Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności GOPR
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

organizacja
kultura organizacyjna
usługi medyczne

Jak cytować

MrozowiczK. (2009). Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności GOPR. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 89-99. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.8999

Abstrakt

Każda organizacja działa w specyficznym dlań otoczeniu i jest systemem składającym się z szeregu elementów, które zależą wzajemnie od siebie, korzysta z zasobów otoczenia zewnętrznego, transformuje je i zwraca do otoczenia w przetworzonej formie. W ramach podjętego dyskursu analizą idiograficzną objęto wyłącznie część aksjologiczną bytu organizacyjnego, a mianowicie jego podsystem wartości i celów. Stanowi on zgoła pryncypialną determinantę efektywności każdej organizacji, która wyraża się m.in. właściwym stopniem formalizacji przebiegających w niej procesów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.8999
PDF

Bibliografia

Cameron K., Quinn R.E. 2003. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Donnelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M. 1990. Fundamentals of Management. Boston: BPI & RWN.
Zobacz w Google Scholar

Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik Ratownika GOPR. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”. T. 1-3.
Zobacz w Google Scholar

Jonak A. (red.). 2002. Na każde wezwanie. Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zakopane: GOPR.
Zobacz w Google Scholar

Kast F.E., Rosenzweig J.E. 1970. Organization and Management: Systems Approach. New York: McGraw Hill.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Piotrowski W. 2007. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15142-3.
Zobacz w Google Scholar

Krzakiewicz K. (red.). 1994. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo AE.
Zobacz w Google Scholar

Leavitt H.J. 1965. Applied Organizational Change in Industry: Structural and Humanistic Approaches. In: J.G. March, H.A. Simon (red). Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally and Co.
Zobacz w Google Scholar

Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu. ISBN 83-7011-368-0.
Zobacz w Google Scholar

Masłyk-Musiał E. 2001. Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-0941-2.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej, ,,Kultura Fizyczna”, Wydawnictwo AWF Warszawa, nr 5-6/2005, s. 16-21.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2006. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. Maszynopis rozprawy doktorskiej.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2007a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w systemie ratownictwa górskiego. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” nr 1(10)/2007.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2007b. Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego). W: S. Lachiewicz (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej: Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-214-6.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz.U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r., nr 57, poz. 358).
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski J., Kirejczyk E. 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Almamer. ISBN 978-83-60197-52-3.
Zobacz w Google Scholar

Schein E. 1992. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey Bass.
Zobacz w Google Scholar

Statut GOPR, uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22.09.1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) i 15.12.1990 w Krakowie (II część Zjazdu).
Zobacz w Google Scholar

Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 1990, Zakopane.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J., Freeman E., Gilbert D. 2001. Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 83-2008-1295-X.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 1996 r., nr 25, poz. 113).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne