Diagnozowanie struktury motywacji jako determinanty modelowania zachowań organizacyjnych (na przykładzie ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

proces motywacyjny
zachowania organizacyjne
ratownictwo górskie

Jak cytować

MrozowiczK. (2010). Diagnozowanie struktury motywacji jako determinanty modelowania zachowań organizacyjnych (na przykładzie ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 31-54. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.3154

Abstrakt

W niniejszym artykule zaproponowano model podejścia metodycznego w zakresie diagnozowania struktury motywacji zasobów ludzkich organizacji, ukazano też wyniki badań empirycznych oraz wnioski praktyczne dla obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim zaś dla planowania potrzeb szkoleniowych i rekrutacji zewnętrznej. Ze względu na obszar i przedmiot badań oraz analizę motywacji posiłkowano się teorią, terminologią i metodami z zakresu psychologii i teorii zachowań organizacyjnych, dokonując zaś oceny stopnia statystycznej istotności różnic pomiędzy średnimi arytmetycznymi zastosowano popularną technikę estymacyjną. Ze względu na chęć ukazania sposobu operacjonalizacji danych i semantycznej stylistyki prezentacji uzyskanych wyników badań, zdecydowano się w przypadku wybranych zmiennych zależnych, przytoczyć brzmiący dość hermetycznie „język opisu danych”, co w naukach o zarządzaniu jest czynem nie tylko wyjątkowym, ale wręcz kuriozalnym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.3154
PDF

Bibliografia

Bańka A. 2002. Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-06-2.
Zobacz w Google Scholar

Berlyne D. E. 1969. Struktura i kierunki myślenia. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Chwaściński B. 1979. Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach. Warszawa: Sport i Turystyka.
Zobacz w Google Scholar

Doliński D. 1993. Orientacja defensywna. Warszawa: Wyd. IP PAN. ISBN 83-85459-07-3.
Zobacz w Google Scholar

Doliński D. 2002. Inni ludzie w procesach motywacyjnych. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-05-4.
Zobacz w Google Scholar

Doliński D., Łukaszewski W. (red.). 1999. Opresja czy pomoc. Kolokwia Psychologiczne. T. 7. Warszawa: Wyd. IP PAN. ISBN 83-85459-40-5.
Zobacz w Google Scholar

Geen R.G. 1995. Human motivation: a social psychological approach. Pacific Grove: Brooks/Cole.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska M. 1990. Istota i istnienie wartooeci. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-09624-1.
Zobacz w Google Scholar

Hebb D.O. 1973. Podręcznik psychologii, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hilgard E.R. 1967. Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło M. 1975. Czekać spokojnie! Idziemy!, Warszawa: Sport i Turystyka.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło M. 1991. Wołanie w górach. Warszawa: Oficyna Przeglądu Powszechnego. ISBN 83-85136-17-7
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło M. 1998. Za granią grań. Warszawa: Iskry. ISBN 83-207-1572-5.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło M. 2001. Gałązka kosodrzewiny: najdawniejsze wypadki tatrzańskie w piśmiennictwie polskim. Warszawa: Biblioteka Narodowa. 83-7009-322-1
Zobacz w Google Scholar

Jarmolukowa M. 1972. Bohaterowie górskich grani. „Nowiny Jeleniogórskie” nr 51–52.
Zobacz w Google Scholar

Koczewski W. 1983. Oni wiedzą, że muszą być. „Sprawy i ludzie” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Koreywo M. 1962. Szczyrkowscy mistrzowie toboganu. „Światowid” t. 2, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. 1977. Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. 1996. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”. ISBN 83-86770-17-1.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Piotrowski W. 2007. Zarządzanie: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15142-3.
Zobacz w Google Scholar

Lewin K., 1951. Field theory in social science. New York.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewski W., Doliński D. 2002. Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-05-4.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski S.P. 1997. Czterdzieści pięć lat działalności Grupy Beskidzkiej GOPR. „Wierchy” nr 63.
Zobacz w Google Scholar

Matuszyk A. 1994. Monografia Grupy Podhalańskiej GOPR. Rabka – Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mianowski T. 1979. W służbie Błękitnego Krzyża. Grupa Krynicka GOPR. Warszawa – Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mika S. 1975. Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Mika S. 1987. Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Misztal M. 1980. Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Misztal M. 1990. Elementy systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-08704-8.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej. „Kultura Fizyczna” nr 5–6, s. 16–21.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2006b. Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości. „Jarosławskie Studia Społeczne” nr 1, s. 47–62. Red. K. Rejman, M. Karapyta. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. ISBN 83-88139-70-3.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2007. Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego). W: S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, s. 459–467. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-214-6.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2008a. Zarządzanie zmianą organizacyjną w świetle postaw ratowników GOPR. W: S. Lachiewicz (red.): Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, s. 363–373. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-256-6.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2008b. Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” nr 1(11). PL ISSN 1506-2635.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2009. Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności GOPR. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” nr 1(12). PL ISSN 1506-2635.
Zobacz w Google Scholar

Newcomb Th.M., Turner R.H., Converse Ph.E. 1970. Psychologia społeczna, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Nieciuński S. 1979. Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela – wychowawcy. „Nowa Szkoła” nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. 1973. Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.). Teorie postaw. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowski K. 1995. Przez galaktykę potrzeb: psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i Spółka. ISBN 83-86530-92-8.
Zobacz w Google Scholar

Pintrich P.R., De Groot E.V. 1990. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. „Journal of Experimental Psychology”.
Zobacz w Google Scholar

Reykowski J. 1995. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szewczuk W. (red.). 1985. Słownik psychologiczny. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Szewczuk W. 1966. Psychologia. T. 1 i 2. Warszawa: PZWS.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski T. 1984. Ślady i wzorce. Warszawa: WSziP.
Zobacz w Google Scholar

Tomkins S.S. 1980. Affect as amplification: Some modifications in theory. W: R. Plutchik, H. Kellerman (ed.). Emotion, theory, research and experience, p. 141–164. New York.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska A. 1996. System wartościowania pracujących w zależności od wieku i reaktywności. „Przegląd Psychologiczny”.
Zobacz w Google Scholar

Zaruski M. 1908a. Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe. „Zakopane” T. 1, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Zaruski M.. 1908b. Z Tatr. Wypadki. Konieczność pogotowia ratunkowego. „Zakopane” T. 1, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Zaruski M. 1909. Z Tatr. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Stacje Pogotowia. Kurs ratownictwa. „Zakopane” T. 2, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Zaruski M. 1922. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: jego organizacja, dzieje oraz wyprawy ratunkowe. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik ratownika GOPR. T. 1–3. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”. Regulamin Służby Ratowniczej GOPR z dnia 9 IX 1975 roku, Zakopane.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [1997] Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne. Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2002] Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz.1624.
Zobacz w Google Scholar

Statut [1990] GOPR, uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22. 09. 1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) i 15. 12. 1990 w Krakowie (II część Zjazdu).
Zobacz w Google Scholar

Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 1990. Zakopane.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1989] z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1996] z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Dz. U. z 1996 r. nr 25, poz. 113.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne