Potencjał innowacyjny jako źródło rozwoju przedsiębiorczości
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa
proces innowacyjny

Jak cytować

KhmilF. (2015). Potencjał innowacyjny jako źródło rozwoju przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 81-86. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.8186

Abstrakt

Ostatnio w badaniach dużo uwagi poświęca się problemom innowacji w kontekście rozwoju przedsiębiorczości, przy czym oba problemy są rozpatrywane zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Jednocześnie, mimo zwiększenia liczby prowadzonych badań w tym zakresie, można zaobserwować w wielu krajach bardzo niski poziom innowacyjnej aktywności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość jest szczególnym rodzajem ekonomicznej działalności, w której w oparciu o innowacyjne podstawy odbywa się efektywne połączenie czynników produkcji w procesie tworzenia dóbr społecznych. Proces ten w dużym stopniu wyjaśnia się m.in. ilością i jakością zasobów naturalnych, a także ich dostępnością i łatwością wykorzystania, wielkością kapitału, poziomem technologii, wiedzą i umiejętnościami ludzi, popytem na produkowane towary oraz zdolnością podziału posiadanych zasobów finansowych w gospodarce krajowej w celu otrzymania maksymalnej produkcji o wysokiej jakości. Dla efektywnego oddziaływania każdego z tych czynników, przy wprowadzaniu innowacji potrzebna jest znajomość najnowszych osiągnięć w ramach rozwoju naukowo-technicznego, które umożliwiają stworzenie i upowszechnienie nowych towarów, inwestowanie środków zabezpieczających zmiany w technice i technologii, efektywne wykorzystanie tych innowacji oraz wzrost ekonomiczny. Artykuł jest poświęcony problematyce zarządzania procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Przyjęto w nim kompleksowe ujęcie tego procesu, co wynika z uzasadnionej potrzeby jednoczesnego wdrożenia innowacji produkcyjno-technologicznych, marketingowych, finansowych, organizacyjnych i społecznych. Podstawę przedstawionych rozważań stanowiła analiza literatury przedmiotu oraz działań proinnowacyjnych podejmowanych we współczesnych przedsiębiorstwach.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.8186
PDF

Bibliografia

Freeman, Ch. (1986). The role of technical change in national economic development. W: A. Amin, J. Goddard (eds.). Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development. London–Boston: Allen & Unwin. ISBN 0043381316.
Zobacz w Google Scholar

Kirchhoff, B.A. (1994). Entrepreneurship and Dynamic Capitalism: The Economics of Business Firm Formation and Growth. London: ABC-CLIO. ISBN 0275937577.
Zobacz w Google Scholar

Poznańska, K. (2009). Zarządzanie innowacjami – wykład [online, dostęp: 2014-01-20]. Dostępny w Internecie: http://spir.sggw.pl/files/files/wyk1-zarzadzanie-innowacjami.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne