Finansowa skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem w świetle działalności B+R wybranych spółek giełdowych w Polsce
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

działalność B R
aktywa niematerialne
spółki giełdowe
wynik finansowy
skuteczność zarządzania

Jak cytować

Kiełbasa, B, & Lisek, S. (2020). Finansowa skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem w świetle działalności B+R wybranych spółek giełdowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 39-49. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.3949

Abstrakt

Celem pracy jest określenie wpływu wydatków na działalność B+R na kondycję finansową wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do analizy wybrano raporty 44 polskich spółek giełdowych, które w latach 2015–2017 prowadziły działalność badawczo-rozwojową. Nakłady na działalność B+R stanowiły w analizie zmienną diagnostyczną oceny sprawności zarządzania spółką. Do oceny kondycji finansowej wykorzystano trzy wskaźniki: rentowności aktywów, płynności bieżącej i stopnia zadłużenia, przy czym dwa pierwsze są stymulantami, trzecia destymulantą. Do skonstruowania miary syntetycznej kondycji finansowej wykorzystano metodę scoringową, zalecaną między innymi przez M. Tarczyńską-Łuniewską i W. Tarczyńskiego. Przyjęta metodyka opiera się na wynikach analiz prowadzonych przez m.in. Barucha, Hurwitza, Lines i Schmidta, Walczaka, a także Glovę, Dancakovą i Suleimenovą. Dokonane analizy pozwoliły zaobserwować niewielką zależność między wynikami finansowymi badanych spółek a intensywnością ich działalności B+R. Oznacza to, iż nie stwierdzono istotnego wpływu działalności badawczej na kondycję finansową oraz na skuteczność zarządzania. Opracowano model diagnostyczny, który może posłużyć do analizy skuteczności zarządzania w dłuższej perspektywie czasowej, będącej istotnym elementem planowania strategicznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.3949
PDF (English)

Bibliografia

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2017). Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, 163–176. DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.10.

Dahlgaard, J. J., Chen, C. K., Jang, J. Y., Banegas, L. A., Dahlgaard-Park, S. M. (2013). Business excellence models: Limitations, reflections and further development. Total Quality Management & Business Excellence, 24(5–6), 519–538. DOI: 10.1080/14783363.2012.756745.

Dahlgaard, J. J., Dahlgaard, S. M. P. (1999). Integrating business excellence and innovation management: Developing a culture for innovation, creativity and learning. Total Quality Management, 10(4–5), 465–472. DOI: 10.1080/0954412997415.

Drucker, P. F. (2006). Innovation and entrepreneurship. New York: Harper Business. ISBN 9780060851132.

EFQM. (2019). European Foundation for Quality Management. Official website [online, accessed: 2019-02-22]. Brussels. Retrieved from: http://www.efqm.org/.

Eurostat. (2016). High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) [online, accessed: 2019-01-13]. Luxembourg: Eurostat, the statistical office of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/htec_esms.htm.

Glova, J., Dancakova, D., Suleimenova, Sh. (2018). Managerial aspect of intangibles: Own development or external purchased intangible assets—what does really count? Polish Journal of Management Studies, 18(2), 84–93. DOI: 10.17512/pjms.2018.18.2.07.

Glova, J., Mrazkova, S. (2018). Impact of intangibles on firm value: An empirical evidence from European Public Companies. Ekonomický časopis, 66(6), 665–668.

Grabara, J., Dima, I. C. (2012). The strategies and their role in improving the management of a company from the SME sector under global conditions. Internal Auditing & Risk Management, 7(4), 17–26.

Griffin, R. W., Pustay, M. W. (2005). International business: A managerial perspective. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN 0131422634.

Grudzewski, W. M., Hejduk, J. (2002). Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna. Warszawa: Difin. ISBN 8372513031.

Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd Organizacji, 2, 28–31.

Haryanto, A. T., Haryono, T. (2015). The influence of market orientation on innovation type and enterprise performance. Polish Journal of Management Studies, 11(1), 68–78.

Hult, G. T., Hurley, R. F., Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429–438. DOI: 10.1016/j.indmarman.2003.08.015.

Hurwitz, J., Lines, S., Montgomery, B. (2002). The linkage between management practices, intangibles performance and stock returns. Journal of Intellectual Capital, 3(1), 51–61. DOI: 10.1108/14691930210412845.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard—measures that drive performance. Harvard Business Review, January–February, Reprint 92105, 70–79.

Kim, W. Ch., Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9781591396192.

Krause, J. (2016). Evaluation of the impact of innovative activities on productivity—example from the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 13(2), 101–109. DOI: 10.17512/pjms.2016.13.2.10.

Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement and reporting. Washington: Brookings Institution Press. ISBN 0815700938

Lev, B., Sougiannis, T. (1996). The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics, 21(1), 107–138. DOI: 10.1016/0165-4101(95)00410-6.

Lisek S. (2009). Mierniki syntetyczne w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 18, 263–270.

Mohammad, M., Mann, R., Grigg, N., Wagner, J. P. (2011). Business excellence models: An overarching framework for managing and aligning multiple organisational improvement initiatives. Total Quality Management & Business Excellence, 22(11), 1213–1236. DOI: 10.1080/14783363.2011.624774.

NIST. (2020). About Baldrige [online, accessed: 2020-08-20]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. Retrieved from: https://www.nist.gov/baldrige/how-baldrige-works/about-baldrige.

Parmenter, D. (2015). Key Performance Indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9781118925102.

Porter, M. E. (1998). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press. ISBN 0684841487.

Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301111879.

Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 8372850798.

Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, P. (2017). Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2, 21–31. DOI: 10.18276/frfu.2017.86-02.

Walczak, W. (2010). Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. E-mentor, 4(36), 43–51. Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/775.

Wawak, T. (2001). Zmiany w otoczeniu a jakość zarządzania i zarządzanie jakością. Przegląd Organizacji, 6, 27–31.

Woźniak, M. (ed.). (2002). Statystyka ogólna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 8372521131.

Zymonik, J. (2012). Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości – kryteria i trendy. Zarządzanie i Finanse, 10(3), part 1, 141–156.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.