Dyrektor szkoły jako menedżer
Okładka tom 18
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie w szkole
style kierowania
proces decyzyjny
planowanie strategiczne w szkole
zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole

Jak cytować

LeśniakK. (2011). Dyrektor szkoły jako menedżer. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 18(1), 209-223. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.209223

Abstrakt

W artykule skupiono uwagę na roli dyrektora jako menedżera, ważnej i pożądanej z punktu widzenia instytucji prowadzących szkołę w związku ze zbyt dużymi (ich zdaniem) wydatkami z budżetu asygnowanymi na oświatę. Według władz miejskich, dyrektor potrafiący maksymalnie zredukować wydatki szkoły i umiejący dodatkowo znaleźć środki finansowe na jej działalność jest idealnym kierownikiem placówki oświatowej. Cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które w szczególności powinien brać pod uwagę dyrektor, stawiane są na dalszym miejscu. Punkt wyjścia rozważań stanowi przegląd literatury (czy też koncepcji) dotyczącej ról dyrektora placówki oświatowej. Pierwszy rozdział zawiera zdefiniowanie funkcji kierowniczych: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. W drugim przedstawione są różne koncepcje stylów kierowania ludźmi, jak: autokratyczny, demokratyczny, liberalny lub opresyjno-autorytatywny, paternalistyczny, konsultatywny czy partycypacyjny. Trzeci rozdział opisuje proces podejmowania decyzji i warunki jego skuteczności w środowisku szkolnym. Rozdział czwarty dotyczy planowania strategicznego i związanych z nim procesów zarządzania strategicznego lub zarządzania przez cele. Ostatni rozdział prezentuje informacje na temat gospodarowania zasobami ludzkimi w szkole, polegający na planowaniu i zaspokajaniu potrzeb kadrowych poprzez system rekrutacji, dobór pracowników na odpowiednie stanowiska, wprowadzanie ich do pracy, proces szkolenia i doskonalenia zawodowego, ocenę efektywności, awanse, przeniesienia i zwolnienia po ocenie pracy podwładnych. Podsumowanie zawiera syntetyczne ujęcie zadań i cech dobrego "menedżera oświaty" oraz perspektywy stworzenia struktury zarządzania dostosowanej do potrzeb szkoły.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.209223
PDF

Bibliografia

Bogdanienko J. 2001. Wprowadzenie do zarządzania. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. ISBN 83-87256-20-X.
Zobacz w Google Scholar

Chandler A.D. Jr. 1962. Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press. ISBN 978-0-262-53009-5.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F. 1998. Praktyka zarządzania. Warszawa–Kraków: Czytelnik; Nowoczesność. ISBN 83-901815-0-9.
Zobacz w Google Scholar

Gawrecki L. 2003. Kompetencje menedżera oświaty. Poznań: Wyd. eMPi2. ISBN 83-88933-62-0.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W. 1997. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14944-4.
Zobacz w Google Scholar

Kaliński W. 2004. Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce. T. 1, B/2.1. Warszawa: Wyd. Raabe. ISBN 978-83-908428-7-5.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K. (red.). 1999. Zarządzanie: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12705-8.
Zobacz w Google Scholar

Law S., Glover D. 2003. Educational Leadership and Learning. Practice, Policy and Research. Buckingham: Open University Press. ISBN 978-0335197521.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka J. 2001. Podstawy zarządzania. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-094-1.
Zobacz w Google Scholar

Mentrak A. 2004. Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce. T. 1, B/1.1. Warszawa: Wyd. Raabe. ISBN 978-83-908428-7-5.
Zobacz w Google Scholar

Osterlpff W. 1921. Ewaryst Estkowski (1820–1856). Łódź: Księgarnia Ludwika Fiszera.
Zobacz w Google Scholar

Schendel D.E., Hofer Ch.W. (red.). 1979. Strategic Management. A New View of Business Policy and Planning. Boston: Little, Brown. ISBN 0316773123.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13231-0.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J., Freeman E., Gilbert D. 2001. Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1295-X.
Zobacz w Google Scholar

Szczupaczyński J. 2001. Anatomia zarządzania organizacją. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów. ISBN 83-86891-25-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne