scholar

Orlińska-Gondor, A. (2006). Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji. W: L. Zbiegień-Maciąg (red.). Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem (s. 168–191). Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 83-7484-028-5.
Zobacz w Google Scholar

Piotrkiewicz-Karmowska, E., Karmowski, M. (2012). Praktyczny słownik wyrazów obcych z przykładami. Warszawa: Delta W-Z. ISBN 978-83-7175-782-2.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: UMCS. ISBN 978-83-227-2690-7.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301131098.
Zobacz w Google Scholar

Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at Work. New York: Wiley. ISBN 0-471-54809-X.
Zobacz w Google Scholar

Stęchły, W., Tomaszuk, A., Ziewiec, G. (2013). Modernizacja kształcenia zawodowego w świetle celów polityki uczenia się przez całe życie. Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 978-83-61693-14-7.
Zobacz w Google Scholar

Śląski Klaster Lotniczy. (2016) [online, dostęp: 2016-02-01]. Dostępny w Internecie: http://www.aerosilesia.eu/.
Zobacz w Google Scholar

Walkowiak, R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Toruń: Dom Organizatora. ISBN 978-83-7285-327-1.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak, J. (2011). O pojęciu kompetencji jako podstawie modelu kompetencyjnego, czyli cztery znaczenia terminu „kompetencje” w naukach o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 34, 11–21.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Kośla, D. (2013). Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach o nasilonej konkurencji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1144(49), 149–160.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne