Aktywność turystyczna seniorów w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
aktuwność turystyczna
seniorzy
badania

Jak cytować

Balińska, A, & Wojcieszak-ZbierskaM. (2020). Aktywność turystyczna seniorów w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 107-118. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.107118

Abstrakt

Badania nad aktywnością turystyczną seniorów stanowią odpowiedź na zmiany społeczne jakie zachodzą krajach europejskich, w tym również w Polce. Starzenie się społeczeństwa sprawia, się turystyka seniorów to ważny i rozbijający się sektor rynku turystycznego. Celem badań zaprezentowanych w artykule była analiza aktywności turystycznej osób starszych. W badaniach przyjęto również problemy badawcze, które sprowadzały się do określenia: częstotliwości wyjazdów seniorów w Polsce, głównych powodów wyjazdów turystycznych seniorów oraz sposobów organizacji tych wyjazdów. W ramach badań dokonano analizy literatury oraz zaprezentowano  wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGGW w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorki wskazały potrzebę stymulowania aktywności społecznych, w tym aktywności turystycznej seniorów. Respondenci chętnie uczestniczyli w zorganizowanych wyjazdach krajowych i zagranicznych.  Ponadto badania wskazują, iż seniorzy preferowali wyjazdy długookresowe, tj. minimum 5 dni. Chętnie korzystali z usług biur podróży, transportu samolotowego oraz noclegu w hotelach.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.107118
PDF (English)

Bibliografia

Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1(159), 3–22.

Estrada-González, A. E. (2017). Social tourism, senior citizens, and education. World Leisure Journal, 59, 22–29. DOI: 10.1080/16078055.2017.1393872.

Eurostat. (2018). The EU in the world – population [online, accessed: 2020-03-03; 2020-03-04]. Retrieved from: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_population.

Głąbiński, Z. (2018). Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina. Turystyka Kulturowa, 4, 46–62. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/948.

Gołembski, G. (ed.). (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa and Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301136170.

Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 14(1), 153–166.

Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Kwiatkowski, G. (2011). Problem aktywności turystycznej seniorów. In: A. Stasiak (ed.). Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (pp. 265–279). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. ISBN 9788393319701.

GUS. (2019a). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r. Stan w dniu 30 czerwca. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1734-6118.

GUS. (2019b). Rocznik Demograficzny 2019 [online, accessed: 2020-02-02]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-6716. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html.

GUS. (2019c). Turystyka w 2018 r. [online, accessed: 2020-03-04]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1425-8846. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html.

GUS. (2020). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. Warszawa and Białystok: Główny Urząd Statystyczny and Urząd Statystyczny w Białymstoku.

Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2013). Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 291, 163–179.

Januszewska, M. (2017). Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 257–264.

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46(1), 217–237.

Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 1, 193–204.

Kowalik, S. (ed.). (2009). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374892056.

Lisowska, J. (2006). Rekreacja ruchowa osób dorosłych. In: A. Dąbrowski (ed.). Zarys teorii rekreacji ruchowej (pp. 88–107). Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna and Akademia Wychowania Fizycznego. ISBN 8360197180.

Łaciak, J. (2013). Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.

Markiewicz-Patkowska, J., Pytel, S., Widawski, K., Oleśniewicz, P. (2018). Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 42(2), 99–106. DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-10.

MSiT. (2019). Aktywność turystyczna osób starszych [online, accessed: 2020-02-27]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/sport/aktywnosc-turystyczna-osob-starszych.

Nimrod, G., Rotem, A. (2010). Between relaxation and excitement: Activities and benefits gained in retirees’ tourism. International Journal of Tourism Research, 12(1), 65–78. DOI: 10.1002/jtr.739.

Ociepka, A., Pytel, S. (2016). Aktywność turystyczna seniorów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 83–94. DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-07.

Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15–24.

Parzych, K., Gotowski, R. (2016). Selected indicators of the seniors tourist activity in Poland and in others European countries. Journal of Education, Health and Sport, 6(10), 680–698.

Pilis, A., Pilis, K., Pilis, W. (2010). Rola turystyki w życiu ludzi starszych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 9, 205–227.

Reece, W. S. (2004). Are senior leisure travelers different. Journal of Travel Research, 43(1), 11–18. DOI: 10.1177/0047287504265507.

Respondek, A. (ed.). (2009). Europe for senior citizens, senior citizens for Europe. Beneficiaries of the Grundtvig Programme describing the benefits of European cooperation. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. ISBN 9788387716998.

Szpara, K. (2015). Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 29(1), 287–301.

Szymczak, M. (ed.). (1989). Słownik języka polskiego. Vol. 3: R–Ż. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301002816.

Śniadek, J. (2014). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów. Gerontologia Polska, 15(1–2), 21–30.

Walker, M. C. (2002). Marketing to seniors. Bloomington: 1st Book Library. ISBN 0759691169.

Zawadka, J. (2016). Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 119–129. DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-10.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.