Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

e-learning
efektywność szkoleń
modele finansowe
modele behawioralne
kapitał intelektualny

Jak cytować

WoźniakM., & KoziołM. (2012). Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 181-195. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.181195

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę szkoleń pracowniczych: tradycyjnych i e-learningowych oraz ukazano ich znaczenie w rozwoju organizacji i jej pracowników. Przyjęto założenie, że organizacja nie powinna planować szkoleń, w tym również e-learningu, bez pogłębionej analizy potrzeb i spodziewanych korzyści, które w ostatecznym rachunku powinny prowadzić do poprawy wyników firmy. Podano definicję oceny skuteczności i efektywności szkolenia, a także scharakteryzowano finansowe i behawioralne modele badania efektywności szkoleń pracowników i pomiaru kapitału intelektualnego. Wśród tradycyjnych metod oceny skuteczności szkolenia opisano model Kirkpatricka, model Hamblina, metodę Phillipsa, technikę C-I-P-O oraz tzw. Monitor Aktywów Niematerialnych Sveiby’ego, który po odpowiedniej modyfikacji, tj. dodaniu kilku wskaźników zaproponowanych przez autorów artykułu, może być wykorzystany do oceny efektywności e-learningu analizowanej w kontekście wielokryterialnej oceny wyników firmy. Wymienione narzędzia badawcze uzupełniono o prezentację współczesnych rozwiązań, a w szczególności zaprezentowano model finansowy pomiaru kapitału ludzkiego Dobii oraz behawioralny model oceny wykorzystania e-learningu w firmie autorstwa Choya. Uznano, że metody te mogą stanowić samodzielny system oceny e-learningu korporacyjnego, jak również mogą w istotny sposób uzupełniać system miar obiektywnej natury zawarty przykładowo we wspomnianym Monitorze Aktywów Niematerialnych czy metodzie Balanced Scorecard, zwanej przez polskich autorów Strategiczną Kartą Wyników.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.181195
PDF

Bibliografia

Andrzejczak A., Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się. W: Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. ISBN 83-89355-26-4.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy metodyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15471-4.
Zobacz w Google Scholar

Bennink R., Implementing e-Learning from the Corporate Perspective [online, dostęp 18.10.2012], "Training and Development in Australia" 2004, vol. 31, no. 5, s. 6-9. Dostępny w Internecie: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.aufedition05/download/Bennik.
Zobacz w Google Scholar

Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001. ISBN 83-88931-06-7.
Zobacz w Google Scholar

Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. ISBN 83-89120-11-9.
Zobacz w Google Scholar

Choy S., Benefits of e-Learning Benchmarks. Australian Cases Studies, "Electronic Journal of e-Learning" 2007, vol. 5, iss. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł W., Ekonomiczne aspekty edukacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu oświaty i wychowania" 2011, nr 1, s. 187-196.
Zobacz w Google Scholar

Kunasz M., Ocena efektywności szkolenia w świetle badań, "Studia i Materiały Uniwersytetu Warszawskiego" 2006, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002. ISBN 83-88840-23-1.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004. ISBN 978-83-89120-96-0.
Zobacz w Google Scholar

Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. ISBN 83-88597-72-8.
Zobacz w Google Scholar

Phillips J.J., Stone R.D., Pulliam Phillips P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Human Factor, Kraków 2003. ISBN 83-918501-0-2.
Zobacz w Google Scholar

Piechnik-Kurdziel A., Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi", nr 552, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. ISBN 978-83-208-1662-4.
Zobacz w Google Scholar

Sveiby K.-E., Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard [online, dostęp 18.10.2012], 1998. Dostępny w Internecie: http://www.sveiby.com/articles/Emer-gingStandard.html.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsna A., Danielewicz D., System szkoleń. W: Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004. ISBN 83-88597-72-8.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak J., Metoda Phillipsa jako nowa nadzieja w badaniu efektywności szkoleń. W: Król H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Vizja Press & IT, Warszawa 2006. ISBN 83-60283-11-7.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne