Tom 11 Nr 1 (2008)

Artykuły

Franciszek Kolbusz, Radosław Pyrek
11-24
Współczesne metody sterowania produkcją – Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II
PDF
Leszek Kozioł, Marcin Żmigrodzki
25-34
Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu
PDF
Kazimierz Mrozowicz
35-56
Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej
PDF
Maria Płonka
57-77
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
PDF
Leszek Rudnicki
79-90
Wpływ cen na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym
PDF
Rafał Sobczyk
91-102
Poziom kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw na przykładzie spółek z branży handlowej, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
PDF
Maria Dąbrowa, Renata Żaba-Nieroda
103-116
Wpływ wymogów ochrony środowiska na zmiany ceny energii elektrycznej w Polsce
PDF
Adam Stabryła
117-138
Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego
PDF
Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek
139-154
Istota i modele czasu pracy
PDF
Dagmara Zuzek
155-171
Innowacyjność jako czynnik warunkujący konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
PDF
Marzena Bac
175-184
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach
PDF
Stanisław Belniak
185-197
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po akcesji Polski do Unii Europejskiej
PDF
Karolina Chrabąszcz
199-206
Wiedza tarnowian o planie zagospodarowania terenu
PDF
Dariusz Koreleski
207-219
Stan urbanizacji i jej uwarunkowania w Polsce międzywojennej – wybrane zagadnienia
PDF
Łukasz Popławski
223-241
Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego
PDF
Łukasz Popławski, Jan Siekierski
243-255
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
PDF
Eugeniusz Kulwicki
257-272
Doktrynalne podłoże totalitaryzmu (na przykładzie Polski 1944–1956)
PDF