Rentowność w ujęciu memoriałowym i kasowym na przykładzie przedsiębiorstw z branży gier wideo notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

zysk netto
operacyjne przepływy pieniężne
stopy zwrotu
wskaźniki finansowe
generowanie zysków

Jak cytować

PilchB. (2020). Rentowność w ujęciu memoriałowym i kasowym na przykładzie przedsiębiorstw z branży gier wideo notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 31-38. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.3138

Abstrakt

Celem opracowania jest sprawdzenie, czy informacje oparte na zasadzie memoriałowej znajdują odzwierciedlenie w kasowym podejściu do rentowności. Równocześnie, czy dane finansowe z rachunku wyników są zgodne z ujętymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Główna hipoteza zakłada prawdziwość takiego stwierdzenia. W celu empirycznej weryfikacji tego założenia badaniu poddano sprawozdania finansowe 8 przedsiębiorstw z branży gier wideo notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszej części artykułu zaznaczono przykładowe definicje rentowności oraz memoriałowe i kasowe podejście do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dalej przedstawiono wykorzystane metody analityczne. W ramach kolejnego fragmentu przeanalizowano empiryczne zależności pomiędzy zyskownością w ujęciu memoriałowym i kasowym. Metodyka badań obejmowała przegląd literatury, empiryczną analizę danych, metody indukcji i dedukcji wykorzystane do wnioskowania. Analizowane miary i wskaźniki charakteryzowały się podobnymi znakami, wartościami statystyk opisowych i korelacjami. Wobec tego wyciągnięto wnioski o zgodności informacji odnoszących się do rentowności zarówno w ujęciu memoriałowym, jak i kasowym. Oba ujęcia równocześnie wskazywały na dobrą kondycję pod względem zyskowności wśród większości badanych podmiotów. Wobec tego hipoteza została potwierdzona.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.3138
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewski, M., Mazur-Maślanka, I. (2017). Memoriałowe a kasowe stopy zwrotu na podstawie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie. Studia Ekonomiczne, 345, 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran, A. (2015). Applied corporate finance. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9781118808931.
Zobacz w Google Scholar

Friedlob, G. T., Schleifer, L. L. (2003). Essentials of financial analysis. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 0471228303.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325502393.
Zobacz w Google Scholar

Mazloom, A., Azarberahman, A., Azarberahman, J. (2013). The association between various earnings and cash flow measures of firm performance and stock returns: Some Iranian evidence. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 3(1), 24–41. DOI: 10.5296/ijafr.v3i1.2994.
Zobacz w Google Scholar

Micherda, B. (ed.). (2004). Współczesna analiza finansowa. Kraków: Zakamycze. ISBN 8373333428.
Zobacz w Google Scholar

Misztal, A. (2018). Kasowy i memoriałowy wymiar oceny rentowności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(11), 213–224.
Zobacz w Google Scholar

Scott, S. (2007). The importance of cash flow analysis for small businesses. Commercial Lending Review, 2, 37–48.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301142065.
Zobacz w Google Scholar

Stępień, K. (2013). Definicyjne i metodyczne problemy rentowności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 920, 101–110.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska, E. (2009). Statystyka opisowa od podstaw. Podręcznik z zadaniami. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375831726.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. ISBN 8386543876.
Zobacz w Google Scholar

Watson, J., Wells, P. (2005). The association between various earnings and cash flow measures of firm performance and stock returns: Some Australian evidence [online, accessed: 2020-06-14]. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=815365. DOI: 10.2139/ssrn.815365.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne