Využitie ONE pri rozvoji regiónu východného Slovenska
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

biomasa
vidiecka krajina
potenciál obnoviteľných nosičov energie

Jak cytować

PolákM., & Petro Ľubomír. (2011). Využitie ONE pri rozvoji regiónu východného Slovenska. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 161-169. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.161169

Abstrakt

Jedným z kľúčových faktorov zefektívnenia poľnohospodárskej výroby, je využitie biomasy, čo môže významne prispieť aj k zlepšeniu ekonomickej a sociálnej situácie v ekonomicky znevýhodnených regiónoch, medzi ktoré východné Slovensko patrí. Potenciál biomasy, ktorý je na Slovensku nevyužívaný, predstavuje vyše 163 PJ energie. Okrem významného energetického potenciálu, ktorý biomasa v sebe ukrýva, je biomasa aj významným multiplikačným efektom, ktorého využitie predstavuje vytváranie nových pracovných miest, vznik partnerstiev v oblasti podnikania, podporu v oblasti vedy a výskumu, vznik sietí energií, energiu bez kríz a významný príspevok k ochrane životného prostredia.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.161169
PDF (English)

Bibliografia

Energetická politika, [online; cited 2010-02-8], Dostupné na internete: <http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-5925/127610s>.
Zobacz w Google Scholar

Kehér K., Koncepcie rozvoja miest a obcí v oblasti tepelnej energetiky, hľadanie optimálnych riešení. Zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD-ROM, Bardejovské kúpele, Zemplínska Šírava, 2006. ISBN 80-225-2276-7.
Zobacz w Google Scholar

Klimatická zmena, obnoviteľné zdroje energie, biomasa, znečistenie atmosféry a skleníkové plyny, [online; cited 2010-12-10], Dostupné na internete: .
Zobacz w Google Scholar

Ministerstvo hospodárstva SR, Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 2007, [online; cited 2010-02-10], Dostupné na internete: <http://www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/legislativa _predpisy_sr/strategia_oze.pdf>.
Zobacz w Google Scholar

Obnoviteľné zdroje energie, [online; cited 2011-02-15], Dostupné na internete: <http://www.biomasa-info.sk/docs/02jandacka_s.pdf>.
Zobacz w Google Scholar

Pepich Š., Príspevok biomasy k energetike, RN č.40/2010, s. 9. ISSN 1335-440X.
Zobacz w Google Scholar

Polák M., Kocák V., Multiplikačný efekt z využitia biomasy .Zborník referátov z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej Európy, Zemplínska Šírava 2007, s. 73-79. ISBN 978-80-225-2496-4.
Zobacz w Google Scholar

Polák M., Koncepcia rozvoja ONE na báze biomasy v Košickom a Prešovskom kraji. Zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD-ROM, Bardejovské kúpele 2006, s. 17-32. ISBN 80-225-2276-7.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świetokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. ISBN 978-83-01-16113-2.
Zobacz w Google Scholar

Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie SR Bratislava, [online; cited 2010-02-11], Dostupné na internete: <http://www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/legislativa_predpisy_sr/strategia_oze.pdf>.
Zobacz w Google Scholar

Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR, [online; cited 2010-02-10], Dostupné na internete: .
Zobacz w Google Scholar

Stratégie energetickej bezpečnosti SR, [online, cited 2010-02-8], Dostupné na internete: <http://web.tuke.sk/fei-kee/doc/Strategia_energetickej_bezpecnosti_SR_do_r2030.pdf>.
Zobacz w Google Scholar

Tradičné a obnoviteľné zdroje energie, [online; cited 2010-12-22], Dostupné na internete: <http://kekule.science.upjs.sk/chemia/sutaz/zdroje_energie.pdf>.
Zobacz w Google Scholar

Úrody, [online; cited 2011-02-11], Dostupné na internete: <http://www.polnohospodarska biomasa.sk/index.php?c=5.1.2>.
Zobacz w Google Scholar

Viglasky J., Suchomel J., Laugov A N., Geffert P., Regionálne prírodné zdroje energie neobnoviteľné i obnoviteľné, ich racionálne využívanie. Zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD-ROM, Bardejovské kúpele, Zemplínska Šírava, 2006, s. 33-42. ISBN 80-225-2276-7.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne