Podsystem psychospołeczny organizacji w świetle badań empirycznych motywów i postaw pracowników służby zdrowia
Okładka tom 15

Słowa kluczowe

motywacja
postawy pracowników
podsystem psychospołeczny

Jak cytować

MrozowiczK., & WojciechowskaA. (2010). Podsystem psychospołeczny organizacji w świetle badań empirycznych motywów i postaw pracowników służby zdrowia. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 55-65. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.5565

Abstrakt

Każda placówka Służby Zdrowia (szpital, przychodnia etc.) funkcjonująca w obecnej sytuacji gospodarczej ukierunkowanej marketingowo, podlega wpływom środowiska, silnej konkurencji innych jednostek tego samego typu oraz rosnącym wymaganiom ze strony społeczeństwa. Szczególnie widoczne stało się to w ostatnich latach, a zwłaszcza od momentu realizacji założeń nowej reformy zdrowia. Istotnego znaczenia nabiera aktualnie koncentracja na niematerialnych zasobach organizacji i kierowaniu nimi poprzez efektywnych pod wieloma względami pracowników. Niniejszy artykuł wśród swych wielorakich celów teoretycznych, poznawczych i aplikacji praktycznych ma za zadanie uzmysłowić kadrom zarządzającym samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, iż kluczem do sukcesu rynkowego w dobie marketingowej rywalizacji jest rozwój potencjału społecznego, jako strategicznego czynnika przewagi konkurencyjnej.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.5565

Bibliografia

Armstrong M. 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-58-2.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A. 1986. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory, Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A. 1991. Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms. In: R.A. Dienstbier (ed.). Perspectives on motivation: Nebraska symposium on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press. Vol. 38, pp. 69–164.
Zobacz w Google Scholar

Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G. 1999. The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources. ,,European Management Journal” no 17(4), pp. 391–402.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S. 1985. System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN. ISBN 83-01-06566-4.
Zobacz w Google Scholar

Dollard J., Miller N.E. 1967. Osobowość i psychoterapia. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Rotter J.B. 1954. Social learning and clinical psychology. Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Cantor N., Kihlstrom J.F. 1987. Personality and social intelligence. Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Hilgard E. R. 1967. Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hilgard E. R., Marquis D.G. 1968. Procesy warunkowania i uczenia się, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski W. 1999. Społeczna natura człowieka. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Zobacz w Google Scholar

Januszek H., Sikora J. 1993. Wybrane problemy socjologii organizacji i kierowania w zakładzie pracy. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
Zobacz w Google Scholar

Januszek H., Sikora J. 1998. Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu. ISBN 83-87152-45-5.
Zobacz w Google Scholar

Kast F.E., Rosenzweig J.E. 1970. Organization and Management: Systems Approach. New York: McGraw Hill.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Tyrańska M. 2002. Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-88616-26-9.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Piotrowski W. 2007. Zarządzanie: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15142-3.
Zobacz w Google Scholar

Leavitt H.J. 1965. Applied organizational change in industry: structural and humanistic approaches. In: J.G. March, H.A. Simon (red). Handbook of organizations, Chicago: Rand McNally.
Zobacz w Google Scholar

Manstead A.S.R., Hewstone M. 1996. Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa: Jacek Santorski. ISBN 83-88875-00-0.
Zobacz w Google Scholar

Michoń F. 1981. Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Mika S. 1975. Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej. „Kultura Fizyczna” nr 5–6, s. 15–21. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2007. Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego). W: S. Lachiewicz (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-214-6.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K. 2009. Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 573: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (red.). 1973. Teorie postaw. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal T.L., Zimmerman B.J. 1978. Social learning and cognition. New York: Academic Press.
Zobacz w Google Scholar

Schein E. 1992. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jassey Bass.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T. W. 1961. Investment in human capital. „American Economic Review” vol. 51, March, pp. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T.W. 1986. Investing in people: the economics of population quality. University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Skinner B.F. 1995. Zachowanie się organizmów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11121-6.
Zobacz w Google Scholar

Snyder M. 1981. On the self-perpetuating nature of social stereotypes. In: D.L. Hamilton (ed.). Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr. 2001. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-208-1295-X.
Zobacz w Google Scholar

Tillmann K.J. 1996. Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12103-3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne