Społeczno-moralne oraz ideologiczne źródła kryzysu gospodarczego cywilizacji naukowo-technicznej w dobie globalizacji a działania prewencyjne
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

kryzys gospodarczy
kryzys świadomości społeczno-moralnej
globalizacja
nierównomierność w rozwoju grup społecznych
humanitarna pedagogika

Jak cytować

Szyszko-Bohusz A. (2009). Społeczno-moralne oraz ideologiczne źródła kryzysu gospodarczego cywilizacji naukowo-technicznej w dobie globalizacji a działania prewencyjne . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 257-265. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.257265

Abstrakt

Podstawową tezą referatu jest stwierdzenie, że społeczno-moralnym oraz ideologicznym źródłem kryzysu gospodarczego cywilizacji naukowo-technicznej w dobie globalizacji jest deprecjacja aksjologiczna, deprecjacja najwyższych wartości wypracowanych przez ludzkość: czci do Stwórcy wszechbytu oraz poszanowania człowieka i jego niezbywalnych praw. W części 1. referatu przedstawiono aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną cywilizacji naukowo-technicznej doby globalizacji oraz drążące ją kryzysy: kryzys społeczno-moralny, ekologiczny oraz głęboki kryzys pedagogiczny, oddziaływające w sposób istotny na obecny kryzys gospodarczy oraz stanowiące zagrożenie totalnej autodestrukcji. W części 2. referatu wskazano na możliwości poprawy sytuacji kryzysowej poprzez podniesienie świadomości społeczno-moralnej społeczeństwa, zwłaszcza zaś decydentów, polityków, ekonomistów, pedagogów. W rozważaniach finalnych wskazano na złożoność oraz wieloaspektowość istniejącego kryzysu doby globalizacji oraz konieczność niezwłocznego podjęcia środków zaradczych. Należy do nich zwłaszcza kreacja nowoczesnej, humanitarnej, holistycznej i otwartej na potrzeby człowieka pedagogiki.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.257265
PDF

Bibliografia

Bremond J., Couet J.F., Sal ort M.M. 2006. Kompendium wiedzy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14713-6.
Zobacz w Google Scholar

Cynarski W. J. 2002. Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości? Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. ISBN 83-88120-90-5.
Zobacz w Google Scholar

Cynarski W.J. 2003. Globalizacja a spotkanie kultur. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 83-7338-132-5.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Rzym 1981, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. 1988. Wiara i kultura. Rzym: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II; Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 83-228-0106-8.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. 1998. Fides et ratio. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. 2005. Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 83-240-0526-9.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T.K. 2009. Globalna gospodarka i globalny kryzys. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-034-0.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot W. 2009. Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu. ISBN 978-83-7556-136-4.
Zobacz w Google Scholar

Pasterniak W. 1998. Głębia i pewność. O pedagogice teonomicznej u progu trzeciego tysiąclecia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. ISBN 83-86273-16-X.
Zobacz w Google Scholar

Pasterniak W. 2000. Aksjologiczne bariery cywilizacyjne a nadzieje pedagogiki. Dydaktyka literatury XX. Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2008. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 978-83-89879-10-3.
Zobacz w Google Scholar

Świat przegrywa z nędzą. 2004. „Dziennik Polski” z 17 czerwca. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szot W. 2008. Trwałość bezpieczeństwa międzynarodowego w obliczu współczesnego bioterroryzmu. Kraków: Drukarnia Pijarów. ISBN 978-83-7269-263-4.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1983. Stan świadomości jako problem interdyscyplinarny. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Naukowej PAN - Oddział w Krakowie. T. 25/1. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1987. Problem nieśmiertelności genetycznej organizmów o wspólnej genezie (logistyka ‒ biologia a filozofia). „Rocznik Naukowy AWF Kraków” t. 22. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1989. Pedagogika holistyczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-03367-4.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1990. Hinduizm, Buddyzm, Islam. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-03162-0.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1991. Problem nowej interpretacji życia, świadomości oraz terminów pochodnych. Problem nieśmiertelności organizmów wielokomórkowych W: B. Hołyst (red.). Człowiek w sytuacji trudnej: praca zbiorowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1997. Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 1997a. Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej w świetle pedagogiki holistycznej. W: W. Pasterniak, J. Kaliszan (red.). Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej. Gorzów Wielkopolski. ISBN 83-86710-20-9.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 2001. Współczesna higiena psychiczna oraz pedagogika holistyczna w świetle hipotezy nieśmiertelności genetycznej. W: T. Aleksander (red.). Myśl pedagogiczna przełomu wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1467-5.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 2002. Problem natury świadomości. Pokłosie 40 lat poszukiwań. „Dydaktyka Literatury” t. 22. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 2004. Państwo i społeczeństwo w epoce cywilizacji naukowo-technicznej XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia. W: M. Leśniak (red.). Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN 83-89823-60-8.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 2005. Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowo-technicznej: możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych. W: Wybrane problemy rodziny u progu ponowoczesności. Pod red. G. Makiełło-Jarża. Seria: Państwo i Społeczeństwo. R. 5, nr 3. Kraków: Księgarnia Akademicka. ISBN 83-7188-910-0.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 2006. Teoria nieśmiertelności genetycznej: naukowe uzasadnienie ułudy śmierci. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. ISBN 83-86273-61-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne