Wspólnotowe zasady organizacji i zarządzania publiczną siecią transportową
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

transport
transport publiczny
regulacje prawne

Jak cytować

Then R. (2012). Wspólnotowe zasady organizacji i zarządzania publiczną siecią transportową. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 143-156. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.143156

Abstrakt

W pracy przedstawiono zasady powierzania przez organy władzy publicznej usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich. Punktem wyjścia dla rozważań są ogólne kwestie dotyczące roli transportu publicznego w systemie zadań świadczonych w interesie ogólnym. W artykule poddano analizie cztery modelowe przykłady sposobów organizacji i zarządzania publiczną siecią transportową. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na system rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych jako jeden z elementów bilansujących strukturę kosztów transportu publicznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.143156
PDF

Bibliografia

Beim M., Sprawny transport publiczny w polskich miastach, Raport Instytutu Sobieskiego nr 40, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Inicjatywa JASPERS, Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego [online, dostęp 6.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/201002_Podstawowe_elementy_umowy_lokalny_transport_zbiorowy.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kłossowski E., Jeszcze o rekompensatach [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.wspolnota.org.pl/artykul/14325.jeszcze-o-rekompensatach.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2011:0144:FIN:PL:PDF.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat w sprawie przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju - Platforma Działania [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2005:0658:FIN:PL: PDF.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga, Polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r: czas wyborów [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: www.polloco.pl/pdf/biala_ksiega_pl.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł., Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 2 (13), t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (3), Dz.Urz. UEL z 2007 r., nr 315, poz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie C-280/00: Altmark Trans GmbH, Regierungsprasidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le-xUriServ.do?uri=CELEX:62000J0280:PL:HTML.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-53/00 Ferring, Rec., s. I-9067.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne