Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

zasoby ludzkie
zarządzanie zasobami ludzkimi
metody zarządzania

Jak cytować

TyrańskaM. (2009). Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 257-271. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.257271

Abstrakt

W warunkach turbulencji otoczenia postuluje się zastąpienie tradycyjnego systemu oceny efektywności, bazującej wyłącznie na miernikach finansowych, mających charakter wynikowy i odniesienie do przeszłości, nowym podejściem. Zakłada ono uchwycenie wszystkich możliwych wymiarów efektywności i poszerzenie jej tradycyjnego zakresu badawczego o czynniki i mierniki niefinansowe oraz niematerialne, np. społeczne, moralne, duchowe, ekologiczne, determinujące sposób i cykl funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu techniczno-społecznego w otoczeniu. Nowe podejście spełnia warunek wieloaspektowego podejścia do badania problemu efektywności i jest w stanie odzwierciedlać złożone, przekrojowe działania firmy i ich rezultaty. Z tego powodu należy wszystkie obszary zadaniowe przedsiębiorstwa, czyli także obszar zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkować na działania proefektywnościowe. W związku z powyższym, celem artykułu jest: przedstawienie złożoności problematyki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.257271
PDF

Bibliografia

Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. 2002. Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-52-3.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M. 2002. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7247-045-6.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S. (red.). 1983. Metody oceny efektów pracy kierowniczej. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Fitzenz J. 2001. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-48-5.
Zobacz w Google Scholar

Holstain-Beck M. 1997. Być albo nie być menedżerem. Warszawa: Infor Book. ISBN 83-87261-15-7
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor M. 2005. Koszty pracy i controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Pod red. K. Markiewicz, M. Wawer. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-535-2.
Zobacz w Google Scholar

Janusz T., Lewandowska L. 1992. Podręczny słownik menedżera. Gdańsk: Res Polona. ISBN 83-85063-11-0.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. 2001. Strategiczna karta wyników: Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13385-6.
Zobacz w Google Scholar

Kicińska M. 2006. Metody pomiaru kapitału intelektualnego. W: Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Pod red. S. Kasiewicza, W. Rogowskiego, M. Kicińskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-022-6.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. 1971. Niektóre zagadnienia epistemologii pragmatycznej. W: Problemy efektywności badań naukowych. Materiały Sympozjum Naukowego 26 listopada 1970. Warszawa: WAP.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2000. Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych. W: Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrą Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7257-057-7.
Zobacz w Google Scholar

Kożusznik B. 2005. Kierowanie zespoleni pracowniczym. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1589-4.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński D. 2003. BSC - analiza z różnej perspektywy. Wdrożenie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru efektywności działań personalnych w Nordea Polska TUnŻ SA - studium przypadku. "Personel i Zarządzanie" nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Leksykon zarządzania. 2004. Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Lichtarski J. (red.). 2005. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 83-7011-770-8.
Zobacz w Google Scholar

Lipka A. 2008. Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z. 2000. Efektywność organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Pasieczny L., Więckowski J. 1987. Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Piekarz H. (red.). 1999. Analiza efektywności zarządzania, Badania statutowe Katedry Procesu Zarządzania AE w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Piekarz H., Stabryła A. 1989. Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania. "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego" nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Pietroń-Pyszczek A. 1999. Produktywność pracy w kontekście produktywności globalnej przedsiębiorstwa. W: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: problemy praktyczne. Pod red. M. Gablety. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-371-0.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. 2004. Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-26-4.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski T. 1969. Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski T. (red.). 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Niedbała B. 2003. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13893-9.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 1972. Nauka o organizacji. Kraków: PAN Oddział w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.). 1986. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska Ł., Dudycz T. (red.). 2006. Efektywność źródłem bogactwa narodów, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Wrocław: Akademia Ekonomiczna. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 7, z. l B. ISBN 978-83-60230-04-6.
Zobacz w Google Scholar

Ziębicki B. 2008. Geneza modeli efektywności organizacyjnej. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Pod red. A. Nalepki. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu. ISBN 978-83-88-421-57-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne