Konkurencyjność wiejskiego produktu turystycznego na przykładzie szlaku ,,Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami’’
pdf (English)

Słowa kluczowe

Agrobiznes, agroturystyka, promocja, przedsiębiorczość, turystyka.

Jak cytować

SalaK. (2021). Konkurencyjność wiejskiego produktu turystycznego na przykładzie szlaku ,,Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami’’. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 53-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.5364

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja i ocena atrakcyjności wiejskiego produktu turystycznego w Polsce. Jako przykład służący realizacji celu wybrano szlak tematyczny, którego motyw przewodni nierozerwalnie jest związany ze wsią – „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”. Temat dotyczy interesującego, a jednocześnie mało znanego w Polsce i za granicą nowatorskiego produktu turystycznego. Szlaki tematyczne stanowią bowiem spójną i atrakcyjną propozycję turystyczną dla turystów. Propagowanie uprawy oraz gastronomii na bazie potraw z ziół, a także współpraca gospodarstw agroturystycznych w tym zakresie może przynosić wymierne korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla turystów. Tezą, jaką postawiono w pracy, jest stwierdzenie, że współpraca gospodarstw w ramach szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” może stanowić istotny bodziec w poprawie ich atrakcyjności i pozycji rynkowej oraz urozmaiceniu produktu
 turystycznego. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę. Funkcjonowanie szlaku wpływa istotnie na pozycję rynkową gospodarstw członkowskich, poprawę jakości ich funkcjonowania oraz profesjonalizm. Artykuł powstał dzięki wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i wywiadu z wybranymi agrogospodarzami i z dyrektorem organizacji odpowiedzialnej za powołanie szlaku. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to analiza danych zastanych i wywiad z dyrektorem biura SOT oraz z wybranymi właścicielami gospodarstw członkowskich omawianego szlaku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.5364
pdf (English)

Bibliografia

Babuchowska, K., Araźna, E. (2011). Rola stowarzyszeń agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(2). ISBN 97883208-23004.
Zobacz w Google Scholar

Bański, J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822717.
Zobacz w Google Scholar

Dębniewska, M., Tkaczuk, M. (1997). Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT. ISBN 8386890320.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki, M. (1997). Agroturystyka. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”. ISBN 9788362815296.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO. ISBN 9788376955186.
Zobacz w Google Scholar

Jędrysiak, T. (2010). Wiejska turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818444.
Zobacz w Google Scholar

Knecht, D. (2009). Agroturystyka w agrobiznesie. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325511289.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, A. (1993). Kilka słów o uwarunkowaniach agroturystyki. Obsługa małego ruchu turystycznego na wsi. Kraków: CDiEwR.
Zobacz w Google Scholar

Krasnowolski, B. (2012). Leksykon zabytków architektury małopolski. Warszawa: Wydawnictwo Arkady. ISBN 9788321347448.
Zobacz w Google Scholar

Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817638.
Zobacz w Google Scholar

Majewski, J. (ed). (2012). Wiejski produkt turystyczny. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. ISBN 97788375839258.
Zobacz w Google Scholar

Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788375837599.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2005). Agroturystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320816076.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska, J. (2018). Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823004.
Zobacz w Google Scholar

Netography:
Zobacz w Google Scholar

http://www.akiko.pl [accessed: 2020-09-20]
Zobacz w Google Scholar

http://www.akiko.pl/o-mnie/ [accessed: 2020-06-14]
Zobacz w Google Scholar

http://www.fwp.pl [accessed: 2020-02-12]
Zobacz w Google Scholar

http://www.pftw.pl [accessed: 2020-02-15]
Zobacz w Google Scholar

http://www.sot.org.pl [accessed: 2019-11-18]
Zobacz w Google Scholar

http://www.sot.org.pl/index.php?p=1_19_Odznaczenia-SOT [accessed: 2019-11-23]
Zobacz w Google Scholar

http://www.sot.org.pl/index.php?p=1_7_Publikacje [accessed:.2019-11-14]
Zobacz w Google Scholar

http://www.sot.org.pl/index.php?p=1_9 [accessed: 2019-10-23]
Zobacz w Google Scholar

http://www.sot.org.pl/index.php?p=1_9_Ma-opolska-wie-pachn-ca-zio-ami[accessed: 2020-05-23]
Zobacz w Google Scholar

http://www.sot.org.pl/web_documents/ziola_katalog.pdf [accessed: 2019-10-23]
Zobacz w Google Scholar

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka [accessed: 2020-03-20]
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne