Karta wyników nadzoru korporacyjnego jako mechanizm nadzorczy spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego
ZN MWSE nr 1-2019 okladka
PDF

Słowa kluczowe

nadzór właścicielski
przedsiębiorstwo komunalne
interesariusze

Jak cytować

BarwaczK., & Chrabąszcz-SaradK. (2019). Karta wyników nadzoru korporacyjnego jako mechanizm nadzorczy spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 41(1), 55-65. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.5565

Abstrakt

Artykuł ma na celu prezentację pilotażu zastosowania nowego narzędzia nadzorczego w postaci karty wyników nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance Scorecard – CGS) w dwóch spółkach o statusie podmiotu wewnętrznego oraz określenie uwarunkowań jej zastosowania. Przyjęto tezę, że CGS, jako mechanizm nadzorczy i zarządczy, stanowić będzie ważną determinantę sfery zmian i rozwoju kompleksowej koncepcji systemu nadzoru właścicielskiego dla tego typu spółek. Opisana w artykule karta wyników jest zbiorem wskaźników ujętych w obszarach właściwych dla takich spółek. Wdrożenie wspomnianej karty nastąpiło 1 stycznia 2018 roku, a doświadczenia jednego roku funkcjonowania pokazują, że spełnia ona swoją rolę jako instrument nadzorczy i zarządczy wykorzystywany przez rady nadzorcze, zarządy i władze gminy. Funkcjonująca karta wyników stała się przedmiotem pogłębionych analiz dla komórki nadzoru właścicielskiego i innych interesariuszy i pobudza do interesujących refleksji na temat specyfiki zarządzania spółkami o statusie podmiotu wewnętrznego i sposobu ich funkcjonowania. Proces implementacji i założenia dotyczące użyteczności wspomnianego narzędzia są na bieżąco monitorowane. Doświadczenia z badania pilotażowego pozwalają na stwierdzenie, że przeprowadzenie w przyszłości badań głównych na odpowiedniej próbie spółek, potwierdzi przyjętą na wstępie hipotezę.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.5565
PDF

Bibliografia

Barwacz, K. (2010). Effectiveness of mechanisms of the owner’s supervision in capital companies of municipal sector. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(16), 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Barwacz, K. (2015). Strategia jednostki samorządu terytorialnego jako podstawowe narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego (s. 25–38). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
Zobacz w Google Scholar

Freeman, E.R. (1984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. ISBN 0273019139.
Zobacz w Google Scholar

International Finance Corporation (IFC). (2014). Corporate Governance Scorecards assessing and promoting the implementation of codes of corporate governance. The International Finance Corporation c/o the Office of the Publisher World Bank [online, dostęp: 2018-09-18]. Dostępny w Internecie: http://www.ifc. org/corporategovernance.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures that Driver Performance. Harvard Business Review, 1(70).
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Chrabąszcz-Sarad, K. (2018). Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych. Zarządzanie i Finanse, 16(2), 117–132.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 9788389879240.
Zobacz w Google Scholar

Lis, K.A., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355833.
Zobacz w Google Scholar

Nichols, F. (2000). The accountability scorecard. W: A Framework for Reconciling & Integrating Stakeholder Needs & Requirements (s. 1–6). Robbinsville, NJ: The Distance Consulting Company.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie WE nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, P. (2011). Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych). Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 9, 215–237.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 827.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne