Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

formy rekreacji ruchowej
styl życia
motywacja
Tarnów

Jak cytować

AlejziakB. (2011). Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 11-28. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.1128

Abstrakt

Aktywność ruchowa kobiet jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, dlatego postanowiono zdiagnozować ten problem w grupie kobiet mieszkających w Tarnowie, które jest miastem średniej wielkości w województwie małopolskim. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-demograficznego kobiet biorących udział w jednej z ciekawszych form rekreacji ruchowej, do której należy fitness. Ustalono popularność poszczególnych jego form oraz zidentyfikowano bariery, które w znacznym stopniu utrudniały uczestniczenie w zajęciach. Badania przeprowadzono w 2010 roku metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano technikę ankietowania, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. W badaniach ustalono wiek respondentek, który – jak się okazało – był bardzo zróżnicowany: poniżej 20. do powyżej 50. roku życia. Uczestniczkami zajęć fitness były zwykle kobiety posiadające wykształcenie wyższe oraz średnie. Dominowały studentki oraz kobiety pracujące w oświacie lub wykonujące wolny zawód. Większość z nich to osoby dość zamożne. Głównym motywem uczestnictwa w zajęciach dla ponad połowy tarnowskich kobiet była poprawa sylwetki i wyglądu zewnętrznego oraz poprawa samopoczucia. Najpopularniejszą formą zajęć okazało się BPU, w której brało udział najwięcej respondentek. Na zajęcia kobiety przychodziły zwykle w towarzystwie koleżanek albo kogoś z rodziny. W uprawianiu rekreacji ruchowej tarnowskich kobiet pojawiały się liczne bariery utrudniające uczestnictwo w zajęciach fitness, przy czym zwykle miały one charakter zdrowotny, ekonomiczny lub związany z brakiem wolnego czasu. Badania wykazały z jednej strony duże zainteresowanie kobiet uczestnictwem w aktywności ruchowej, z drugiej pozwoliły ustalić bariery, które powyższą aktywność utrudniają.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.1128
PDF (English)

Bibliografia

Bouchard C., Shephard R.J., Physical activity, fitness, and health: the model and key koncept. In: C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens (eds.), Physical Activity, Fitness, and Health: Consensus Statement, Human Kinetics Publisher, Champaign 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski A. (red. nauk.), Zarys teorii rekreacji ruchowej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Drabik J., Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, cz. 1, Wydawnictwo Uczelniane AWF, Gdańsk 1995. ISBN 83-85968-56-3.
Zobacz w Google Scholar

GUS 2009, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hartmann-Tews I., Social stratification in sport and sport policy in the European Union, „European Journal for Sport and Society” 2006, vol. 3, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kubińska J., Walory zajęć fitness, [w:] D. Nałęcka, M. Bytniewski, Teoria i praktyka rekreacji ruchowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska 2006. ISBN 83-923366-6-6.
Zobacz w Google Scholar

Maj B., Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. ISBN 978-83-7308-950-1.
Zobacz w Google Scholar

Marciszewska B., Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, Wydawnictwo Uczelniane AWF, Gdańsk 1999. ISBN 83-85968-68-7.
Zobacz w Google Scholar

Olex-Zarychta D., Fitness – teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 2001. ISBN 83-85862-68-4.
Zobacz w Google Scholar

Opoka D.M., Fitness: historia, organizacja i zarządzanie, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2004. ISBN 83-919045-2-0.
Zobacz w Google Scholar

Opoka D.M., Fitness: sposób na życie, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Warszawa 2002. ISBN 83-888-00-06-X.
Zobacz w Google Scholar

Parnicka U., Determinanty rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo. W: D. Nałęcka, M. Bytniewski, Teoria i praktyka rekreacji ruchowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska 2006. ISBN 83-923366-6-6.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15167-6.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska B., Wojciechowska A., Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży i jej znaczenie dla zdrowia, Egross, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne