Finansowa skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem w świetle działalności B+R wybranych spółek giełdowych w Polsce
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

działalność B R
aktywa niematerialne
spółki giełdowe
wynik finansowy
skuteczność zarządzania

Jak cytować

KiełbasaB., & LisekS. (2020). Finansowa skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem w świetle działalności B+R wybranych spółek giełdowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 105-115. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.105115

Abstrakt

Celem pracy jest określenie wpływu wydatków na działalność B+R na kondycję finansową wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do analizy wybrano raporty 44 polskich spółek giełdowych, które w latach 2015–2017 prowadziły działalność badawczo-rozwojową. Nakłady na działalność B+R stanowiły w analizie zmienną diagnostyczną oceny sprawności zarządzania spółką. Do oceny kondycji finansowej wykorzystano trzy wskaźniki: rentowności aktywów, płynności bieżącej i stopnia zadłużenia, przy czym dwa pierwsze są stymulantami, trzecia destymulantą. Do skonstruowania miary syntetycznej kondycji finansowej wykorzystano metodę scoringową, zalecaną między innymi przez M. Tarczyńską-Łuniewską i W. Tarczyńskiego. Przyjęta metodyka opiera się na wynikach analiz prowadzonych przez m.in. Barucha, Hurwitza, Lines i Schmidta, Walczaka, a także Glovę, Dancakovą i Suleimenovą. Dokonane analizy pozwoliły zaobserwować niewielką zależność między wynikami finansowymi badanych spółek a intensywnością ich działalności B+R. Oznacza to, iż nie stwierdzono istotnego wpływu działalności badawczej na kondycję finansową oraz na skuteczność zarządzania. Opracowano model diagnostyczny, który może posłużyć do analizy skuteczności zarządzania w dłuższej perspektywie czasowej, będącej istotnym elementem planowania strategicznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.105115
PDF (English)

Bibliografia

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2017). Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, 163–176. DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.10.
Zobacz w Google Scholar

Dahlgaard, J. J., Chen, C. K., Jang, J. Y., Banegas, L. A., Dahlgaard-Park, S. M. (2013). Business excellence models: Limitations, reflections and further development. Total Quality Management & Business Excellence, 24(5–6), 519–538. DOI: 10.1080/14783363.2012.756745.
Zobacz w Google Scholar

Dahlgaard, J. J., Dahlgaard, S. M. P. (1999). Integrating business excellence and innovation management: Developing a culture for innovation, creativity and learning. Total Quality Management, 10(4–5), 465–472. DOI: 10.1080/0954412997415.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. F. (2006). Innovation and entrepreneurship. New York: Harper Business. ISBN 9780060851132.
Zobacz w Google Scholar

EFQM. (2019). European Foundation for Quality Management. Official website [online, accessed: 2019-02-22]. Brussels. Retrieved from: http://www.efqm.org/.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat. (2016). High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) [online, accessed: 2019-01-13]. Luxembourg: Eurostat, the statistical office of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/htec_esms.htm.
Zobacz w Google Scholar

Glova, J., Dancakova, D., Suleimenova, Sh. (2018). Managerial aspect of intangibles: Own development or external purchased intangible assets—what does really count? Polish Journal of Management Studies, 18(2), 84–93. DOI: 10.17512/pjms.2018.18.2.07.
Zobacz w Google Scholar

Glova, J., Mrazkova, S. (2018). Impact of intangibles on firm value: An empirical evidence from European Public Companies. Ekonomický časopis, 66(6), 665–668.
Zobacz w Google Scholar

Grabara, J., Dima, I. C. (2012). The strategies and their role in improving the management of a company from the SME sector under global conditions. Internal Auditing & Risk Management, 7(4), 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R. W., Pustay, M. W. (2005). International business: A managerial perspective. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN 0131422634.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski, W. M., Hejduk, J. (2002). Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna. Warszawa: Difin. ISBN 8372513031.
Zobacz w Google Scholar

Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd Organizacji, 2, 28–31.
Zobacz w Google Scholar

Haryanto, A. T., Haryono, T. (2015). The influence of market orientation on innovation type and enterprise performance. Polish Journal of Management Studies, 11(1), 68–78.
Zobacz w Google Scholar

Hult, G. T., Hurley, R. F., Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429–438. DOI: 10.1016/j.indmarman.2003.08.015.
Zobacz w Google Scholar

Hurwitz, J., Lines, S., Montgomery, B. (2002). The linkage between management practices, intangibles performance and stock returns. Journal of Intellectual Capital, 3(1), 51–61. DOI: 10.1108/14691930210412845.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard—measures that drive performance. Harvard Business Review, January–February, Reprint 92105, 70–79.
Zobacz w Google Scholar

Kim, W. Ch., Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9781591396192.
Zobacz w Google Scholar

Krause, J. (2016). Evaluation of the impact of innovative activities on productivity—example from the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 13(2), 101–109. DOI: 10.17512/pjms.2016.13.2.10.
Zobacz w Google Scholar

Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement and reporting. Washington: Brookings Institution Press. ISBN 0815700938
Zobacz w Google Scholar

Lev, B., Sougiannis, T. (1996). The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics, 21(1), 107–138. DOI: 10.1016/0165-4101(95)00410-6.
Zobacz w Google Scholar

Lisek S. (2009). Mierniki syntetyczne w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 18, 263–270.
Zobacz w Google Scholar

Mohammad, M., Mann, R., Grigg, N., Wagner, J. P. (2011). Business excellence models: An overarching framework for managing and aligning multiple organisational improvement initiatives. Total Quality Management & Business Excellence, 22(11), 1213–1236. DOI: 10.1080/14783363.2011.624774.
Zobacz w Google Scholar

NIST. (2020). About Baldrige [online, accessed: 2020-08-20]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. Retrieved from: https://www.nist.gov/baldrige/how-baldrige-works/about-baldrige.
Zobacz w Google Scholar

Parmenter, D. (2015). Key Performance Indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9781118925102.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M. E. (1998). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press. ISBN 0684841487.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301111879.
Zobacz w Google Scholar

Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 8372850798.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, P. (2017). Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2, 21–31. DOI: 10.18276/frfu.2017.86-02.
Zobacz w Google Scholar

Walczak, W. (2010). Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. E-mentor, 4(36), 43–51. Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/775.
Zobacz w Google Scholar

Wawak, T. (2001). Zmiany w otoczeniu a jakość zarządzania i zarządzanie jakością. Przegląd Organizacji, 6, 27–31.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak, M. (ed.). (2002). Statystyka ogólna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 8372521131.
Zobacz w Google Scholar

Zymonik, J. (2012). Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości – kryteria i trendy. Zarządzanie i Finanse, 10(3), part 1, 141–156.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne