Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce
Okładka tom 1
PDF (English)

Słowa kluczowe

ryzyko powodziowe
zarządzanie ryzykiem powodzi
innowacja
innowacyjność

Jak cytować

BacM. (2011). Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 19(2), 21-32. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.2132

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozwiązania tradycyjne i innowacyjne w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce. Wprowadzeniem do powyższych rozważań jest krótkie zobrazowanie problemu strat powodziowych i zagrożenia tym ryzykiem na świecie. Stanowi ono jedno z głównych zagrożeń o charakterze katastroficznym (zaraz po trzęsieniu ziemi) dotykających współczesną ludzkość. O ile ryzyko trzęsień ziemi utrzymuje się na względnie stałym poziomie, to ryzyko powodzi zbiera wciąż większe żniwo wśród ofiar i dotkniętych stratami gospodarek świata. Pojęcie ryzyka powodziowego przybliża wiele aktów prawnych oraz dostępnych materiałów źródłowych, zarówno polskich jak i międzynarodowych, wśród których szczególną uwagę zwrócono na unijną Dyrektywę Powodziową. Wprowadza ona istotne zmiany także dla polskich standardów zarządzania ryzykiem powodzi. Tradycyjne podejście do zarządzania analizowanym ryzykiem sprowadza się najczęściej do sposobu myślenia i działania w obliczu zagrożenia powodziowego. Oczekiwanie, że wały powodziowe spełnią rolę, którą im przypisano, a jednocześnie mieszkanie na naturalnych terenach zalewowych rzek i potoków górskich może doprowadzić do wzrostu zagrożenia i pogorszenia sytuacji. Tradycja przejawia się tutaj w sposobie wykonywania prac przeciwpowodziowych jak i zarządzania ryzykiem (brak aktywnego zabezpieczenia zagrożonych podmiotów/obszarów, liczenie na to, że „technika wytrzyma”, przerzucanie odpowiedzialności za wykonanie prac ochronnych na poszczególne jednostki gospodarujące zasobami wodnymi w kraju). Rozwiązania o charakterze innowacyjnym opierają się na zastosowaniu nowoczesnych technologii i/lub materiałów, a także innych narzędzi, takich jak: prawo (ustawy regulujące omawiane sytuacje kryzysowe, kompleksowe programy ochrony przeciwpowodziowej), system wczesnego ostrzegania, edukacja, ubezpieczenia czy instrumenty finansowe ART z rynku kapitałowego. W opracowaniu przeanalizowano najważniejsze z nich. W zakończeniu przedstawiono krótko wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce oraz dokonano syntetycznego podsumowania powyższych rozważań, zwracając uwagę na problemy wdrożeniowe rozwiązań innowacyjnych z badanego zakresu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.2132
PDF (English)

Bibliografia

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and Council of 23 October 2007 on assessment of flood risk and flood risk management". Official Journal of the European Union, L 288, 2007-11-06.
Zobacz w Google Scholar

Act of 10 April 2003 on special principles of preparation and execution of investments in the scope of national roads. Dz.U. 2003, no. 80, Item 721 as amended.
Zobacz w Google Scholar

Act of 18 April 2002 on natural disaster situations. Dz.U. 2002, no. 62, Item 558.
Zobacz w Google Scholar

Act of 26 April 2007 on crisis management. Dz.U. 2007, no. 89, Item 590 as amended.
Zobacz w Google Scholar

Act of 8 July 2010 on special principles of preparation for execution of investments in the scope of flood prevention building facilities. Dz. U. 2010, no. 143, Item 963.
Zobacz w Google Scholar

Building Law of 7 July 1994. Dz.U. 1994, no. 89, Item 414 as amended.
Zobacz w Google Scholar

Fal B. 2002. "Przepływy rzek w Polsce w drugiej połowie XX w.". Gazeta Obserwatora IMGW, no 5.
Zobacz w Google Scholar

I-B-B Ing.-Buro Boedecker Systemy Przeciwpowodziowe: System ochrony przeciwpowodziowy obiektów i powierzchni. [online, accessed: 2011-05-20]. Available online: http://bramy-przeciwpowodziowe.pl/ibb/pl/bariery-przeciwpowodziowe.
Zobacz w Google Scholar

Kendzia R. 2011. Działania, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, innowacyjne technologie. [online, accessed: 2011-06-20]. Available online: http://kignetkig.pl/innowacje/pliki/1/Dzialania_przeciwpowodziowe_%20R%20Kendzia.doc.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G. 2011. "Powódź—spotkanie natury z polityką". Rzeczpospolita, Issue 8631 of 25 May.
Zobacz w Google Scholar

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 207. Dyrektywa Powodziowa. [online, accessed on 2011-06-30]. Available online: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Dyrektywa-Powodziowa.html.
Zobacz w Google Scholar

Krolpol. 2011. Światowe Standardy Bezpieczeństwa, Ochrona przeciwpowodziowa. [online, accessed: 2011-05-25]. Available online: http://www.krolpol.com.pl/ochrona_przeciwpowodziowa.htm.
Zobacz w Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli. 2011. NIK o powodziach (1994-2010). [online, accessed: 2011-06-05]. Available online: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-powodziach.html.
Zobacz w Google Scholar

Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006: Informacja o realizacji zadań "Programu dla Odry-—2006" w roku 2010. Wrocław, 2 June 2011. [online, accessed: 2011-06-10]. Available online: http://www.programodra.pl/Inf_i_spr/Informacja_etap_III_2011_06_02.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Pierot sp. z o.o. 2011. Ochrona przeciwpowodziowa: Bariery, zapory i grodzie. [online, accessed: 2011-05-20]. Available Available online: http://ochrona-powodziowa.pl/serwis/pierothtml.
Zobacz w Google Scholar

Program Wisła 2020. [online, accessed: 2011-06-10]. Available online: http://www.zmn.org.pl/do-wnload/polski.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami (z uwzględnieniem etapu 2015). 2009. Warszawa: PROEKO CDM sp. z o.o.
Zobacz w Google Scholar

Projekt polityki wodnej państwa do 2030 r (z uwzględnieniem etapu 2016). 2010. Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Zobacz w Google Scholar

Reducing disaster risk: A challenge for development. A global report. United Nations Development Programme. 2004. New York. ISBN 92-1-126160-0.
Zobacz w Google Scholar

Sumara A. 2010. "Powódź w aspekcie aktów prawnych w wytycznych programowych: Rozmowa z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszkiem Karwowskim". Geoinżynieria—Drogi, Mosty, Tunele, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Sumara A. 2010. "Z naturą trudno wygrać, ale trzeba się bronić". Geoinżynieria—Drogi, Mosty, Tunele, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

The catastrophe risk Exchange, inc. (catex). [online, accessed: 2011-06-30]. Available online: http://www.catex.com/.
Zobacz w Google Scholar

UN report on thefuture ofthe Earth. [online, accessed: 19-05-2011]. Available online: www.unesco.org.
Zobacz w Google Scholar

Water Law of 18 July 2001. Dz.U. 2001, no. 115, Item 1229 as amended.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne