Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski
Okładka tom 22
PDF

Słowa kluczowe

sylwaturystyka
funkcje sylwaturystyki
produkt turystyczny
udostępnienie lasów
infrastruktura turystyczna
chłonność i pojemność turystyczna

Jak cytować

MuszyńskiZ., & KoziołL. (2013). Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 22(1), 87-102. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.87102

Abstrakt

Przyroda obszarów leśnych posiada niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, dzięki którym możliwy jest rozwój sylwaturystyki. W artykule przedstawiono koncepcję sylwaturystyki, a w szczególności zdefiniowano jej istotę i funkcje, podano składniki produktu sylwaturystycznego oraz obszary (destynacje) sylwaturystyki i narzędzia ich promocji. Stosunkowo obszernie zaprezentowano również zagadnienie walorów przyrodniczych lasów. Zwrócono przy tym uwagę na wartości niematerialne lasów, a więc charakterystyczne dla tego środowiska osobliwości, które przyciągają do urozmaiconych obszarów leśnych, zwłaszcza ludność zamieszkałą w rejonach miejskich i przemysłowych. Na tle charakterystyki poszczególnych kategorii lasów, ustanawianych z punktu widzenia przede wszystkim ochrony przyrody i zachowania trwałości ich naturalnych, bioróżnorodnych siedlisk dla przyszłych pokoleń, wskazano na potrzebę częściowego ograniczenia wstępu dla ludności. Z naukowego punktu widzenia dynamiczny rozwój turystyki i rekreacji powoduje konieczność ochrony terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczo-krajoznawczych. W celu niedopuszczenia do nadmiernego i szkodliwego dla środowiska wydeptywania lasów ruch turystyczny powinien być regulowany przez Lasy Państwowe poprzez odpowiednie wskaźniki pojemności i chłonności oraz powszechnie udostępniane szlaki i ścieżki, punkty widokowe, pola i polany biwakowe, parkingi itp.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.87102
PDF

Bibliografia

Bell S., Tyrväinen L., Sievänen T., Pröbstl U., Simpson M., Outdoor Recreation and Nature Tourism: A European Perspective [online, dostęp: 15.03.2013], “Living Reviews in Landscape Research” 2007, no. 1. Dostępny w Internecie: http://www.livingreviews.org/irir-2007-2.
Zobacz w Google Scholar

Cieszewska A., Zasady organizacji turystyki i wypoczynku na obszarach leśnych w krajach Unii Europejskiej, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2008, z. 3(19).
Zobacz w Google Scholar

Dębiec T., Turyści ścisłego zarachowania, „Las Polski” 2011, nr 3, s. 11–17.
Zobacz w Google Scholar

Middleton V.T.C., Tourism Product. W: Witt S.F., Moutinho L. (red.), Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, London 1989.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z., Kozioł L., Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie: Prace z Zakresu Zarządzania” 2012, nr 2(21).
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z., Muszyński J., Zbiór owoców i grzybów a ochrona środowiska leśnego. W: Pieńkos K. (red.), Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, AWF, Warszawa 2004. ISBN 83-89630-70-2.
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie lasów 2010, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych, praca pod kierunkiem E. Więcko, SGGW, Warszawa 1996. ISBN 83-00-02825-0.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14840-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne