Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

potencjał kwalifikacyjny
metody rozwoju potencjału pracy
controlling personalny
strategiczna karta wyników

Jak cytować

TyrańskaM. (2006). Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 279-298. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.279298

Abstrakt

W artykule przedstawiono węzłowe kwestie merytoryczne i metodyczne kształtowania potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. Szczególną rolę przypisano wszelkim działaniom odnoszącym się do programowania rozwoju potencjału kwalifikacyjnego pracowników. Działania te powinny mieć charakter kompleksowy i zgodny z realizowaną strategią personalną firmy.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.279298
PDF

Bibliografia

Becker B. E., Huselid M. A., Ulrich D. 2002. Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-52-3.
Drucker P. 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza. ISBN 83-7200-605-9.
Francik A., Kosała M. 2003. Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości. Kraków: Akademia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe nr 622.
Gableta M. (red.). 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydaw. AE im. O. Langego. ISBN 83-7011-289-7.
Gick A., Tarczyńska M. 1999. Motywowanie pracowników. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1196-1.
Gierszewska G., Romanowska M. 2000. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Wyd. 2 zm. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1255-0.
Gołębiowski T. 2001. Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-151-9.
Jasiński Z. 2004. Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Pod red. M. Juchnowicz. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-60-6.
Knowles T. 2001. Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1353-0.
Kozioł L. 2005. Determinanty, obszar i pomiar przedsiębiorczości. W: Sukces organizacji: strategie i innowacje. Sopot: Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prace i Materiały WZ UG Nr 4.
Król H. (red.), Ludwiczyński A. (red.). 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14813-6.
Krupski R. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody. Wyd. 4 uzup. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego. ISBN 83-7011-470-9.
Leksykon zarządzania. 2004. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-438-0.
Listwan T. (red.). 1999. Zarządzanie kadrami. Wrocław: Wydaw. AE im. O. Langego. ISBN 83-7011-390-2.
Listwan T. (red.). 2002. Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7247-842-4.
Ludwiczyński A. (red.), Stoińska K. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-05-3.
Perechuda K., Nawrocka E. 2006. Zarządzanie informacją i wiedzą jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycznej. "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2006, nr 7. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe US nr 429.
Pocztowski A. 1993. Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydaw. AE.
Pocztowski A., 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-45-7.
Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
Rogers H.A., Slinn J.A. 1996. Zarządzanie obiektami turystycznymi. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 83-86800-52-6.
"Rynek Turystyczny”. 2003, nr 4 [online, dostęp 2007-04-18]. Dostępny w Internecie: www.slowacja. pl/media.
Sekuła Z. 1999. Controlling personalny. Cz. 1. Istota i przedmiot controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK; Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Technicznego. ISBN 83-87636-54-1.
Sekuła Z. 2000. Controlling personalny. Cz. 2. Strategie personalne, zadania, narzędzia controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK; Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Technicznego. ISBN 83-87636-73-8.
Sierpińska M. (red.). 2004. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-43-4.
Tubilacki T. 2005 Organizacja i zarządzanie hotelarstwem. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki. ISBN 83-916760-8-0.
Wierzbicki K. 1994. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994, nr 3.
Ziębicki B. 2001. Benchmarking jako metoda zarządzania wiedzą o konkurentach. W: System informacji strategicznej: wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pod red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-183-7.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne