Aktywność turystyczna seniorów w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
aktuwność turystyczna
seniorzy
badania

Jak cytować

BalińskaA., & Wojcieszak-ZbierskaM. (2020). Aktywność turystyczna seniorów w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 107-118. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.107118

Abstrakt

Badania nad aktywnością turystyczną seniorów stanowią odpowiedź na zmiany społeczne jakie zachodzą krajach europejskich, w tym również w Polce. Starzenie się społeczeństwa sprawia, się turystyka seniorów to ważny i rozbijający się sektor rynku turystycznego. Celem badań zaprezentowanych w artykule była analiza aktywności turystycznej osób starszych. W badaniach przyjęto również problemy badawcze, które sprowadzały się do określenia: częstotliwości wyjazdów seniorów w Polsce, głównych powodów wyjazdów turystycznych seniorów oraz sposobów organizacji tych wyjazdów. W ramach badań dokonano analizy literatury oraz zaprezentowano  wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGGW w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorki wskazały potrzebę stymulowania aktywności społecznych, w tym aktywności turystycznej seniorów. Respondenci chętnie uczestniczyli w zorganizowanych wyjazdach krajowych i zagranicznych.  Ponadto badania wskazują, iż seniorzy preferowali wyjazdy długookresowe, tj. minimum 5 dni. Chętnie korzystali z usług biur podróży, transportu samolotowego oraz noclegu w hotelach.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.107118
PDF (English)

Bibliografia

Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1(159), 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Estrada-González, A. E. (2017). Social tourism, senior citizens, and education. World Leisure Journal, 59, 22–29. DOI: 10.1080/16078055.2017.1393872.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat. (2018). The EU in the world – population [online, accessed: 2020-03-03; 2020-03-04]. Retrieved from: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_population.
Zobacz w Google Scholar

Głąbiński, Z. (2018). Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina. Turystyka Kulturowa, 4, 46–62. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/948.
Zobacz w Google Scholar

Gołembski, G. (ed.). (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa and Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301136170.
Zobacz w Google Scholar

Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 14(1), 153–166.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Kwiatkowski, G. (2011). Problem aktywności turystycznej seniorów. In: A. Stasiak (ed.). Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (pp. 265–279). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. ISBN 9788393319701.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2019a). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r. Stan w dniu 30 czerwca. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1734-6118.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2019b). Rocznik Demograficzny 2019 [online, accessed: 2020-02-02]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-6716. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2019c). Turystyka w 2018 r. [online, accessed: 2020-03-04]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1425-8846. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2020). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. Warszawa and Białystok: Główny Urząd Statystyczny and Urząd Statystyczny w Białymstoku.
Zobacz w Google Scholar

Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2013). Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 291, 163–179.
Zobacz w Google Scholar

Januszewska, M. (2017). Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 257–264.
Zobacz w Google Scholar

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46(1), 217–237.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 1, 193–204.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik, S. (ed.). (2009). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374892056.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska, J. (2006). Rekreacja ruchowa osób dorosłych. In: A. Dąbrowski (ed.). Zarys teorii rekreacji ruchowej (pp. 88–107). Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna and Akademia Wychowania Fizycznego. ISBN 8360197180.
Zobacz w Google Scholar

Łaciak, J. (2013). Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz-Patkowska, J., Pytel, S., Widawski, K., Oleśniewicz, P. (2018). Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 42(2), 99–106. DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-10.
Zobacz w Google Scholar

MSiT. (2019). Aktywność turystyczna osób starszych [online, accessed: 2020-02-27]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/sport/aktywnosc-turystyczna-osob-starszych.
Zobacz w Google Scholar

Nimrod, G., Rotem, A. (2010). Between relaxation and excitement: Activities and benefits gained in retirees’ tourism. International Journal of Tourism Research, 12(1), 65–78. DOI: 10.1002/jtr.739.
Zobacz w Google Scholar

Ociepka, A., Pytel, S. (2016). Aktywność turystyczna seniorów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 83–94. DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-07.
Zobacz w Google Scholar

Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15–24.
Zobacz w Google Scholar

Parzych, K., Gotowski, R. (2016). Selected indicators of the seniors tourist activity in Poland and in others European countries. Journal of Education, Health and Sport, 6(10), 680–698.
Zobacz w Google Scholar

Pilis, A., Pilis, K., Pilis, W. (2010). Rola turystyki w życiu ludzi starszych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 9, 205–227.
Zobacz w Google Scholar

Reece, W. S. (2004). Are senior leisure travelers different. Journal of Travel Research, 43(1), 11–18. DOI: 10.1177/0047287504265507.
Zobacz w Google Scholar

Respondek, A. (ed.). (2009). Europe for senior citizens, senior citizens for Europe. Beneficiaries of the Grundtvig Programme describing the benefits of European cooperation. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. ISBN 9788387716998.
Zobacz w Google Scholar

Szpara, K. (2015). Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 29(1), 287–301.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak, M. (ed.). (1989). Słownik języka polskiego. Vol. 3: R–Ż. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301002816.
Zobacz w Google Scholar

Śniadek, J. (2014). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów. Gerontologia Polska, 15(1–2), 21–30.
Zobacz w Google Scholar

Walker, M. C. (2002). Marketing to seniors. Bloomington: 1st Book Library. ISBN 0759691169.
Zobacz w Google Scholar

Zawadka, J. (2016). Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 119–129. DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-10.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne