Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

potencjał ekonomiczny
konkurencyjność
region
rozwój lokalny
marketing terytorialny

Jak cytować

Popławski Łukasz. (2011). Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 171-181. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.171181

Abstrakt

W obecnych warunkach istotnego znaczenia nabierają uwarunkowania rozwojowe poszczególnych regionów, na których podstawie powinny się opierać kierunki rozwoju danych województw. Dlatego w niniejszej pracy zaprezentowano czynniki rozwojowe i elementy marketingu terytorialnego spotykane w literaturze przedmiotu w kontekście konkurencyjności regionu. Od kilku lat marketing terytorialny, którego podmiotem może być gmina, powiat, region, państwo, a także specjalna jednostka przestrzenna o wyjątkowym znaczeniu społeczno-politycznym, gospodarczym, przyrodniczym, turystycznym, historycznym, w szczególności parki krajobrazowe i narodowe oraz rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, zaczyna odgrywać ważną rolę w rozwoju. Skuteczność oddziaływania na partnerów występuje nie tylko w przedsiębiorstwach na rynku dóbr konsumpcyjnych, ale również w przedsiębiorstwach usługowych, sektora inwestycyjnego, gospodarstwach rolniczych, przedsiębiorstwach komunalnych, organizacjach społecznych i instytucjach non profit. Ten fakt wpłynął na zainteresowanie się marketingiem terytorialnym. Istotne znaczenie w rozwoju analizowanego marketingu ma specyfika danego kraju (obszaru). Silna regionalizacja i wzrost konkurencyjności pomiędzy ośrodkami jest liczącym się bodźcem dla rozwoju marketingu lokalnego, zwłaszcza przy gospodarczym zacofaniu danych terytoriów, wzroście na nich bezrobocia, braku usług itp. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na wsparcie społeczne przez władze lokalne oraz silna identyfikacja mieszkańców z regionem (obszarem). Silna identyfikacja jest szczególnie widoczna w przypadku krajów i obszarów, które do tej pory mocno zaznaczyły swoją lokalną specyfikę, zwłaszcza w zakresie kultury. Zadowolenie mieszkańców często znajduje odzwierciedlenie w manifestowaniu przez nich poparcia dla władz lokalnych w zakresie podejmowanych przedsięwzięć.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.171181
PDF (English)

Bibliografia

Adamowicz M., Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. 1: Aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ashworth G.J., Is Places Marketing Really Marketing?, Regional Studies Association Session, Place Marketing, Bilbao 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bouinot J., La ville compétitive. Les clefs de la nouvelle gestion urbaine, Economica, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dziewoński K., Mała encyklopedia ekonomiczna, PWN, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Fayolle A., Entrepreneuriat: Apprendre à entreprendre, Dunod, Paris 2004.
Zobacz w Google Scholar

Gouttebel J.-Y., Stratégies de développement territorial, Economica, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Iwankiewicz-Rak A., Marketing organizacji niedochodowych – wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997. ISBN 83-7011-267-6.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, W: Z. Szymla (red.), Konkurencyjność miast i regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001. ISBN 83-7252-098-4.
Zobacz w Google Scholar

Konkurencyjność polskiej gospodarki, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa 1990. ISBN 83-01-095857.
Zobacz w Google Scholar

Kudełko J., Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów, W: Z. Zioło (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów 2005. ISBN 83-87658-69-3.
Zobacz w Google Scholar

Leśniak J., Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na przykładzie Szwecji, W: F. Piontka (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, W: R. Broszkiewicz i in. (red.), Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996. ISBN 83-903900-5-1.
Zobacz w Google Scholar

Ochrona środowiska 2003, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2003. ISSN 0867-3217.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, W: M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000. ISBN 83-7011-483-0.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł., Remarks on the role of territorial marketing in eco-development of rural communes of Świętokrzyskie Voivodeship (Poland), „Zeszyty Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, przeł. H. Hagemejer, K. Hagemejer, J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. ISBN 83-01-11906-3.
Zobacz w Google Scholar

Sektorowy program operacyjny. Wzrost konkurencyjności gospodarki, lata 2004–2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2002. ISBN 83-917312-0-0.
Zobacz w Google Scholar

Sokólska J., Produkt markowy jako czynnik rozwoju lokalnego – doświadczenia z realizacji projektu „Tereny, ludzie, produkty”, W: A. Bołtromiuk (red.), Gospodarowanie na obszarach chronionych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001. ISBN 978-83-87884-83-9.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Państwowa Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2002. ISBN 83-915720-9-9.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Marketing terytorialny w strategiach rozwoju lokalnego, W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003. ISBN 83-7244-461-7.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Wiatrak A.P., Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy, V Kongres SERiA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wiatrak A.P., Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy rolniczej, „Acta Agraria et Silvestria” 2003, vol. 40, Sesja Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Zagórska E., Marketing gminny jako czynnik strategii rozwojowej samorządów terytorialnych, „Inżynieria Rolnicza” 2002, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne