Zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie
pdf (English)

Słowa kluczowe

wskaźniki finansowe
płynność finansowa
rentowność
zadłużenie

Jak cytować

PilchB. (2021). Zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 37-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.3751

Abstrakt

Zależności między wskaźnikami płynności, rentowności i zadłużenia są zwykle dość niejasne. Wiele analiz empirycznych dostarcza wglądu w tę kwestię. Jednak wyniki takich badań są zróżnicowane i często niespójne. Wobec tego zdecydowano się zweryfikować relacje pomiędzy tytułowymi grupami wskaźników, biorąc pod uwagę polski rynek kapitałowy. Metodologia badania obejmowała przede wszystkim przegląd literatury i analizę danych (z użyciem statystyk opisowych i korelacji). W próbie badawczej uwzględniono większość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obejmowała ona lata 2015–2019. Na podstawie tej analizy wysnuto poniższe wnioski. W odniesieniu do wskaźników płynności warto zwrócić uwagę, że ich wartości są silnie zróżnicowane. Przeciętnie wydaje się, że analizowane podmioty charakteryzowały się dość bezpiecznym poziomem płynności. Większość jednostek generowała też dochód (ponad 60% przypadków). Poziom ich zadłużenia był przeciętny, ale wskaźniki pokrycia kształtowały się zazwyczaj na w pełni zadowalającym poziomie. Relacje pomiędzy wskaźnikami płynności i rentowności były zróżnicowane, nie było między nimi istotnej korelacji. Średni wzrost rentowności / płynności prowadził zaś do nieznacznie ujemnych lub żadnych istotnych zmian w płynności / rentowności. Zależność między rentownością a zadłużeniem była natomiast raczej ujemna. Podobnie ujemną korelację zaobserwowano w przypadku płynności i poziomu zadłużenia.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.3751
pdf (English)

Bibliografia

Anderson, R. W. (2002). Capital structure, firm liquidity and growth. National Bank of Belgium Working Paper, 27.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski, M., Mazur-Maślanka, I. (2017). Memoriałowe a kasowe stopy zwrotu na podstawie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie. Studia Ekonomiczne, 345, 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Arnold, G. (2005). The handbook of corporate finance. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 9780273688518.
Zobacz w Google Scholar

Bereźnicka, J. (2011). Zadłużenie i płynność finansowa a koszt kapitału. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 91, 61–70.
Zobacz w Google Scholar

Bórawski, P. (2008). Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Problemy Rolnictwa Światowego, 4(19).
Zobacz w Google Scholar

Czekaj, J., Dresler, Z. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149925.
Zobacz w Google Scholar

Demirkol, C., Acikgoz, A. F. (2020). Indebtedness and liquidity in agriculture: A long-term sectoral evidence from Turkey. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 38/5, 60–73. DOI: 10.9734/ajaees/2020/v38i530348.
Zobacz w Google Scholar

Eckbo, B. E. (2007). Handbook of corporate finance: Empirical corporate finance. Amsterdam: Elsevier. Volume 1. ISBN 9780080488912.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320820867.
Zobacz w Google Scholar

Gryko, J. M. (2011). Zróżnicowanie źródeł finansowania i struktura wiekowa zadłużenia spółek publicznych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 172, 69–79.
Zobacz w Google Scholar

Habib, A. J., Khan, F., Wazir, M. I. (2016). Impact of debt on profitability of firms: Evidence from non-financial sectors in Pakistan. City University Research Journal, 6/1, 70–80.
Zobacz w Google Scholar

Hristozov, Y. (2020). The significance of liquidity and indebtedness for the financial state of enterprises in Bulgaria. Bulgarian Journal of Business Research, 1.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski, J., Czerwonka, L., Mądra-Sawicka, M. (2018). Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(1), 58–63.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M., Hajduk, M. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(938), 45–57. DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0938.0204.
Zobacz w Google Scholar

Kebewar, M. (2013). The effect of debt on corporate profitability: Evidence from French service sector. Brussels Economic Review, 56/1.
Zobacz w Google Scholar

Lartey, V. C., Antwi, S., Boadi, E. K. (2013). The relationship between liquidity and profitability of listed banks in Ghana. International Journal of Business and Social Science, 4/3, 48–56.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka, T. (2009). Płynność a rentowność: Wyniki badań empirycznych polskich podmiotów gospodarczych za okres 1995–2007. Ekonomiczne Problemy Usług, 39, 260–270.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka, T. (2019). Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381022446.
Zobacz w Google Scholar

Mijić, K., Jakšić, D. (2017). Indebtedness of enterprises and profitability improvement. Strategic Management, 22/2, 36–40.
Zobacz w Google Scholar

Orbis BvD database. (2020). [online, accessed: 2021-02-13]. Retrieved from: https://orbis.bvdinfo.com.
Zobacz w Google Scholar

Rehman, M. Z., Khan, M. N., Khokhar, I. (2015). Investigating liquidity-profitability relationship: Evidence from companies listed in Saudi Stock Exchange (Tadawul). Journal of Applied Finance & Banking, 5/3, 159–173.
Zobacz w Google Scholar

Sajnóg, A. (2010). Wpływ zadłużenia na rentowność kapitału własnego w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 236, 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Saleem, Q., Rehman, R. U. (2011). Impacts of liquidity ratios on profitability. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1/7, 95–98.
Zobacz w Google Scholar

Šarija, N., Harc, M. (2012). The impact of liquidity on the capital structure: A case study of Croatian firms. Business Systems Research, 3/1, 30–36. DOI: 10.2478/v10305-012-0005-1.
Zobacz w Google Scholar

Shubita, M., Alsawalhah, J. M. (2012). The relationship between capital structure and profitability. International Journal of Business and Social Science, 3/15, 104–112.
Zobacz w Google Scholar

Sibilkov, V. (2009). Asset liquidity and capital structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44/5, 1173–1196.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149871.
Zobacz w Google Scholar

Stępień, K. (2012). Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 690, 381–390.
Zobacz w Google Scholar

Subramanyam, K. R. (2014). Financial Statement Analysis. New York: McGraw Hill. ISBN 9780078110962.
Zobacz w Google Scholar

Vintilă, G., Nenu, E. A. (2016). Liquidity and profitability analysis on the Romanian listed companies. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 1/8.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, M., Felczak, T. (2011). Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 91, 49–59.
Zobacz w Google Scholar

Waściński, T., Kruk, M. (2010). Analiza powiązań między rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 84, 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka, D., Ardan, R., Szafraniec-Siluta, E. (2011). Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88, 195–207.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne