Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie
Okładka tom 31
PDF

Słowa kluczowe

absencja w pracy
absencja chorobowa
system zarządzania absencją w organizacji
wyniki przedsiębiorstwa
dobrostan pracowniczy

Jak cytować

KoziołL., MuszyńskiZ., & KoziołM. (2016). Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 31(3), 37-53. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.03.3753

Abstrakt

W wielu polskich przedsiębiorstwach zarządzanie absencją jest podyktowane regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz pragmatyką  menedżerską sprowadzającą się głównie do kontroli nieobecności i dyscyplinowania pracowników. W ostatnich latach podejście firm  do pracowników zmienia się. Dbałość o ich kondycję, zaangażowanie i satysfakcję z pracy nie jest już postrzegana jako obowiązek, ale  jako szansa. Brakuje jednak uniwersalnej metodyki zarządzania absencją, integrującej podejście holistyczne i interdyscyplinarne, łączące różne sfery i perspektywy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, którego użyteczność jest związana ze spełnieniem przez system funkcji formalizacyjnej, diagnostycznej i motywacyjnej, ukierunkowanych na ograniczenie absencji chorobowej i poprawę wyników przedsiębiorstwa. Przyjęto tezę, że polityka i działania operacyjne podejmowane w ramach zarządzania absencjami prowadzą do tworzenia wspólnej wartości dla przedsiębiorstwa i pracowników.  Tworzenie wspólnej wartości koncentruje się na identyfikowaniu powiązań między rozwojem ekonomicznym i społecznym oraz  zarządzaniu tymi relacjami. Przedstawiona koncepcja systemu zarządzania absencją chorobową obejmuje pięć elementów: cele i  podmioty zarządzania, diagnozowanie przyczyn i skutków absencji, działania profilaktyczne, pomiar efektywności działań oraz analizę i  ocenę wpływu tych działań na wyniki firmy, a także weryfikację metod procesu zarządzania absencjami. Opisano podstawowe aspekty  tego procesu: aspekt podmiotowy, celowościowy i instrumentalny, przy czym szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i alternatywnych modeli kierowania ludźmi. Do realizacji tak nakreślonego celu posłużyły metody badawcze: analiza wyników badań poprzedników oraz rezultaty własnych badań empirycznych nad warunkami humanizacji pracy i  czynnikami motywacji pracy. Ze względu na ograniczone ramy artykułu poruszono jedynie wybrane, ważniejsze wątki badawcze,  zwłaszcza te, które dotyczą relacji kierownik – podległy mu pracownik.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.03.3753
PDF

Bibliografia

Bartkowski, J. (2004). Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS. W: E. Giermanowska, M. Racław-Markowska (red.). Absencja chorobowa w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8388594893.
Zobacz w Google Scholar

Beesley, C. (2013). 7 Tips for Controlling and Preventing Employee Absenteeism [online, dostęp: 2013-04-11]. Dostępny w Internecie: http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/small-businessmatters/7-tips-controlling-and-preventing-employee-ab.
Zobacz w Google Scholar

Bisbe, J., Malagueño, R. (2009). The choice of interactive control systems under different innovation management mode. European Accounting Review, 18(2), 371–405.
Zobacz w Google Scholar

Cascio, W., Boudreau, J. (2011). Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326411793.
Zobacz w Google Scholar

Chappell, T. (1993). The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good. New York: Bantam.
Zobacz w Google Scholar

Chenhall, R. (2008). Accounting for the horizontal organization. A review essay. Accounting, Organizations and Society, 33(4–5), 517–550.
Zobacz w Google Scholar

Chenhall, R., Langfield-Smith, K. (1998). Adoption and benefits of management accounting practices. An Australian study. Management Accounting Research, 9(1), 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355515.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska, K. (2014). Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 17(2), 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F. (1984). Converting social problems into business opportunities: The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26(2), 53–63.
Zobacz w Google Scholar

EU-OSHA. (2010). European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) – Managing safety and health at work [online, dostęp: 2012-02-22]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostępny w Internecie: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.
Zobacz w Google Scholar

Grant, A.M., Christianson, M.K., Price, R.H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21(3), 51–63.
Zobacz w Google Scholar

http://bradfordfactorcalculator.com [online, dostęp: 2011-09-23].
Zobacz w Google Scholar

Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work-life balance słów kilka [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: www.jobs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o-work-lifebalance-slow-kilka.
Zobacz w Google Scholar

Lopez-Valeiras, E., Gomez-Conde, J., Naranjo-Gil, D. (2015). Sustainable innovation. Management accounting and control systems, and international performance [online, dostęp: 2015-03-23]. Sustainability, 7, 3479–3492. DOI 10.3390/su7033479. Dostępny w Internecie: www.mdpi.com/journal/sustainability.
Zobacz w Google Scholar

Maletič, M., Maletič, D., Dahlgaard, J.J., Dahlgaard-Park, S.M., Gomišček, B. (2014). Sustainability exploration and sustainability exploitation. From a literature review towards a conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 79, 182–194.
Zobacz w Google Scholar

MERCER. (2010). Pan-European Employer Health Benefits Issues [online, dostęp: 2012-02-22]. Human Resource Consulting Survey Report. Dostępny w Internecie: http://www.mercer.com/survey/pan-european-health-benefits-survey-results-2010.
Zobacz w Google Scholar

Monster Polska. (2016). Sukces to równowaga = balans między życiem zawodowym a osobistym [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: http://informacje.monsterpolska.pl/sukces-to-rownowagabalans-miedzy-zyciem-zawodowym-a-osobistym/article.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Pęciłło-Pacek, M. (red.). (2013). Opracowanie kalkulatora wytycznych do oszacowania kosztów i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej związanej z pracą oraz materiałów szkoleniowych. Warszawa: CIOP–PIB.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1–2), 48–59.
Zobacz w Google Scholar

Samojlik, M. (2016). Work-life Balance [online, dostęp: 2016-02-15]. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Dostępny w Internecie: www.ecam.ohp.pl/-/worklife-balance-71323.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński, M., Słowik, J. (2016). Zdrowe przyśpieszenie. Harvard Business Review Polska. Numer specjalny.
Zobacz w Google Scholar

Striker, M. (2013). Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 143–151.
Zobacz w Google Scholar

Striker, M. (2015). Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35(1), 109–123.
Zobacz w Google Scholar

Thomas, M., Miles, G., Fisk P. (2009). Kompetentny CEO. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Zobacz w Google Scholar

Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33(2), 141–160.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne