Zarządzanie Szkolnym Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Implikacje praktyczne
pdf

Słowa kluczowe

kompetencje
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
szkoła

Jak cytować

Wolańska-WieczorekI. (2021). Zarządzanie Szkolnym Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Implikacje praktyczne. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 52(4), 5365. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.5365

Abstrakt

Celem artykułu jest eksploracja zagadnień z zakresu zarządzania w szkole na przykładzie działalności Szkolnego Zespołu ds. Pomocy Psy- chologiczno-Pedagogicznej. Przedmiotem badań jest specyfika zarządzania Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz style zarządzania nim istotne z punktu widzenia skutecznego realizowania jego celów i zadań. Niniejszy artykuł sanowi próbę odpowiedzi na pytania problemowe: – Jaki jest stopień realizacji celów i zadań Szkolnego Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej? – Jakie style zarządzania Szkolnym Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej preferuje badane grono pedagogiczne? – Czy w opinii badanych style zarządzania zespołem determinują skuteczność osiąganych celów i zadań? Metoda monografii z zasady poprawności metodologicznej nie poprze staje na jednej technice badań, stąd też zastosowano technikę wywiadu indywidualnego, skategoryzowanego, jawnego oraz analizę dokumentacji zespołu (plan pracy zespołu, protokoły z posiedzeń zespołu, Indywidu- alne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, Arkusze Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania uczniów, sprawozdania okresowe).
https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.5365
pdf

Bibliografia

Adamiec, M., Kożusznik, B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Akade. ISBN 8372870004.
Zobacz w Google Scholar

Badania Hr. (brak daty). Style kierowania – czy istnieje jedna droga, by zostać liderem. [online, dostęp: 2021-12-16]. Dostępny w Internecie: https://badaniahr.pl/biblioteka/style-kierowania-czy-istnieje-jednadroga-by-zostac-liderem/75.
Zobacz w Google Scholar

Dorczak, R. (2009). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Arkade.
Zobacz w Google Scholar

Gilbert, D., Stoner, J., Freeman, E. (1998). Kierowanie. Warszawa. ISBN 9788320819427.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301194802.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewicz, J. (2007). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Scholar. ISBN 9788373831643.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska, M. (2009). Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 83, 69–85.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: RYTM. ISBN 9788373995994.
Zobacz w Google Scholar

Kożusznik, B. (1985). Style kierowania. Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska, E. (2000). Style zarządzania polskich kobiet menadżerów. International Journal of Management and Economics, 8, 92–112.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie Szkolnym Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Implikacje praktyczne 65.
Zobacz w Google Scholar

Ludwiczyński, A. (2000). Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W: A. Ludwiczyński (red.). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy „ABC”.
Zobacz w Google Scholar

Łuczyński, J. (2011). Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323328254.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka, J. (2005). Podstawy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372520941.
Zobacz w Google Scholar

Męczkowska-Christiansen, A. (2015). Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik, czy obywatel. Forum Oświatowe, 27/2(54), 15–24.
Zobacz w Google Scholar

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pilch, T., Baumann, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8388149695.
Zobacz w Google Scholar

Practest. (brak daty). WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi. [online, dostęp: 2021-12-16]. Dostępny w Internecie: https://www.practest.com.pl/werk-inwentarz-stylow-kierowania-ludzmi.
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski, J. (2014). Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN 9788362360734.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie. (2010, 11 17). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. DzU nr 228, poz. 1487.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie. (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. DzU 2017, poz. 1578.
Zobacz w Google Scholar

Żuchowski, I. (2018). Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 51/3, 347–363.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski, P., Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją. Problemy Profesjologii, 1, 1–40.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne