Innowacyjne i inwestycyjne bezpieczeństwo finansów na Ukrainie jako czynnik równoważenia systemu finansowego
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje
inwestycje
bezpieczeństwo finansowe
system finansowy
stabliność systemu finansowego

Jak cytować

Garasyim, P, PrzybytniowskiJW, & Gerasymenko, O. (2020). Innowacyjne i inwestycyjne bezpieczeństwo finansów na Ukrainie jako czynnik równoważenia systemu finansowego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 27-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.2740

Abstrakt

Autorzy uważają cechy i zagrożenia dla innowacji i bezpieczeństwa inwestycji w finansowaniu na Ukrainie za czynnik równoważący jej system finansowy. Badają oni wpływ innowacyjnych i inwestycyjnych elementów bezpieczeństwa finansów, zachowując stabilność finansową państwa jako jeden ze wskaźników bezpieczeństwa finansowego na Ukrainie. Doszli do wniosku, że konieczna jest modyfikacja wpływu państwa na innowacje i działalność  inwestycyjną w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego na Ukrainie. Uproszczenie i organizacja administracji państwowej, stworzenie warunków do samoregulacji na rynku innowacyjnych i inwestycyjnych elementów bezpieczeństwa finansowego są absolutnie konieczne do rozwiązania problemów związanych z tworzeniem sprzyjającego klimatu dla inwestycji na Ukrainie, w celu osiągnięcia równowagi jej systemu finansowego, a także w celu utrzymania bezpieczeństwa finansowego na Ukrainie na odpowiednim poziomie. Do badań wykorzystano analizę dynamiki, w której przedstawiono rozmiary i kierunki rozwoju badanych zjawisk, tj. w celu sprawdzenia dynamiki zmian analizowanego zjawiska. W tym względzie zastosowano statystyczne szeregi czasowe. Badania pokazują, że gdy wzrosła liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujemna nierównowaga państwowego systemu finansowego stale pogłębiała się od 2003 do 2012 roku, natomiast w kolejnych latach poziom równowagi ustabilizował się. Może to być konsekwencją zmniejszenia należności z bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ograniczenia finansowania działalności innowacyjnej, o czym świadczą badania autorów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.2740
PDF (English)

Bibliografia

Ackoff, R. L. (1978). The art of problem solving. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0471042897.

Aguinis, H., Edwards, J. R. (2014). Methodological wishes for the next decade and how to make wishes come true. Journal of Management Studies, 51(1), 145–167. DOI: 10.1111/joms.12058.

Ajayi, O. M., Morton, S. C. (2013). Organizational context for employee ambidexterity and employee engagement: Towards performance improvement in small and medium-sized manufacturing and service organizations. Paper presented at the annual meeting of the British Academy of Management, Liverpool.

Altınçubuk, B. (2019). The impact of technological, governance, and political capabilities on firms’ performances under economic turbulence. In: Ç. Doğru (ed.). Handbook of research on contemporary approaches in management and organizational strategy (pp. 337–354). Hershey: IGI Global. ISBN 9781522563013.

Arzubiaga, U., Maseda, A., Iturralde, T. (2018). Entrepreneurial orientation in family firms: New drivers and the moderating role of the strategic involvement of the board. Australian Journal of Management, 44(1), 128–152. DOI: 10.1007/s11365-014-0335-2.

Bazhal, I. (2015). Development of innovation activities within knowledge triangle “government – University – industry”. Ekonomika i prohnozuvannya = Економіка і прогнозування, 1, 76–89. DOI: 10.15407/eip2015.01.076.

Berezhna, I. U. = Бережна, І. Ю. (2011). Investytsiyna diyal’nist’ Ukrayiny v konteksti intehratsiynykh ta hlobalizatsiynykh protsesiv = Інвестиційна діяльність україни в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів. Ekonomika ta derzhava = Економіка та держава, 2, 50–53.

Birkinshaw, J., Healey, M. P., Suddaby, R., Weber, K. (2014). Debating the future of management research. Journal of Management Studies, 51(1), 38–55. DOI: 10.1111/joms.12061.

Eling, M., Wirfs, J. H. (2016). Cyber risk: Too big to insure? Risk transfer options for a mercurial risk class [online, accessed: 2019-12-01]. St. Gallen: University of St. Gallen, Institute of Insurance Economics. Retrieved from: https://www.ivw.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/ivw/studien/cyberrisk2016.pdf.

Garasyim, P., Gerasymenko, O., Garasym, M. (2015). Concepts of firmness and balancing in marketing logistic. Economics, Entrepreneurship, Management, 2(1), 21–25. DOI: 10.23939/eem2015.01.021.

Gerasymenko, O. V. (2012b). Investment factor of effect on the balance of financial system at the regional level. Statistics of the Ukraine, 2(57), 70–75.

Gerasymenko, O. V. (2016). Influence of state administration on investment activity of enterprises as lever of economic stabilizing. In: Suchasni tendencii funkcionuvannia ta rozvytku pidpryemstv: Zagrozy i vyklyky [= Modern tendencies of functioning and development of enterprises: Threats and calls. Collective monograph] (pp. 6–18). Dnipropetrovsk: Liraine.

Gerasymenko, О. V. (2012a). Influence of economic firmness on the efficiency of the mechanism of the balanced functioning of the global financial system. Jaunuju mokslininku darbai, 2(35), 17–21.

Gruber, M., Heinemann, F., Brettel, M., Hungeling, S. (2010). Configurations of resources and capabilities and their performance implications: An exploratory study on technology ventures. Strategic Management Journal, 31(12), 1337–1356. DOI: 10.1002/smj.865.

Jenkinson, N., Penalver, A., Vause, N. (2008). Financial innovation: What have we learnt? Bank of England. Quarterly Bulletin, 3, 330–338.

Larson, L. (2017). Characteristics of production innovation. Luleå: Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. ISBN 9789175838809.

Lochan, S. A., Fedyunin, D. V., Bezpalov, V. V., Petrosyan, D. S. (2015). Theoretical issues of the formation of the industrial policy of enterprises. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3S), 274–280.

Mullineux, A. W. (2010). Financial innovation and social welfare. Journal of Financial Regulation and Compliance, 18(3), 243–256. DOI: 10.1108/13581981011060817.

Ohrimovich, M. M. = Охримович, M. M. (2015). Teoretychni osnovy doslidzhennya investytsiynoyi bezpeky u systemi ekonomichnoyi bezpeky derzhavy = Теоретичні основи дослідження інвестиційної безпеки у системі економічної безпеки держави. Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho uniwersytetu vnutrishnikh spraw = Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 167–174. Available at: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2015/15ommebd.pdf.

Paentko, Т. V., Poplavska, M. V. = Паєнтко, Т. В., Поплавська, М. В. (2011). Bezpeka fondovoho rynku v konteksti zmitsnennya finansovoyi bezpeky derzhavy = Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’Noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny = Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2, 215–221. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2011_2_22.

Podvysotskyj, U. А. = Подвисоцький Ю. А. (2009). Praktychni aspekty stymulyuvannya nadkhodzhennya pryamykh inozemnykh investytsiy = Практичні аспекти стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій. Zovnishnya torhivlya: Pravo ta ekonomika = Зовнішня торгівля: Право та економіка, 6(47), 74–77.

Przybytniowski, J. W. (2016). Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375567588.

Przybytniowski, J. W. (2018). Metoda Servqual w badaniu jakości obsługi klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 39(3), 85–101. DOI: 10.25944/znmwse.2018.03.85101.

Resler, M. V., Zozuliak, M. M., Shygun, M. M., Ostapiuk, N. A., Zayachkivska, O. V. (2019). Evaluation of innovation activity of enterprises in Ukraine. Revista Espacios, 40(34), 20.

Shevchenko, L. S., = Шевченко, Л. С. (ed.). (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: Sutnist’ ta napryamy formuvannya = Економічна безпека держави: Сутність та напрями формування. Kharkiv: Pravo. ISBN 9789664581117. Available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Shevchenko_2009.pdf.

Shumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Silagadze, A. (2019). Plato on Economic Foundations of an “Ideal State”. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 13(2), 142–145.

Sirén, C. A., Kohtamäki, M., Kuckertz, A. (2012). Exploration and exploitation strategies, profit performance and the mediating role of strategic learning: Escaping the exploitation gap. Strategic Entrepreneurship Journal, 6(1), 18–41. DOI: 10.1002/sej.1126.

Skvortzova, M. А. = Скворцова, М. А. (2008). Formyrovanye systemы upravlenyya fynansovoy bezopasnost’yu rehyonov pryvolzhskoho federal’noho okruhan = Формирование системы управления финансовой безопасностью регионов Приволжского Федерального округа на основе многомерной классификации [online, accessed: 2019-06-15]. Retrieved from: http://sisupr.mrsu.ru/2008-1/pdf/29-skvortzova.pdf.

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Official website available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Sytnyk, N., Gerasymenko, O. (2018). Influence of investment policy on financial safety of the state in context of balancing. In: A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska (eds.). Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problem = Challenges of contemporary finance: Selected problems. Wrocław: E-Wydawnictwo; Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788366066328; 9788366066335.

Terje, A., Genserik, R. (2013). How to define and interpret a probability in a risk and safety setting. Safety Science, 51(1), 223–231. DOI: 10.1016/j.ssci.2012.06.005.

Vykluk, М. І. = Виклюк, М. І. (2012). Struktura finansovoyi bezpeky rehionu ta kharakterystyka yiyi skladovykh = Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових [online, accessed: 2019-06-01]. Efektyvna ekonomika = Ефективна економіка, 10. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M. A., Averdung, A., Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial Marketing Management, 78, 43–57. DOI: 10.1016/j.indmarman.2018.06.008.

Zvyagintseva, О. B., Zabarna, Е. M. [= Звягінцева, О. Б., Забарна, Е. М.] (2013). Innovatsiynyy marketynh pidpryyemstv: Teoriya, metodolohiya, mekhanizm = Інноваційний маркетинг підприємств: Теорія, методологія, механізм. Odesa: Feniks. ISBN 9789664387177.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.