Ocena i testowanie sprawności motorycznej w rekreacji fizycznej
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

rekreacja fizyczna
sprawność motoryczna
testowanie sprawności fizycznej
relatywny pomiar sprawności motorycznej

Jak cytować

ŻakS. (2010). Ocena i testowanie sprawności motorycznej w rekreacji fizycznej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 125-135. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.125135

Abstrakt

W opracowaniu dokonano przeglądu literatury przedmiotu na temat myśli teoretycznej w zakresie konstrukcji testów sprawności motorycznej dla potrzeb szeroko pojętej rekreacji fizycznej. Przedstawiono zasady tworzenia prób sprawności motorycznej oraz uzasadniono konieczność stałej kontroli i oceny sprawności fizycznej nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Szczególne miejsce poświęcono problematyce relatywnej oceny sprawności motorycznej, której ideą jest norma docelowa, zgodna z aktualnymi predyspozycjami morfologicznymi, energetycznymi, koordynacyjnymi i psychicznymi osobnika. Udowodniono, że takie podejście metodologiczne wytwarza system bodźców, pozytywnie mobilizujących osobnika do systematycznej aktywności fizycznej – niezbędnego czynnika prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Za normalny rozwój ruchowy osobnika uznano dobry stan zdrowia, rozwoju intelektualnego, uspołecznienia, zdobytych doświadczeń życiowych i większej niezależności oraz pozytywnego obrazu własnej osoby. Dla tych celów niezbędna jest stała aktywność fizyczna poparta okresową kontrolą i oceną poziomu sprawności motorycznej człowieka.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.125135
PDF

Bibliografia

Demel M. 1980. Od ćwiczeń cielesnych do kultury fizycznej. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Dutkiewicz W. 1985. Zmiany w procesach rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej młodzieży w świetle poprawy warunków bytowych. Kielce: WSP.
Zobacz w Google Scholar

Eurofit. 1989. Europejski test sprawności fizycznej. Przekład z j. ang. H. Grabowski i J. Szopa. Kraków: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Fidelus K., Przewęda R., Wohl A. (red.). 1972. Studia nad motorycznością ludzką. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-06660-5.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyk-Kolczyńska E. 1992. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się motorycznym. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Haleczko A. 1989. Biologiczne aspekty ewolucji sprawności motorycznej dzieci w wieku szkolnym – wybrane zagadnienia metodologiczne. „Antropomotoryka” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Howley E.T., Franks B.D. 1997. Health fitness instructors: handbook. Champaign: Human Kinetics.
Zobacz w Google Scholar

Hurlock E.B. 1985. Rozwój dziecka. Wyd. 3 zm. T. 1–2. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Janikowska-Siatka M. 1996. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego. Wyd. Skryptowe, nr 51. Kraków: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Malina R. 1980. Zmiany struktur sprawności fizycznej. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Malina R. 1981. Trend sekularny sprawności fizycznej. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Malina R. 1984. Secular changes in strenght and physical performance. “Studies in Human Ecology” vol. 6.
Zobacz w Google Scholar

Osiński W. 1988. Wielokierunkowe związki zdolności motorycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu stratyfikacji społecznej. Monografie, nr 261. Poznań: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Osiński W. 1996. Zarys teorii wychowania fizycznego. Podręczniki, nr 47. Poznań: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Osiński W. 2003. Antropomotoryka. Podręczniki, nr 49. Poznań: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Porębska R. 1982. Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S. 2002. Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera. Studia i Monografie, nr 86. Warszawa: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Przewęda R. 1981. Rozwój somatyczny i motoryczny. Wyd. 2. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Przewęda R. 1985. Uwarunkowania poziomu sprawności fizycznej polskiej młodzieży szkolnej. Z warsztatów badawczych. Warszawa: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Przewęda R. 1986. Sprawność fizyczna młodzieży i jej przemiany i uwarunkowania oraz związane z nią dylematy współczesnego wychowania fizycznego. W: Motoryczność dzieci i młodzieży. Cz. 2. Katowice: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Przewęda R. 2002. Jak się zmienia kondycja fizyczna polskiej młodzieży? „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Raczek J. 1989. Teoria motoryczności (antropomotoryka) w systemie nauk o kulturze fizycznej. „Antropomotoryka” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Raczek J. 1978. Stan biologiczny współczesnej populacji szkolnej w świetle badań wydolności fizycznej. „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Raczek J. 1987. Motoryczność człowieka w świetle współczesnych poglądów i badań. „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Siniarska A. 1984. Physical fitness in Polish population (genetic and development). In: Genetics of psychomotor traits in man. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewski S. 1974. Tempo dojrzewania biologicznego a niektóre cechy osobowości dziewcząt w wieku pokwitania. Katowice: WSWF.
Zobacz w Google Scholar

Szarski H. 1976. Mechanizmy ewolucji. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Szopa J. 1988. Zmienność podstawowych cech somatycznych i funkcjonalnych u dorosłych mieszkańców Krakowa w przedziale wieku 19–62 lat z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno--zawodowego. „Materiały i Prace Antropologiczne” nr 109.
Zobacz w Google Scholar

Szopa J., Sakowicz B. 1987. Zróżnicowanie relatywnego poziomu sprawności fizycznej krakowskich dziewcząt i chłopców w wieku 8–18 lat w zależności od wybranych wskaźników społeczno-rodzinnych. „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szopa J., Żak S. 1986. Zmiany sprawności fizycznej dzieci i młodzieży miasta Krakowa w latach 1974–1983 na tle trendu sekularnego wysokości ciała. „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Trześniowski R., Pilicz S. 1989. Tabele sprawności fizycznej młodzieży w wieku 7–19 lat. Warszawa: AWF.
Zobacz w Google Scholar

Wątroba J. 1990. Analiza wpływu proporcji i wielkości ciała na poziom i strukturę sprawnooeci motorycznej na przykładzie 8-letnich chłopców z Krakowa. „Antropomotoryka” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wolański N., Parizkova J. 1976. Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. Warszawa: SiT.
Zobacz w Google Scholar

Żak S. 1986. Poziom sprawności fizycznej 12-letnich dziewcząt i chłopców w zależności od wieku morfologicznego. „Rocznik Naukowy AWF Kraków” t. 21.
Zobacz w Google Scholar

Żak S. 1987. Czynnik wieku morfologicznego w zróżnicowaniu sprawności fizycznej 11–12-letnich dziewcząt i chłopców. „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Żak S. 1991. Zdolności kondycyjne i koordynacyjne dzieci i młodzieży z populacji wielkomiejskiej na tle wybranych uwarunkowań somatycznych i aktywności ruchowej. Cz. 1 i 2. Wyd. Monograficzne, nr 43. Kraków: AWF. ISSN 0860-0643.
Zobacz w Google Scholar

Żak S. 1994. Społeczne i pedagogiczne skutki zróżnicowanej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Żak S. 1994. Developmental conditionings of selected motor abilities of children and youth from Cracow population. „Antropomotoryka” nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Żak S., Szopa J. 2001. Effects of diversified motor activity on the level of motor fitness in children and youth from Cracow (Poland). “Journal of Human Kinetics” vol. 6.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne