Wybrane aspekty kultury organizacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

aspekty kulturowe
organizacja
turystyka
przedsiębiorstwo hotelarskie
województwo opolskie

Jak cytować

PuciatoD. (2011). Wybrane aspekty kultury organizacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 193-202. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.193202

Abstrakt

Kultura organizacyjna to jeden z najważniejszych aspektów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, związany szczególnie mocno ze strategią organizacji oraz z jej zasobami ludzkimi. Problematyka kultury organizacyjnej wydaje się szczególnie ważna w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych, w tym hotelarskich. Turystyka wiąże się bowiem z przestrzenną ruchliwością ludzi, związaną z dobrowolną zmianą miejsca pobytu. Znacząca część ruchu turystycznego ma także charakter międzynarodowy i dotyczy przemieszczania się turystów do krajów niebędących ich krajami zamieszkania. Chcąc zatem zaspokoić potrzeby turystów z różnych krajów, przedsiębiorstwa hotelarskie muszą brać pod uwagę aspekt kulturowy. Ich kultura organizacyjna musi być zatem oparta na takich wartościach, jak: tolerancja, gościnność, elastyczność, innowacyjność czy umiejętność połączenia tradycji z nowoczesnością. Celem pracy jest charakterystyka wybranych aspektów kultury organizacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich z województwa opolskiego. Analizie poddano 20 przedsiębiorstw hotelarskich. Zbierając materiał empiryczny, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety kultury organizacyjnej autorstwa Lidii Zbiegień-Maciąg. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykreślono średni profil norm organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich. Ankietowani najlepiej ocenili tworzenie relacji przedsiębiorstwa z klientami oraz innowacyjność oferowanych produktów turystycznych. Zdaniem respondentów dużą wagę przywiązuje się również do jakości oferowanych produktów oraz do dobrych stosunków interpersonalnych w samym przedsiębiorstwie. Rozpatrując wyniki badań w świetle typologii Rogera Harrisona, kultura organizacyjna analizowanych przedsiębiorstw hotelarskich ma charakter zadaniowy i osobowy. W dobie postępującej globalizacji i internacjonalizacji wielu gospodarek narodowych należy się spodziewać, że ukształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej będzie w przyszłości jednym z ważniejszych celów współczesnych przedsiębiorstw hotelarskich.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.193202
PDF (English)

Bibliografia

Bańka W., Kultura organizacyjna naturalną wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Novum, Płock 2009. ISBN 978-83-60662-92-2.
Zobacz w Google Scholar

Błądek Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie, Wydawnictwo Palladium, Poznań 2001. ISBN 83-916093-0-8.
Zobacz w Google Scholar

Harrison R., Understanding your organization’s character, „Harvard Business Review” 1972, nr 3, s. 119–128.
Zobacz w Google Scholar

Jaremen D., Panasiuk A., Usługi hotelarskie jako produkt, W: A. Panasiuk, D. Szostak (red.), Hotelarstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15367-0.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. ISBN 978-83-01-14722-8.
Zobacz w Google Scholar

Puciato D., Goranczewski B., Application of relationship marketing tools by Hotel Companies, „Studies in Physical Culture and Tourism” 2010, nr 1, s. 65–80.
Zobacz w Google Scholar

Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco–London 1986.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009. ISBN 978-83-7525-250-7.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006. ISBN 83-7483-137-5.
Zobacz w Google Scholar

Sitko-Lutek A., Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 49–59.
Zobacz w Google Scholar

Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15455-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne