Rynkowa wartość dodana (MVA) i całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR) wśród firm z branży IT i gier wideo notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
pdf (English)

Słowa kluczowe

wskaźniki efektywności
wskaźniki memoriałowe
stopy zwrotu
korelacja
rentowność

Jak cytować

PilchB. (2021). Rynkowa wartość dodana (MVA) i całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR) wśród firm z branży IT i gier wideo notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 61-74. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.6174

Abstrakt

Współcześnie pomiar wyników przedsiębiorstwa wydaje się złożony. Jest wiele klasycznych, memoriałowych wskaźników rentowności, takich jak ROA, ROE i EPS. Jednakże koncepcja skupienia się na maksymalizacji wartości dla właścicieli ma wpływ na główny cel funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Z tego powodu, a także z uwagi na wady wcześniej wymienionych indeksów, stworzono nowe, odwołujące się do wartości dodanej dla akcjonariuszy. Wskaźniki takie jak EVA, MVA czy TSR pozwalają na oszacowanie wartości kreowanej przez firmę. Celem artykułu jest analiza wartości dodanej kreowanej przez wybrane spółki giełdowe. Badanie empiryczne skupione była na porównaniu wartości dodanej dla akcjonariuszy z ryzykiem i ze wskaźnikami memoriałowymi, przy użyciu statystyk opisowych, korelacji i regresji. Poziom ryzyka wśród analizowanych przedsiębiorstw (z branży IT i gier wideo, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) różnił się – był dość wysoki dla jednostek, których działalność związana jest z branżą gier wideo, niższy zaś dla przedsiębiorstw z branży IT. Ogólnie wartości MVA i TSR cechowały się dużą zmiennością. Co więcej, wyższe ryzyko nie było związane z wyższymi stopami zwrotu (mierzonymi TSR). Ponadto nie wykazano istotnej zależności pomiędzy wskaźnikami memoriałowymi a miernikami wartości dodanej. Warto wspomnieć, że wynik analizy różni się od rezultatów prac wymienionych w artykule. Może być to spowodowane specyficznym doborem próby badawczej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.6174
pdf (English)

Bibliografia

Biznesradar. (2020). Radar inwestycji [online, accessed: 2020-10-31]. Retrieved from: https://www.biznesradar.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Comporek, M. (2018). Metodologiczne aspekty naliczania całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy spółek giełdowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 357, 217–236.
Zobacz w Google Scholar

Cucari, M., Mazza, G., Constantini, M., Sancetta, G. (2016). Relationship between CEO pay and total shareholder return: An empirical analysis in the Italian context. Corporate Ownership & Control, 13(4). DOI: 10.22495/cocv13i4c1p4.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran, A. (2014). Applied corporate finance. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9781118808931.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran, A. (2020). Country risk premium [online, accessed: 2020-02-25]. Retrieved from: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
Zobacz w Google Scholar

De Wet, J. H. v. H. (2012). Executive compensation and the EVA and MVA performance of South African listed companies. Southern African Business Review Volume, 16(3), 57–80.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska, M., Otola, I. (2013). Wartość dodana determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa. In: J. Duraj, A. Sajnóg (eds.). Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa (pp. 81–96). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375258660.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak, M. (2020). Ekonomiczna wartość dodana jako miernik zarządzania wartością przedsiębiorstwa – studium przypadku PKP CARGO S.A. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 38, 36–47. DOI: 10.17512/znpcz.2020.2.03.
Zobacz w Google Scholar

Kacprzyk, M., Rychter, M., Wolski, R. (2009). Wpływ ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na rynkową wartość dodaną. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 226, 199–219.
Zobacz w Google Scholar

Kicia, M. (2010). MVA i zysk netto a stopa zwrotu dla spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 81–88.
Zobacz w Google Scholar

Kiran Kumar, K., Subramanyam, D. A. R. (2017). Shareholders value analysis: EVA & MVA in relations to stock market returns with reference to the Indian cement industry [online: accessed 2020-02-25]. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2971332. DOI: 10.2139/ssrn.2971332.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajek-Gocejna, M. (2010). Market-based measures of business value creation and value for shareholders, Financial Internet Quarterly “e-Finance”, 6, 41–56.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki, D. (2018). Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie dokonań przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347, 134–144.
Zobacz w Google Scholar

Rajan, S., Ravi, H., Ashfaque, M. (2015). Study the Economic Value Added and its influence on the market price of shares in Indian Stock Market. International Journal of Research in Finance and Marketing, 5(11).
Zobacz w Google Scholar

Rappaport, A. (1986). Creating shareholder value: The New standard for business performance. New York: Simer and Schuster Publishing Group. ISBN 9780029257203.
Zobacz w Google Scholar

Shah, A., Sengupta, S. (2015). A study on financial performance and valuation metrics: Application of EVA, MVA, CVA and TSR techniques. Twelfth AIMS International Conference on Management, 538–546. ISBN 9788192471389.
Zobacz w Google Scholar

Szczukiewicz, P. (2003). Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 594, 47–60.
Zobacz w Google Scholar

Wypych, M. (2013). Ekonomiczna wartość dodana w spółkach płacących dywidendy. Zarządzanie i Finanse, 11, 2(2), 569–580.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne