Wybrane determinanty jakości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
pdf

Słowa kluczowe

zarządzanie
zarządzanie zasobami ludzkimi
zaangażowanie

Jak cytować

PerzyńskaA., WolakK., & ZaraśM. (2021). Wybrane determinanty jakości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 127-140. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.127140

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wybranych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach społecznych. W publikacji opisano sukces społecznego przedsiębiorcy, kontekstowe uwarunkowania osiągania sukcesu przedsiębiorstw społecznych oraz typologie czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstw społecznych. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie społecznym jest procesem złożonym, względem którego ciągle brak jest wyczerpującej wiedzy i wypracowanych, w pełni sprawdzonych narzędzi. W opracowaniu dokonano charakterystyki specyfiki zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Uzupełnienia artykułu dokonuje opis zarządzania zasobami ludzkimi i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach społecznych. Możliwości, które daje właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, stwarza warunki do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem przy wyznaczonej misji oraz określonych celach strategicznych firmy.  Z całą pewnością można stwierdzić, że organizacje społeczne, które opracowują ambitne i wartościowe strategie oraz które podchodzą z należytą starannością do każdeg z elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi Ostatnią z poruszonych kwestii w tym artykule jest charakterystyka kompetencji przedsiębiorcy społecznego, gdzie znajomość kompetencji wymaganych do zarządzania przedsiębiorstwem społecznym jest atutem każdej organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.127140
pdf

Bibliografia

Alter, K. (2007). Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC.
Zobacz w Google Scholar

Amstrong, M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 8385441158.
Zobacz w Google Scholar

Austin, J. (ed.) (2006). Effective Management of Social Enterprises. Lessons from Businesses and Civil Society Organizations in IberoAmerica. Cambridge: Harvard University. ISBN 9780674021235.
Zobacz w Google Scholar

Battilana, J., Dorado, S. (2010). Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of Commercial Microfinance Organizations. Academy of Management Journal, 6(53), 1419-1440. DOI: 10.5465/AMJ.2010.57318391.
Zobacz w Google Scholar

Bidet, E., Eum, H. S. (2011). Social Enterprise in South Korea: History and Diversity. Social Enterprise Journal, 7(1), 69–85. ISBN 9780804846394.
Zobacz w Google Scholar

Cannon, C. (2000). Charity for Profit: How the New Social Entrepreneurs Are Creating Good by Sharing Wealth. National Journal, 16, 1898-1904. DOI: 10.13140/RG.2.2.27697.99683.
Zobacz w Google Scholar

Dacin, M. T., Dacin, P. A., Tracey, P. (2011). Social Entrepreneurship: A Critique and Future Directions. Organization Science, 22(5), 1203-1213. DOI: 10.1287/orsc.1100.0620.
Zobacz w Google Scholar

Darby, L., Jenkins, H. (2006). International Journal of Social Economics. Applying Sustainability Indicators to the Social Enterprise Business Model, 33(5/6), 411-431. DOI: 10.1108/03068290610660689.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Muza S.A. ISBN 8372006059.
Zobacz w Google Scholar

Flores, L. G., Fadden, J. (2000). How to Have a Successful Strategic Planning Meeting. Training & Development, 54(1), 31-35.
Zobacz w Google Scholar

Foley, M. R. (1985). What Makes a Small Business Successful? Sheffield: Sheffield Centre for Environmental Research. ISBN 9780896216624.
Zobacz w Google Scholar

Frączkiewicz-Wronka, A. (red.). (2009). Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 9788372464583.
Zobacz w Google Scholar

Germak, A. J., Singh, K. K. (2010). Social Entrepreneurship: Changing the Way Social Workers Do Business. Administration in Social Work, 34(1), 79-95. DOI: 10.1080/03643107.2013.828000.
Zobacz w Google Scholar

Goldsmith, M., Greenberg, C. L., Robertson, A., Hu-Chan, M. (2010). Globalni liderzy – kolejna generacja. Warszawa: MT Biznes. ISBN 9788361732877.
Zobacz w Google Scholar

Grewiński, M. (2007). Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego – zmieniających się kontekst polityki społecznej w Polsce. W: A. Rączaszek, W. Koczur (red.). Polityka społeczna w życiu społecznego gospodarczym kraju. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 9788372468932.
Zobacz w Google Scholar

Grewiński, M., Karwacki, A. (red.). (2015). Innowacyjna polityka społeczna. Warszawa: WSP im. J. Korczaka. ISBN 9788361121954.
Zobacz w Google Scholar

Hausner, J., Laurisz, N. (2008). Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. W: J. Hausner (red.). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie–Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 9–32. ISBN 9788389410412.
Zobacz w Google Scholar

Hisrich, R. D., Freeman, E., Standly, A. R., Yankey, J. A., Young D. R. (2000). Entrepreneurship in the Not-for-Profit Sector. W: D.L. Sexton, R.W. Smilor (red.). Entrepreneurship. Chicago.
Zobacz w Google Scholar

House, R. J., Mitchell, T. R. (1974). Path-goal Theory of Leadership. Journal of Contemporary Business, 3, 81-9. DOI: 10.20935/AL748.
Zobacz w Google Scholar

Hudson, M. (1997). Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Warszawa: Civic Dialogue Programme Phare. ISBN 9788390673950.
Zobacz w Google Scholar

Kafel, T. (2009). Mierniki sukcesu organizacji pozarządowych. W: R. Rutka, P. Wróbel (red.). Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania. Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN: 9788320820058.
Zobacz w Google Scholar

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego. ISBN 9788372460950.
Zobacz w Google Scholar

Krzelowska, M. I. (2008). Sukces organizacji pożytku publicznego w świetle badań. Trzeci Sektor, 13, 68-75.
Zobacz w Google Scholar

Limański, A., Drabik, I. (2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372517173.
Zobacz w Google Scholar

Lohmann, R. A. (2009). Charity, Philanthropy, Public Service, or Enterprise: What Are the Big Questions of Nonprofit Management Today? Public Administration Review, 67(3), 437-444. DOI: 10.1016/j.aos.2008.03.002.
Zobacz w Google Scholar

Meibodi, L., Monavvarian, A. (2010). Recognizing Critical Success Factors to Achieve the Strategic Goals of SAIPA Press. Business Strategy Series, 11(2), 124-133. DOI: 1108/17515631011026443.
Zobacz w Google Scholar

Miller, T. L., Wesley, C. L., Williams, D. E. (2012). Educating the Minds of Caring Hearts: Comparing the Views of Practitioners and Educators on the Importance of Social Entrepreneurship Competencies. Academy of Management Learning & Education, 11(3), 349-370. DOI: 10.5465/amle.2011.0017.
Zobacz w Google Scholar

Mumford, T. V., Campion, M. A., Morgeson, F. P. (2007). The Leadership Skills Strataplex: Leadership Skill Requirements across Organizational Levels. The Leadership Quarterly, 18, 154-166. DOI: 10.5465/AMBPP.2003.13792974.
Zobacz w Google Scholar

Nicholls, A., Cho, A. (2006). Social Entrepreneurship: The Structuration of a Field. W: A. Nicholls (ed.). Social Entrepreneurship: New Paradigms of Sustainable Social Change. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0199283877.
Zobacz w Google Scholar

Osborne, D., Gaebler, T. (2005). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Wydanie 2. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina. ISBN 83-7278-150-8.
Zobacz w Google Scholar

Popowska, M. (2018). Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie. Horyzonty Wychowania, 17(42), 205-219. DOI: 10.17399/HW.2018.174216.
Zobacz w Google Scholar

Robbins, S. P., DeCenzo, D. A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813735.
Zobacz w Google Scholar

Rockart, J. F. (1979). Chief Executives Define Their Own Data Needs. Harvard Business Review, 57(2), 81-93.
Zobacz w Google Scholar

Roitter, M. M., Vivas, A. (2009). Argentina. In: J.A. Kerlin (ed.). Social Enterprise. A Global Comparison. Hannover–London: University Press of New England, 139‒162. ISBN 9781584657897.
Zobacz w Google Scholar

Sharir, M., Lerner, M. (2006). Gauging the Success of Social Ventures Initiated by Individual Social Entrepreneurs. Journal of World Business, 41(1), 6-20. DOI: 13552550810897696.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, E. (2007). Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy. Problemy Jakości, 1, 4-7.
Zobacz w Google Scholar

Spear, R. (2006). Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich [online, dostęp: 2021-06-20]. Dostępny w Internecie: http://www.owes.info.pl/biblioteka/14_spear_przedsiebiorstwo_spoleczne.pdf
Zobacz w Google Scholar

Thomas, A. (2004). The Rise of Social Cooperatives in Italy. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15(3), 243-263. DOI: 10.1023/B:VOLU.0000046280.06580.d8.
Zobacz w Google Scholar

UNDP. (2008). Social Enterprise: A New Model for Poverty Reduction and Employment Generation. An Examination of the Concept and Practice in Europe and the Commonwealth of Independent States. Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States [online, dostęp: 2021-06-20]. Dostępny w Internecie: https://www.academia.edu/5159946/Social_Enterprise_A_new_model_for_poverty_reduction_and_employment_generation_An_examination_of_the_concept_and_practice_in_Europe_and_the_Commonwealth_of_Independent_States_Social_Enterprise_A_new_model_for_poverty_reduction_and_employment_generation.
Zobacz w Google Scholar

Waligóra, A. (2018). Potencjał przedsiębiorczości społecznej w turystyce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(10), 114-115. DOI: 10.18559/SOEP.2018.10.7
Zobacz w Google Scholar

Witek – Crabb, A. (2006). Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non - profit. W: J. Nalepka (red.). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National – Louis University. ISBN 8388421484.
Zobacz w Google Scholar

Wronka, M. (2014). Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych – próba operacjonalizacji. W: R. Krupski (red.). Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27(2). ISBN 9788360904268.
Zobacz w Google Scholar

Wronka - Pośpiech, M. (2017). Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Studia Ekonomiczne, 336, 90-102.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne