Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

poziom życia
metoda genewska
wskaźnik HDI
miernik progowy
dystans

Jak cytować

DąbrowaM. (2011). Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 67-82. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.6782

Abstrakt

Już od wielu lat w obrębie zainteresowań statystyki społecznej znajdują się między innymi takie kategorie, jak: poziom życia i jakość życia. Te dwie kategorie należy traktować oddzielnie, chociaż często w języku potocznym są one z sobą utożsamiane. Z tego też względu, we wstępnej części niniejszego opracowania, dokonano systematyzacji tych pojęć, zaprezentowano uwagi dotyczące terminologii oraz stosowanych w ich badaniu metod. Pomimo iż tematem artykułu jest tylko jedna z tych kategorii: poziom życia, omówienie obu pojęć było niezbędne. Badania dotyczące poziomu życia koncentrowały się, od lat 50. XX wieku, wokół budowy syntetycznego, obiektywnego wskaźnika, który umożliwiłby nie tylko opis zjawiska, ale pozwoliłby na porównywanie stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych na skalę międzynarodową. W pracy przedstawione zostały dwie procedury badawcze: metoda genewska (dystansowa) oraz metoda budowania Wskaźnika Rozwoju Społecznego – HDI. W przypadku metody genewskiej przedstawiono główne założenia metodologiczne wraz z formułami matematycznymi, pozwalającymi na zbudowanie zagregowanego, syntetycznego wskaźnika stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych. Zwrócono uwagę zarówno na walory tej metody, jak i na jej wady. Ślady metody dystansowej można również dostrzec w metodzie konstrukcji wspomnianego wskaźnika HDI. Zaprezentowane zostały przyjęte w tej metodzie założenia oraz matematyczne formuły umożliwiające zbudowanie tego wskaźnika. Przeprowadzona została również kalkulacja wskaźnika HDI dla Polski na podstawie danych z 2010 roku. Ponieważ wskaźnik ten jest wykorzystywany w porównaniach międzynarodowych, przedstawione zostały wyniki badań z 2010 roku i miejsce Polski w rankingu dotyczącym 169 państw świata.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.6782
PDF (English)

Bibliografia

Barro R.J., Lee J.-W., Educational Attainment Dataset, [online]. Dostępny w Internecie: http://www.barrolee.com/ (dostęp: 25.01.2010).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, European Union Statistics on Income and Living. Description of dataset, 2010, [online]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc (dostęp: 20.02.2011).
Zobacz w Google Scholar

Human Development Reports, Human Development Report 2010 – 20th Anniversary Edition. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, 2010, [online]. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/ (dostęp: 25.01.2011).
Zobacz w Google Scholar

Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982. ISBN 83-288-0244-X.
Zobacz w Google Scholar

Pawełek B., Poziom życia, jakość życia i warunki życia ludności, podrozdz. 1.2, [w:] A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000. ISBN 83-7252-065-8.
Zobacz w Google Scholar

Słaby T., Poziom i jakość życia, [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. ISBN 978-83-208-1720-1.
Zobacz w Google Scholar

Słaby T., Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne” 1990, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

UNDP – United Nations Development Programme, Human Development Report 2010, 20th Anniversary Edition, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Macmillan, New York 2010. ISBN 978023028445690101. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf (dostęp: 20.02.2011).
Zobacz w Google Scholar

UNDP – United Nations Development Programme, Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Human Development Index (HDI). Frequently Asked Questions (FAQs), 2010, [online]. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_HDI_FAQs.pdf (dostęp: 15.02.2011).
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000. ISBN 83-7252-065-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne