Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie
Okładka tom 34
PDF

Słowa kluczowe

e-learning
wiedza w organizacji
innowacyjność
zdolność innowacyjna
zarządzanie wiedzą i innowacjami

Jak cytować

KoziołM. (2017). Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 34(2), 83-98. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.8398

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych, tj. określenie zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Dokonano tu podziału przedsiębiorstw na te, które wykorzystują e-learning (kategoria A) i nie korzystają z e-learningu (kategoria B). Podstawowy problem poruszony w artykule to rozpoznanie luki zdolności innowacyjnej, która jest różnicą między pożądanym a posiadanym przez przedsiębiorstwo potencjałem innowacyjnym. Przyjęto tezę, że e-learning jest metodą doskonalenia organizacji i zarządzania spełniającą odpowiednie kryteria poznawcze i formalne, desygnaty metody. Druga teza zawiera stwierdzenie, że kierunkowe i metodyczne zdobywanie i wykorzystanie wiedzy jest w coraz większym stopniu możliwe dzięki Internetowi i technologii e-learningowych. Zbiór kluczowych determinant zdolności innowacyjnej stanowiący podstawę systemu oceny tej zdolności wyodrębniono w trakcie dwufazowych badań własnych. W omawianym przypadku przyjęto 12 kryteriów oceny, którym przypisano odpowiednie wagi i skale oceny, a następnie zaprezentowano model oceny zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W empirycznej części artykułu zweryfikowano koncepcję zdolności innowacyjnej oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które ujęto w karcie oceny zdolności innowacyjnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.8398
PDF

Bibliografia

Baruk, J. (2015). Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji. W: B. Mikuła (red.). Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788394158002.
Zobacz w Google Scholar

Baruk, J. (2011). Wiedza w procesach tworzenia innowacji. Organizacja i Kierowanie, 4, 113–127.
Zobacz w Google Scholar

Benninck, R. (2004). Implementing elearning from the corporate perspective [online, dostęp: 2013-05-05]. Knowledge Tree e-journal. Dostępny w Internecie: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.aufedition05/download/benninck.
Zobacz w Google Scholar

Bonney, L.B. (2012). Insights into “Mysterious Processes”: Incentivising Co-innovation in Agrifood Value Chains. PhD thesis. University of Tasmania.
Zobacz w Google Scholar

Christensen, C.M., Raynor, M.E., McDonald, M.P. (2016). Czym jest przełomowa innowacja. Harvard Business Review Polska, 159.
Zobacz w Google Scholar

Davenport, T.H., Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875846556.
Zobacz w Google Scholar

Dawson, B.K., Young, L., Tu, Ch., Chongyi, F. (2014). Co-innovation in networks of resources: A case study in the Chinese exhibition industry. Industrial Marketing Management, 43(3), 496–503.
Zobacz w Google Scholar

Gloet, M., Berell, M. (2003). The dual paradigm nature of knowledge management: implications for achieving quality outcomes in human resource management. Journal of Knowledge Management, 7(1), 78–89.
Zobacz w Google Scholar

Gloet, M., Samson, D. (2013). Knowledge management to support systematic innovation capability [online, dostęp: 2014-03-12]. W: 46th Hawaii International Conference on System Sciences (s. 3685–3694). e-ISBN 9780769548920. Dostępny w Internecie: http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_46/bp46/ks4.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Hall, M.C., Williams, A.M. (2008). Tourism and Innovation. New York: Routledge. ISBN 9781134123162.
Zobacz w Google Scholar

Heyel, C. (ed.). (1963). The Encyclopedia of Management. New York–London: Reinhold Publishing Corporation; Chapman & Hall.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2015). E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji. W: B. Mikuła (red.). Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788394158002.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Karaś, A. (2013). Innovativeness in tourist companies: Assessment attempt. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 23(2), 131–147.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The concept of the innovative tourism enterprises assessment capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Springer Proceedings in Business and Economics. Cham: Springer. ISBN 9783319477312.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2014). Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M. (2012). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
Zobacz w Google Scholar

Lee, S.M., Olson, D.L., Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817–831.
Zobacz w Google Scholar

Löfgren, A. (2014). International network management for the purpose of host market expansion: The mediating effect of co-innovation. Journal of International Entrepreneurship, 12(2), 162–182.
Zobacz w Google Scholar

Maqsood, T., Finegan, A.D. (2009). A knowledge management approach to innovation and learning in the construction industry. International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 297–307.
Zobacz w Google Scholar

Neumann, M. (2014). Open Innovation vs Crowdsourcing vs Co-creation [online, dostęp: 2015-01-14]. Wazoku: Blog. London: Wazoku Ltd. Dostępny w Internecie: http://www.wazoku.com/blog/open-innovation-vs-crowdsourcing-vs-co-creation.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
Zobacz w Google Scholar

Parmentier, G., Mangematin, V. (2014). Orchestrating innovation with user communities in the creative industries. Technological Forecasting and Social Change, 83, 40–53.
Zobacz w Google Scholar

Petlińska, M., Chłodzińska, M. (2010). E-learning a innowacyjność przedsiębiorstw [online, dostęp: 2015-05-11]. Dostępny w Internecie: http://www.assecobss.pl/INCENTI/en/1682.
Zobacz w Google Scholar

Potocki, A. (red.). (2006). Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin. ISBN 8372515255.
Zobacz w Google Scholar

Riel, A.C.R. van, Lemmink, J., Ouwersloot, H. (2004). High-technology service innovation success: A decision making perspective. Journal of Products Innovation Management, 21(5), 348–359.
Zobacz w Google Scholar

Shea-Schulz, H., Fogarty, J. (2003). Online learning today: 7 strategies that work. LTI Newsline, January 8.
Zobacz w Google Scholar

Standards Australia. (2005). Australian Standard in Knowledge Management: A Guide. AS5037-2005.
Zobacz w Google Scholar

Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. London: Nicholas Brealey. ISBN 1857881834.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2004). Między poznaniem a działaniem – eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 3, 33–42.
Zobacz w Google Scholar

Tödtling, F., Lehner, P., Kaufmann, A. (2009). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions? Technovation, 29(1), 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Verganti, R. (2016). Krytycyzm dźwignią innowacyjności. Harvard Business Review Polska, 159.
Zobacz w Google Scholar

Westerlund, M., Rajala, R. (2010). Learning and innovation in inter-organizational network collaboration. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(6), 435–442.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne