Kontrowersje wokół wynagrodzenia menedżerów jako instrumentu nadzoru nad własnością
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

nadzór korporacyjny
wynagrodzenie menedżerów
kontrakt menedżerski

Jak cytować

BuzowskaB. (2010). Kontrowersje wokół wynagrodzenia menedżerów jako instrumentu nadzoru nad własnością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 9-17. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.917

Abstrakt

Artykuł traktuje o roli wynagrodzeń menedżerów jako instrumentu, za pomoc ą którego właściciele kapitału motywują menedżera do działania zgodnego z ich interesami. Wokół koncepcji wynagradzania menedżerów występuje wiele kontrowersji, co do możliwości takiego kształtowania wynagrodzeń, aby efektywnie wspierały nadzór nad własnością.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.917
PDF

Bibliografia

Błaszczak A. 2010. Nadchodzi kolejna fala wymiany prezesów. „Rzeczpospolita” nr 10 (8521).
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., Jeżak J. 2007. Czy kodeksy dobrych praktyk wpłynęły na poprawę jakości sprawowania nadzoru nad spółkami? „Organizacja i Kierowanie” nr 3 (129).
Zobacz w Google Scholar

Bossak J., Zalega K. 2001. Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. „Organizacja i Kierowanie” nr 4 (106).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa [2004] kierowana do Państw Członkowskich – Zalecenie Komisji 2004/913/WE z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie. Dz. U. UE.L.04.385.55.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa [2009] kierowana do Państw Członkowskich – Zalecenie Komisji 2009/385/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych. Dz. U. UE.L.09.120.22.
Zobacz w Google Scholar

Graham B. 1999. Mądry inwestor. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 83-85441-92-1.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M. 2002. Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1382-4
Zobacz w Google Scholar

Noga A. 2009. Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1800-0.
Zobacz w Google Scholar

Patulski A. 2005. Problem ograniczeń w wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. „Personel i Zarządzanie” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Pyszkowski C. 2008. Menedżerskie programy motywacyjne. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Warszawa: Poltex. ISBN 83-88840-59-2.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S. i in. 2002. Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Stalmach R. 2005. Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-562-X.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P. 2010. Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów. W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. red. P. Urbanek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2000] z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi. Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 306 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Zalega K. 2004. Wynagradzanie oparte na własności jako element ładu korporacyjnego – w poszukiwaniu optimum. „Przegląd Organizacji” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne