Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w małopolskim systemie przemysłowym
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

innowacja
cykl koniunkturalny
region
przemysł

Jak cytować

ŚwiadekA. (2015). Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w małopolskim systemie przemysłowym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 191-199. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.191199

Abstrakt

Systemy przemysłowe w państwach ze znaczną luką technologiczną charakteryzują się na ogół niskim poziomem konkurencyjności, objawiającej się m.in. znikomym udziałem produktów wysokiej techniki w handlu międzynarodowym. Poszukuje się zatem czynników determinujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Równolegle w literaturze przedmiotu trwa stale dyskusja, czy aktywność innowacyjna ma cykliczny czy antycykliczny charakter. Celem opracowania jest poszukiwanie kierunków, siły wpływu oraz odpowiadających im szans wpływu koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie małopolskiego systemu przemysłowego. Wyniki badania potwierdziły występowanie w regionie małopolskim aktywności innowacyjnej o charakterze cyklicznym. Na podstawie analizy wykonanej na zbiorze 500 przedsiębiorstw przemysłowych, opierając się na regresji probitowej (rachunek prawdopodobieństwa), można stwierdzić, że w fazie ożywienia gospodarczego do aktywności innowacyjnej dochodzi znacznie częściej niż w innych fazach cyklu koniunktury – recesji i stagnacji. Czynnik koniunkturalny jest więc istotnym elementem decydującym o innowacyjności przedsiębiorstw. W związku z tym w procesie programowania polityki innowacyjnej w Małopolsce należy uwzględnić również warunki gospodarcze. Pozwoli to na akcelerację procesów innowacyjnych w badanym regionie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.191199
PDF

Bibliografia

Aghion, Ph., Saint-Paul, G. (1998). Uncovering some causal relationships between productivity growth and the structure of economic fluctuations: A tentative survey. Labour, 12(2), 279‒303.
Zobacz w Google Scholar

Barrett, C.W., Musso, C.S., Padhi, A. (2009). Upgrading R&D in a downturn. The McKinsey Quarterly, 2.
Zobacz w Google Scholar

Canton, E., Uhlig, H. (1999). Growth and the cycle: Creative destruction versus entrenchment. Journal of Economics, 69(3), 239‒266.
Zobacz w Google Scholar

Cincera, M., Cozza, C., Tübke, A., Voight, P. (2012). Doing R&D or not (in a crisis), that is the question… European Planning Studies, 20(9), 1525‒1547.
Zobacz w Google Scholar

Clark, J., Freeman, C., Soete, L. (1981). Long waves, inventions, and innovations. Futures, 13(4), 308‒322.
Zobacz w Google Scholar

Dzikowski, P. (2012). Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain. Management, 16(1), 101‒113.
Zobacz w Google Scholar

Francois, P., Lloyd-Ellis, H. (2003). Animal spirits through creative destruction. The American Economic Review, 93(3), 530‒550.
Zobacz w Google Scholar

KE (2006). European Innovation Scoreboard. Paryż: Komisja Europejska.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company.
Zobacz w Google Scholar

Shleifer, A. (1986). Implementation cycles. The Journal of Political Economy, 94(6), 1163‒1190.
Zobacz w Google Scholar

Soete, L. (2009). Challenges for making European research an engine of competitiveness. Presented at VINNOVA workshop: How can a future ERA support and stimulate research, innovation, and sustainable economic growth in Europe? Berlin, March 17th.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz, J. (1993). Endogenous Growth and Cycles. NBER WP No. 4286.
Zobacz w Google Scholar

Szopik, K., Łukasik, W. (2006). Istota, zakres i cele działalności przemysłowej. W: W. Janasz (red.). Zarys strategii rozwoju przemysłu (s. 60‒85). Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-576-X.
Zobacz w Google Scholar

Świadek, A. (2013). Economic cycle and regional innovative activity in the Pomeranian industrial system in 2009‒11. Polish Journal of Management Studies, 7, 8‒16.
Zobacz w Google Scholar

Świadek, A., Tomaszewski, M. (2012). Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w regionach Polski. Przegląd Organizacji, 4, 32‒35.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski, M. (2012). Kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w sieci dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w latach 2008‒2010. Współczesne Zarządzanie, 4, 73‒83.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne