Predictors of the effectiveness of the management of the School Team for Psychological and Pedagogical Assistance

Słowa kluczowe

management, competences, psychological and pedagogical support, school

Jak cytować

Wolańska-WieczorekI. (2021). Predictors of the effectiveness of the management of the School Team for Psychological and Pedagogical Assistance. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 52(4), 53-65. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.5365

Abstrakt

Abstract

The aim of the article is to explore issues in the field of school management on the example of research carried out among teaching staff belonging to the School Team for Psychological and Pedagogical Assistance. The subject of the research are team management styles and psychosocial aspects of management important from the point of view of the effective implementation of team tasks. This article is an attempt to answer the problem questions: What styles of management of the School Team for Psychological and Pedagogical Support do the surveyed teachers prefer? In the opinion of the respondents, do the team management styles determine the effectiveness of the goals and tasks achieved? What competencies should the person managing the team have? Due to the purpose and specificity of the research, the diagnostic survey method was used, the interview as a research technique, and the tool was a categorized, open, individual interview questionnaire consisting of open and closed questions addressed to the teaching staff working within the school's Psychological and Pedagogical Support Team

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.5365

Bibliografia

Adamiec, M., Kożusznik, B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Akade. ISBN 8372870004.
Zobacz w Google Scholar

Badania Hr. (brak daty). Style kierowania – czy istnieje jedna droga, by zostać liderem. [online, dostęp: 2021-12-16]. Dostępny w Internecie: https://badaniahr.pl/biblioteka/style-kierowania-czy-istnieje-jednadroga-by-zostac-liderem/75.
Zobacz w Google Scholar

Dorczak, R. (2009). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Arkade.
Zobacz w Google Scholar

Gilbert, D., Stoner, J., Freeman, E. (1998). Kierowanie. Warszawa. ISBN 9788320819427.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301194802.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewicz, J. (2007). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Scholar. ISBN 9788373831643.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska, M. (2009). Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 83, 69–85.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: RYTM. ISBN 9788373995994.
Zobacz w Google Scholar

Kożusznik, B. (1985). Style kierowania. Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska, E. (2000). Style zarządzania polskich kobiet menadżerów. International Journal of Management and Economics, 8, 92–112.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie Szkolnym Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Implikacje praktyczne 65.
Zobacz w Google Scholar

Ludwiczyński, A. (2000). Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W: A. Ludwiczyński
Zobacz w Google Scholar

(red.). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy „ABC”.
Zobacz w Google Scholar

Łuczyński, J. (2011). Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323328254.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka, J. (2005). Podstawy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372520941.
Zobacz w Google Scholar

Męczkowska-Christiansen, A. (2015). Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik, czy obywatel. Forum Oświatowe, 27/2(54), 15–24.
Zobacz w Google Scholar

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pilch, T., Baumann, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8388149695.
Zobacz w Google Scholar

Practest. (brak daty). WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi. [online, dostęp: 2021-12-16]. Dostępny w Internecie: https://www.practest.com.pl/werk-inwentarz-stylow-kierowania-ludzmi.
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski, J. (2014). Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN 9788362360734.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie. (2010, 11 17). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. DzU nr 228, poz. 1487.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie. (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. DzU 2017, poz. 1578.
Zobacz w Google Scholar

Żuchowski, I. (2018). Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 51/3, 347–363.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski, P., Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją. Problemy Profesjologii, 1, 1–40.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne