Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz w opinii przedsiębiorstw – laureatów Polskiej Nagrody Jakości
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

wiedza
zarządzanie wiedzą
korzyści z zarządzania wiedzą

Jak cytować

SkrzypekA. (2015). Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz w opinii przedsiębiorstw – laureatów Polskiej Nagrody Jakości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 153-167. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.153167

Abstrakt

Niniejszy artykuł przybliża i rozszerza problematykę zarządzania wiedzą w organizacji od strony teoretycznej i praktycznej. Posiada dwie warstwy: teoretyczną i empiryczną, które się wzajemnie uzupełniają, tworząc logiczną całość. Celem artykułu jest pokazanie istoty zarządzania wiedzą oraz korzyści z wdrażania koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji. Pokazano w nim rosnące znaczenie zarządzania wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, które funkcjonują w warunkach społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. Dokonano przeglądu podejść do koncepcji zarządzania wiedzą. Podkreślono, że zarządzanie wiedzą oznacza zdobywanie wiedzy, która umożliwia osiąganie celów biznesowych. Odniesiono się do zarządzania wiedzą w rozumieniu praktyków oraz dokonano szerokiego przeglądu definicji zarządzania wiedzą. Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez autora wśród laureatów Polskiej Nagrody Jakości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.153167
PDF

Bibliografia

Beijerse, R.P. uit (2000). Knowledge management in small and medium-sized companies: Knowledge management for entrepreneurs. Journal of Knowledge Management, 4(2), 162–180.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki, R., Romanowska, M. (2001). Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-183-7.
Zobacz w Google Scholar

Bukowitz, W.R., Williams, R.L. (1999). The Knowledge Management Fieldbook. London: Prentice Hall. ISBN 0-273-63882-3.
Zobacz w Google Scholar

Comité Européen de Normalisation [CEN]. (2004). European guide to good practice in Knowledge Management – Part 5. Dostępny w Internecie: KM Terminology, ftp://centfp1.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/KM/GWA14924-05-2004-Mar.Pdf.
Zobacz w Google Scholar

Dajczak, K. (2008). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przemyśle stoczniowym. W: E. Skrzypek (red.). Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa. Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS. ISBN 978-83-924547-2-4.
Zobacz w Google Scholar

Davenport, T.H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press.
Zobacz w Google Scholar

Fitz-enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-48-5.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski, W.M., Hejduk, I. (2002). Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: T. Wawak (red.). Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5: Zarządzanie pracą. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-911343-5-0.
Zobacz w Google Scholar

Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1631-9.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki, J. (2007). Kapitał intelektualny w procesie zarządzania wiedzą: relacje i czynniki. Problemy Zarządzania, 4(18), 26–42.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski, T., Tabaszewska, E. (2006). Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą – płaszczyzny współdziałania w organizacji. Problemy Jakości, 10, 13‒16.
Zobacz w Google Scholar

Kotarba, W., Kotarba, M. (2006). Istota zarządzania wiedzą. W: W. Kotarba (red.). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1642-4.
Zobacz w Google Scholar

Kwast, U., Herman, U. (2004). Wiedza jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W: A. Szuwarzyński (red.). Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy. Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną. ISBN 83-88617-02-8.
Zobacz w Google Scholar

Maier, R. (2002). Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Berlin; Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-540-71407-1.
Zobacz w Google Scholar

Marshall, A. (1965). Principles of Economics. London: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Mertins, K., Heisig, P., Vorbeck, J. (2001). Knowledge Management: Best Practices in Europe. New York: Springer-Verlag. ISBN 3-540-67484-5.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B. (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania: w kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-66-X.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B. (2005). Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą. W: K. Perechuda (red.). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14492-0.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-298-1.
Zobacz w Google Scholar

Murray, P., Myers, A. (1997). The facts about Knowledge Information Strategy – special report.
Zobacz w Google Scholar

Newell, S., Robertson, M., Scarbrough, H., Swan, J. (2002). Managing Knowledge Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-96299-0.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509269-4.
Zobacz w Google Scholar

Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7011-861-7.
Zobacz w Google Scholar

Piasny, B. (2001). Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 11‒21.
Zobacz w Google Scholar

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-77-9.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-1626-5.
Zobacz w Google Scholar

Skyrme, D.J., Amidon, D.M. (1997). Creating the Knowledge-Based Intelligence. London: Business Intelligence Limited. ISBN 1-898-08527-7.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, M.J. (2006). Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. W: M.J. Stankiewicz (red.). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 978-83-7285-285-4.
Zobacz w Google Scholar

Strojny, M. (1999). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Strojny, M. (2000). Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych. Problemy Jakości, 3, 20.
Zobacz w Google Scholar

Swan, J., Newell, S., Scarbrough, H., Hislop, D. (1999). Knowledge management and innovation: Networks and networking. Journal of Knowledge Management, 3(4), 262‒275.
Zobacz w Google Scholar

Toffler, A. (1996). Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka. ISBN 83-7150-102-1.
Zobacz w Google Scholar

Trajer, J., Paszek, A., Iwan, S. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-2015-7.
Zobacz w Google Scholar

Wigg, K. (1997). Knowledge management: Where did it come from and where will it go? Expert Systems with Applications, 14(1), 1‒14.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne