Wykorzystanie kontraktów menedżerskich w nadzorze właścicielskim przedsiębiorstw komunalnych
Okładka tom 33
PDF

Słowa kluczowe

efektywność nadzoru
mechanizm nadzoru
kontrakt menedżerski
sektor komunalny

Jak cytować

Chrabąszcz-SaradK., & KoziołM. (2017). Wykorzystanie kontraktów menedżerskich w nadzorze właścicielskim przedsiębiorstw komunalnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 33(1), 13-25. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.1325

Abstrakt

Warunkiem niezbędnym, by przedsiębiorstwo rozwijało się prawidłowo, jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania przez wykwalifikowaną osobę, zarówno jeżeli rozważamy funkcjonowanie przedsiębiorstwa prywatnego, jak i państwowego. Do niedawna z menedżerem w spółce z kapitałem państwowym można było zawierać standardową umowę o pracę lub zastosować kontrakt menedżerski. Od 9 września 2016 roku z członkiem organu zarządzającego spółka ma obowiązek zawrzeć umowę o świadczenie usług zarządzania. Zasadniczym zamiarem nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych jest zapewnienie stanu, w którym zarządzający dąży do realizacji oczekiwań interesariuszy. Celem artykułu jest dokonanie wstępnego opisu i przywołanie badań dotyczących wykorzystania kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych oraz ocena ich efektywności. Przyjęto tezę, że kontrakt menedżerski jest efektywnym narzędziem nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. Za zasadniczy problem badań uznano opracowanie ramowej koncepcji analizy efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych. W artykule wykorzystano badania zawarte w literaturze przedmiotu, badanie koncepcyjne oparte na wnioskowaniu logicznym – zwłaszcza analizę czynników wpływu, metodę kwestionariuszową, badanie eksperckie i analizę przypadku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.1325
PDF

Bibliografia

Barkema, H.G., Gomez-Meija, L.R. (1998). Managerial compensation and firm performance: A general research framework. The Academy of Management Journal, 41(2), 135–145.
Zobacz w Google Scholar

Barwacz, K. (2009). Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Bloom, M., Milkovich, G.T. (1998). Relationship among risk, incentive pay and organizational performance. The Academy of Management Journal, 41(3), 283–297.
Zobacz w Google Scholar

Buzowska, B. (2010). Kontrowersje wokół wynagradzania menedżerów jako instrument nadzoru nad własnością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 15(1), 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Chew, D.H., Gillan S.L. (eds.). (2009). Global Corporate Governance. New York: Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska, E., Kozioł, L. (1996). Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie. Problematyka ekonomiczno-prawna. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz w Google Scholar

Ciupa, S.W. (1997a). Natura prawna umowy. Manager, dodatek specjalny „Kontrakty Menadżerskie”, grudzień.
Zobacz w Google Scholar

Ciupa, S.W. (1997b). Typowe postanowienia kontraktu – obowiązki i uprawnienia menedżera. Manager, dodatek specjalny „Kontrakty Menadżerskie”, grudzień.
Zobacz w Google Scholar

Conyon, M.J., Schwalbach, J. (2000). Executive compensation: Evidence from the UK and Germany. Long Range Planning, 33(4), 504–526.
Zobacz w Google Scholar

Dwojacki, P., Nogalski, B. (1998). Szef na kontrakcie. O zatrudnieniu i wynagradzaniu dyrektorów i kierowników. Personel, 2.
Zobacz w Google Scholar

Gomez-Mejia, L.R., Balkin, D.B. (1992). Determinants of faculty pay: An agency theory perspective. The Academy of Management Journal, 35(5), 921–955.
Zobacz w Google Scholar

Hart, O. (1995). Firms, Contracts, and Financial Structure. Oxford: Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Haus, B. (1995). Kontrakt menedżerski jako nowa forma zarządzania przedsiębiorstwem. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – doświadczenia praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Zobacz w Google Scholar

Jensen, M.C. (2000). A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. Cambridge: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M. (2002). Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE. ISBN 8320813824.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. ISBN 9788389879240.
Zobacz w Google Scholar

Kubot, Z. (1994). Kontrakty menedżerskie. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego.
Zobacz w Google Scholar

Kulwicki, E., Siekierski, J., Śliwa, R. (2016). Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach korporacyjnego systemu organizacyjnego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2, 28–34.
Zobacz w Google Scholar

Lippert, R.L., Porter, G. (1997). Understanding CEO pay: A test of two pay-to-performance sensitivity measures with alternative measures of alignment and influence. Journal Business Research, 40(2), 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, Cz. (2005). Mechanizmy władania korporacyjnego. W: J. Rybicki (red.). Sukces organizacji: strategie i innowacje. Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Michalski, J. (2016). Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, państwowych osób prawnych, komunalnych osób prawnych [online, dostęp: 2017-02-08]. Dostępny w Internecie: http://www.4edu.com.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Mróz, A. (1997). Umowy menedżerskie. Personel, 5, dodatek specjalny. OECD. (2004). Principles of Corporate Governance. Paris: OECD.
Zobacz w Google Scholar

Orłowski, G., Patulski, A. (1999). Zatrudnianie kadry menedżerskiej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Materiały z konferencji „Prawne aspekty zatrudniania kadry kierowniczej”, Warszawa 28–29.11.1999. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska, J. (1996). Kontrakt menadżerski. Umowa o zarządzanie a ubezpieczenie społeczne. Personel, 4.
Zobacz w Google Scholar

Pyszkowski, C. (2008). Menedżerskie programy motywacyjne. W: A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext. ISBN 9788388840593.
Zobacz w Google Scholar

Suknarowska-Drzewiecka, E., Anyszka, E. (2007). Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788374837712.
Zobacz w Google Scholar

Tosi, H.L. Jr., Gomez-Mejia, L.R. (1994). CEO compensation monitoring and firm performance. The Academy of Management Journal, 37(4), 1002–1016.
Zobacz w Google Scholar

Turnbull, S. (2000). Social Science Research Network Electronic Paper Collections [online, dostęp: 2010-05-12]. Dostępny w Internecie: http://papers.ssm.com/paper.taf?abstract_id=220945.
Zobacz w Google Scholar

Walentynowicz, P. (2000). Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Williamson, O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania [online, dostęp: 2016-02-08]. Dostępny w Internecie: www.lex.pl.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska, K. (2009). Kontrakty menadżerskie jako pozapracownicze podstawy zatrudnienia. Studia Prawnoustrojowe, 9, 471–478.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne