Pedagogiczny wymiar pracy socjalnej w świetle polskiego prawa
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

Caritas
opieka społeczna
pomoc społeczna
praca socjalna

Jak cytować

PyzikB. (2009). Pedagogiczny wymiar pracy socjalnej w świetle polskiego prawa . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 323-338. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.323338

Abstrakt

Praca socjalna spotyka się z różnymi trudnościami. W związku z tym nadal aktualna wydaje się kwestia pedagogicznego wymiaru pracy socjalnej w świetle polskiego prawa. Jej genezę znajduje się już w przedchrześcijańskiej starożytności, a następnie na gruncie chrześcijańskiego średniowiecza - w ramach diakonii, tj. posługi miłości bliźniego. Odtąd pedagogika pracy socjalnej opiera się na miłości chrześcijańskiej, której symbolem jest „Caritas”. Pedagogiczny wymiar pracy socjalnej mieści się także w polskich podstawach prawnych. Na mocy ustawy z 1923 roku opieka społeczna staje się fundamentem dla przyszłej pracy socjalnej. „Służba, jako synonim pracy socjalnej, a wcześniej synonim pracy społecznej, jako znamienne, pełne humanizmu hasło, odżyło w Polsce po 1990 roku, kiedy to w wyniku zmian społecznych zaczęły narastać zjawiska marginalizujące bądź wykluczające ze społeczeństwa nie tylko jednostki, ale i całe grupy społeczne” (Zbyrat, 2007, s. 10). Najpierw w ustawie z 1990 roku pojawia się właściwie rozumiany system społeczny, a wraz z nim definicja legalna pracy socjalnej, a potem w ustawie z 2004 roku podkreśla się funkcjonowanie pracy socjalnej w polskim społeczeństwie poprzez pełnienie tak zwanych ról społecznych. Odtąd pedagogiczny wymiar ustawy wiąże z rozpatrywaniem pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego nie tyle w kategoriach prawnych, co przede wszystkim etycznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.323338
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI. 2006. Deus caritas est (O miłości chrześcijańskiej). Poznań: Pallotinum. ISBN 83-7014-535-3.
Zobacz w Google Scholar

Dekret [1947] z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej. Dz.U. z 1947 r. nr 65, poz. 389.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński T. 2004. Praca socjalna i charytatywna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego. ISBN 83-7072-326-8.
Zobacz w Google Scholar

Kluzowa K. 2006. Historia pracy socjalnej na łamach Pracy Socjalnej. W: A. Małek, K. Siany, A. Sczepaniak-Wiechy (red.). Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i na świecie. Kraków: UJ. ISBN 978-83-233-2295-5.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska B. 2007. Podstawy pracy socjalnej - historia i współczesność. Wybór ustawowych aktów prawnych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. ISBN 978-83-89163-29-5.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski R., Mielczarek A. 2006 Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki, Kutno: Wydawnictwo Prawnicze Leges. ISBN 83-60179-30-1.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski L. 1998. Geneza opieki socjalnej w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 r. W: L. Malinowski i M. Orłowska (red.). Praca socjalna służbą człowiekowi. Warszawa: Żak. ISBN 83-86770-76-7.
Zobacz w Google Scholar

Olubiński A. 2004. Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. ISBN 83-89163-03-9.
Zobacz w Google Scholar

Rainko S. 1998. Opiekuństwo i etyka. W: L. Malinowski i M. Orłowska (red.). Praca socjalna służbą człowiekowi. Warszawa: ISBN 83-86770-76-7.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [1928] Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych i komisjach opieki społecznej. Dz.U. z 1928 r. nr 29, poz. 267.
Zobacz w Google Scholar

Schulze D. 2006. Zarys historii pracy socjalnej w Europie w latach 1900-1960 w perspektywie porównawczej. W: A. Małek, K. Siany, A. Sczepaniak-Wiechy (red.). Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i na świecie. Kraków: UJ. ISBN 978-83-233-2295-5.
Zobacz w Google Scholar

Sierpowska I. 2006. Prawo pomocy społecznej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7444-217-4.
Zobacz w Google Scholar

Trafiałek E. 2001. Środowisko społeczne i praca socjalna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Śląsk. ISBN 83-7164-281-4.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała [1959] Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie powołania opiekunów społecznych. M.P. z 1959 r. nr 32, poz. 145.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1923] z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej. Dz.U. z 1923 r. nr 92, poz. 726 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1950] z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Dz.U. z 1950 nr 14, poz. 130.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1990a] z dnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej. Dz.U. z 1990 r. nr 29, poz. 172.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1990b] z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Dz.U. z 1990 r. nr 87, poz. 506 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2004] z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 539 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Zamorska K. 2006 Podmiotowość pracownika socjalnego a podmiotowość klienta pomocy społecznej. W: J. Kędzior i A. Ładyżyńskiego (red.). Współczesne wyzwania pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7441-516-3.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie [1959] Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1959 r. o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych. M.P. z 1959 r. nr 93, 496.
Zobacz w Google Scholar

Zbyrat T. 2007. Pracownik socjalny ‒ zawód czy powołanie? „Praca Socjalna” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zbyrat T. 2008. Pracownik socjalny w służbie drugiemu człowiekowi. „Praca Socjalna” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne