Konflikty afektywne jako determinanty efektywności rad nadzorczych
PDF (English)

Słowa kluczowe

rada nadzorcza
konflikt afektywny
efektywność

Jak cytować

Marchewka, M. (2020). Konflikty afektywne jako determinanty efektywności rad nadzorczych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 121-132. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.121132

Abstrakt

Wprowadzenie „teorii wyższych szczebli” (ang. the upper echelons theory) przez Hambricka i Masona w 1984 roku wzbudziło zainteresowanie zespołami naczelnego kierownictwa jako kluczowymi decydentami w przedsiębiorstwie i ich wpływem na wyniki organizacji. Początkowe poszukiwanie relacji między strukturą tych zespołów a efektywnością spółek nie przyniosło jednoznacznych rezultatów, dlatego coraz więcej uwagi poświęca się funkcjonowaniu rad dyrektorów, zarządów i rad nadzorczych oraz procesom grupowym w tych zespołach. Jednym z takich procesów są konflikty afektywne rozumiane jako brak zgodności między członkami zespołu spowodowane osobistymi antypatiami. Głównym celem tego artykułu jest wzbogacenie rozważań teoretycznych o empiryczną identyfikację związku między konfliktami afektywnymi w radach nadzorczych a skutecznością rad. Ponadto zbadano różne determinanty konfliktów afektywnych. Oprócz teoretycznej analizy problemu wartością tego artykułu jest prezentacja wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród członków rad nadzorczych reprezentujących 46 spółek publicznych działających w Polsce. Wykazano, że konflikty afektywne obniżają efektywność rady nadzorczej, ale relacja ta nie jest istotna statystycznie. Zaobserwowano również, że najsilniejszymi determinantami konfliktów afektywnych są organizacja pracy, poziom wykształcenia członków rady oraz spójność zespołu. Wnioski wynikające z badań mogą być wykorzystane przy organizacji i moderacji posiedzeń rad nadzorczych oraz przy doborze kandydatów do rady.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.121132
PDF (English)

Bibliografia

Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: Resolving a paradox for Top Management Teams. Academy of Management Journal, 39(1), 123–148. DOI: 10.5465/256633.

Amason, A. C., Liu, J., Fu, P. (2010). TMT demography, conflict and (effective) decision making: The key role of value congruence. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1–6. DOI: 10.5465/ambpp.2010.54491815.

Amason, A. C., Mooney, A. C. (1999). The effects of past performance on Top Management Teams conflict in strategic decision making. The International Journal of Conflict Management, 10(4), 340–359. DOI: 10.1108/eb022829.

Amason, A. C., Sapienza, H. J. (1997). The effects of top management team size and interaction norms on cognitive and affective conflict. Journal of Management, 23, 495–516. DOI: 10.1177/014920639702300401.

Atkinson, A., Atkinson, M. (2006). Board processes and the quality of board decision making. CMA Management, 80(6), 48–53.

Badke-Schaub, P., Goldschmidt, G., Meijer, M. (2010). How does cognitive conflict in design teams support the development of creative ideas? Creativity and Innovation Management, 19(2), 119–133. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2010.00553.x

Barwacz, K. (2011). Efficiency of the owner’s supervision in public sector enterprises in view of the new institutional economy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 29–42. DOI: 10.25944/znmwse.2011.01.2942.

Bermig, A., Frick, B. (2010). Board size, board composition and firm performance: Empirical evidence from Germany [online, accessed: 2011-01-15]. Working Papers. Retrieved from: SSRN: http://ssrn.com/abstract=1623103.

Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 8372470456.

Bohdanowicz, L. (2010). Wpływ liczebności rad nadzorczych i zarządów spółek publicznych na wyniki spółek. Master of Business Administration, 3(104), 18–30.

Bohdanowicz, L. (2011). Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych: Podsumowanie badań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2(1), 227–238.

Bohdanowicz, L. (2017). Pracownicy naukowi w radach nadzorczych polskich spółek publicznych. Organizacja i Kierowanie, 2(176), 427–441.

Brockmann, E. (1996). Removing the paradox of conflict from group decisions. Academy of Management Executive, 10(2), 61–62. DOI: 10.5465/ame.1996.9606161555.

Buchholtz, A. K., Amason, A.C., Rutherford, M. A. (2005). The impact of board monitoring and involvement on top management team affective conflict. Journal of Managerial Issues, 17(4), 405–422.

Carmeli, A., Schaubroeck, J. (2006). Top management team behavioral integration, decision quality, and organizational decline. The Leadership Quarterly, 17(5), 441–453. DOI: 10.1016/j.leaqua.2006.06.001.

Carpenter, M. A., Geletkanycz, M. A., Sanders, W. G. (2004). Upper Echelons research revisited: Antecedents, elements, and consequences of Top Management Team composition. Journal of Management, 30(6), 749–778. DOI: 10.1016/j.jm.2004.06.001.

Cartwright, D., Zander, A. (1968). Origins of group dynamics. In: D. Cartwright, A. Zander (eds.). Group dynamics: Research and theory (pp. 3–21). New York: Harper and Row.

Castro, C. B., De La Concha, M. D., Gravel, J. V., Perinan, M. V. (2009). Does the team leverage the Board’s decisions? Corporate Governance: An International Review, 17(6), 744–761. DOI: 10.1111/j.1467-8683.2009.00772.x.

Cohen, S. G., Bailey, D. E. (1997). What makes teams work: Group effectiveness research from shop floor to the executive suite. Journal of Management, 23(3), 239–290. DOI: 10.1016/S0149-2063(97)90034-9.

De Dreu, C. W., Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: a meta-analysis. The Journal of Applied Psychology, 88(4), 741–749. DOI: 10.1037/0021-9010.88.4.741.

Eisenhardt, K. M., Kahwajy, J. L., Bourgeois, L. J. (1997). How management teams can have a good fight. Harvard Business Review, 75, 77–86.

Ensley, M. D., Pearce, C. L. (2001). Shared cognition in top management teams: Implications for new venture performance. Journal of Organizational Behavior, 22(2), 145–160. DOI: 10.1002/job.83.

Forbes, D. P., Milliken, F. J. (1999). Cognition and corporate governance: Understanding boards of directors as strategic decision-making groups. Academy of Management Review, 24(3), 489–505. DOI: 10.2307/259138.

Forsyth, D. R. (1990). Group dynamics. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. ISBN 0534981771.

Hambrick, D., Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The organization as a reflection of its Top Managers. Academy of Management Review, 9(2), 193–206. DOI: 10.5465/amr.1984.4277628.

Hsu, H. (2010). The relationship between Board characteristics and financial performance: An empirical study of United States Initial Public Offerings. International Journal of Management, 27(2).

Koładkiewicz, I. (2013). Skuteczna rada nadzorcza. Perspektywa prezesów spółek – pilotaż ekspercki. Zarządzanie i Finanse, 11(2, part 6), 211–229.

Koładkiewicz, I. (2014). Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych. Problemy Zarządzania, 12(2), 68–87. DOI: 10.7172/1644-9584.46.4.

Levi, D. (2001). Group dynamics for teams. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9780761922544.

Levrau, A., Van den Berghe, L. A. (2007). Corporate governance and board effectiveness: beyond formalism. ICFAI Journal of Corporate Governance, 6(4), 58–85.

Lis, K. A., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355833.

Marschak, J., Radner, R. (1958). Economic theory of teams. Chapter 1. In: Cowles Foundation Discussion Papers, 59a. New Haven: Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University.

Medina, F. J., Munduate, L., Dorado, M. A., Martínez, I., Guerra, J. M. (2005). Types of intragroup conflict and affective reactions. Journal of Managerial Psychology, 20(3/4), 219–230. DOI: 10.1108/02683940510589019.

Mooney, A. C., Holahan, P. J., Amason, A. C. (2007). Don’t take it personally: Exploring cognitive conflict as a mediator of affective conflict. Journal of Management Studies, 44(5), 733–758. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2006.00674.x.

Mooney, A. C., Sonnenfeld, J. (2001). Exploring antecedents to top management team conflict: The importance of behavioral integration. Academy of Management: Proceedings, 1, 11–16. DOI 10.5465/apbpp.2001.6123195.

Murphy, S. A., McIntyre, M. L. (2007). Board of directors performance: A group dynamics perspective. Corporate Governance, 7(2), 209–224. DOI: 10.1108/14720700710739831.

Papenhausen, C., Parayitam, S. (2015). Conflict management strategies as moderators in the antecedents to affective conflict and its influence on team effectiveness. Journal of Business and Management, 21(1), 101–119.

Peszko, A. (2006). Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 8372516413.

Pugliese, A., Nicholson, G., Bezemer, P.-J. (2015). An observational analysis of the impact of board dynamics and directors’ participation on perceived board effectiveness. British Journal of Management, 26(1), 1–25. DOI: 10.1111/1467-8551.12074.

Simons, T. L., Peterson, R. S. (1998). Task conflict and relationship conflict in top management teams: The pivotal role of intragroup trust. Academy of Management: Proceedings, 1, A1–A8. DOI: 10.5465/apbpp.1998.27667017.

Simons, T., Pelled, L., Smith, K. A. (1999). Making use of difference: Diversity, debate, and decision comprehensiveness in top management teams. Academy of Management Journal, 42(6), 662–673. DOI: 10.2307/256987.

Smith, K. G., Smith, K. A., Sims Jr., H. P., O’Bannon, D. P., Scully, J. A., Olian, J. D. (1994). Top management team demography and process: The role of social integration and communication. Administrative Science Quarterly, 39(3), 412–438. DOI: 10.2307/2393297.

Van der Walt, N., Ingley, C. (2001). Evaluating board effectiveness: The changing context of strategic governance. Journal of Change Management, 1(4), 313–331. DOI: 10.1080/738552741.

Vandewaerde, M., Voordeckers, W., Lambrechts, F., Bammens, Y. (2011). Board team leadership revised: A conceptual model of shared leadership in the boardroom. Journal of Business Ethics, 104, 403–420. DOI: 10.1007/s10551-011-0918-6.

Walker, A., Machold, S., Ahmed, P. K. (2015). Diversity and conflict in board of directors. International Studies of Management and Organization, 45(1), 25–42.

Wan, D., Ong, C. H. (2005). Board structure, process and performance: Evidence from public-listed companies in Singapore. Corporate Governance, 13(2), 277–290. DOI: 10.1111/j.1467-8683.2005.00422.x.

Wiersema, M. F., Bantel, K. A. (1992). Top management team demography and corporate strategic change. Academy of Management Journal, 35(1), 91–121.

Yun, Y. (2011). Effects of cognitive and affective conflict between hotel’s top managers on firm performance in China. Journal of China Tourism Research, 7(1), 42–61. DOI: 10.1080/19388160.2011.551046.

Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372526762.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.