Innowacje w sektorze usług w Polsce
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
rodzaje innowacji
efektywność innowacji
sektor usług

Jak cytować

CzubałaA. (2015). Innowacje w sektorze usług w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 35-45. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.3545

Abstrakt

Innowacje są ważnym czynnikiem rozwoju współczesnych gospodarek. I choć pojmowanie ich istoty od czasu Josepha Schumpetera, powszechnie uznanego za twórcę teorii innowacji, niewiele się zmieniło, liczni autorzy starali się formułować nowe definicje, łącząc innowacje nie tylko z wynalazkami, ale i zmianami wdrażanymi w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw oraz zmieniającymi się w czasie czynnikami sprawczymi innowacji. W badaniach opartych na danych statystycznych przyjmuje się najczęściej definicję i klasyfikację innowacji bazującą na międzynarodowym standardzie opracowanym przez ekspertów OECD w tzw. Podręczniku Oslo. Zastosowano ją także w niniejszym artykule, którego celem jest przedstawienie rozwoju innowacji w sektorze usług w Polsce w latach 2009–2011. Na podstawie danych GUS, gromadzonych przy wykorzystaniu metodyki Podręcznika Oslo, poddano analizie i ocenie poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w przekroju wielkości i działów prowadzonej działalności. Sprawdzono też udział przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe w poszczególnych działach usługowych oraz efektywność innowacji produktowych. Analiza danych obrazujących działalność innowacyjną przedsiębiorstw usługowych wskazuje na trend spadkowy. Maleje w czasie udział przedsiębiorstw, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację w ogólnej ich liczbie, maleje udział przychodów ze sprzedaży nowych produktów w przychodach ogółem, zmniejszają się nakłady na działalność innowacyjną. Głównym źródłem innowacji jest wdrażanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Są to więc innowacje oparte na czynnikach wytwórczych „pchane” przez technikę i przemysł. Artykuł zawiera tylko wstępną analizę innowacji w usługach i wskazuje na potrzebę holistycznego, interdyscyplinarnego badania innowacji i ich efektywności nie tylko ekonomicznej, ale i społecznej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.3545
PDF

Bibliografia

Bal-Woźniak, T. (2007). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. W: S. Lis (red.). Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7252-356-3.
Zobacz w Google Scholar

Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-2018-8.
Zobacz w Google Scholar

Baruk, J. (2005). Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 3, 51–72.
Zobacz w Google Scholar

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7441-406-7.
Zobacz w Google Scholar

Charucka, O. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3(37).
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. (1992). Praktyka zarządzania. Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-285-6.
Zobacz w Google Scholar

Grądzka, N. (2010). Innowacje tworzone przez użytkowników (user innovation) w Polsce w latach 2007–2009. W: T. Baczko (red.). Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. ISBN 978-83-61597-19-3.
Zobacz w Google Scholar

Jonas, A. (2012). Proces usługowy. W: A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor. Marketing usług. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna. ISBN 978-83-264-1619-4.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski, T.B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstwa a systemy zarządzania jakością. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7526-702-0.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2009). Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy. W: A. Potocki (red.). Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-119-4.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk, M. (2013). Zastosowanie miar perspektywy klienta Balanced Scorecard w koncepcji user-driven innovation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 62.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Rozprawy i Studia, t. 86, nr 462. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-315-0.
Zobacz w Google Scholar

O’Sullivan, D., Dooley, L. (2009). Applying Innovation. Los Angeles: Sage Publication. ISBN 978-14-1295-455-6.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2005). Oslo Manual, 3rd ed. OECD; Eurostat.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-235-0248-X.
Zobacz w Google Scholar

US (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2009–2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Szczecinie. ISSN 2083-2672.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne