Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

aerobik
wydolność
sprawność motoryczna kobiet

Jak cytować

Żychowska M., NowakM., & Żiżka-SalamonD. (2010). Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 137-147. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.137147

Abstrakt

Głównym celem opracowania była odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ regularnych ćwiczeń aerobowych na poziom rozwoju zdolności motorycznych 20-letnich kobiet. Badaniami objęto 12 dziewcząt, studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczęszczających regularnie (2 razy w tygodniu) na zajęcia aerobowe zamiast regularnych zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia były obowiązkowe i trwały 4 miesiące. Przed podjęciem przez kobiety zajęć aerobowych oraz po ich zakończeniu wykonano testy pośrednie określające poziom poszczególnych zdolności motorycznych, tj. szybkości, siły, wytrzymałości i koordynacji. Uzyskane wyniki poddano podstawowej analizie statystycznej. Na ich podstawie stwierdzono, że zajęcia aerobowe nie wpłynęły na średnią masę ciała badanych dziewcząt. Stąd wniosek, że regularne zajęcia aerobowe mają raczej wpływ na utrzymanie stałej masy ciała niż jej redukcję, co jest zgodne z danymi z literatury. Nie stwierdzono jednoznacznych zmian w poprawie wytrzymałości (różnokierunkowe zmiany VO2max). Wyniki te wskazują na różną odpowiedź poszczególnych uczestniczek zajęć aerobowych, zależną z pewnością od wyjściowego poziomu wytrenowania. Stąd konieczna wydaje się wstępna selekcja niejednorodnych pod względem sprawności grup, która umożliwi odpowiedni dobór ćwiczeń w stosunku do wyjściowej wydolności organizmu. U wszystkich badanych kobiet zanotowano poprawę wyników w próbach badających takie zdolności motoryczne, jak siła czy szybkość. Wskazuje to na przewagę komponentu siłowo-szybkościowego w prowadzonych zajęciach aerobowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.137147
PDF

Bibliografia

Ambroży D., Pilch W. 2007. Wpływ 7-miesięcznych ćwiczeń fizycznych wykonywanych podczas aerobiku na poprawę wydolności fizycznej, zmianę masy i składu ciała młodych kobiet. „Medicina Sportiva Practica” vol. 8, nr 1, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Borysiuk Z. 2004. Profil wysiłkowy grupy kobiet uprawiających aerobik. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” vol. 59, suppl. 14, s. 42.
Zobacz w Google Scholar

Haleczko A., Włodarczyk U. 2004. Oddziaływanie czynnika somatycznego na wysiłki fizyczne o złożonej, wielokierunkowej strukturze. „Antropomotoryka” nr 14, s. 63–73.
Zobacz w Google Scholar

Jagusz A. i in. 2005. Zdrowotne aspekty obciążeń układu ruchu w aerobiku w badaniach biomechanicznych. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” vol. 60, suppl. 16, s. 155.
Zobacz w Google Scholar

Klocek T., Klocek E., Spieszny M. 2005. Poziom koordynacji ruchowej i wydolności fizycznej w aspekcie umiejętności ruchowych kobiet uczestniczących w rekreacyjnych zajęciach aerobiku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” vol. 60, suppl. 16, s. 208.
Zobacz w Google Scholar

Markis M., Górecka B. 1999. Sprawność fizyczna kobiet uprawiających aerobik. „Nowa Medycyna” nr 6(7), s. 51–53.
Zobacz w Google Scholar

Osiński W. 2002. Antropomotoryka. Poznań: AWF. ISBN 83-88923-22-6.
Zobacz w Google Scholar

Prukner V., Mekota K. 2004. Związek między wydolnością, sprawnością motoryczną i cechami somatycznymi u studentów Uniwersytetu Palacky’ego w Ołomuńcu (Czechy), studiujących wychowanie fizyczne na wydziale kultury fizycznej. „Antropomotoryka” vol. 12, nr 28, s. 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Szopa J., Mleczko E., Żak S.1996. Podstawy antropomotoryki. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11946-2.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne