Kultura organizacyjna a proces zarządzania strategicznego
Okładka tom 6
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie strategiczne
zarządzanie przedsiębiorstwem
kultura organizacji
kultura przedsiębiorstwa

Jak cytować

WojtowiczA. (2004). Kultura organizacyjna a proces zarządzania strategicznego . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (6), 137-151. https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.02.137151

Abstrakt

Przedmiotem rozważań autorki jest kultura organizacyjna i jej wpływ na proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia charakterystykę dwóch typów kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa: kultury silnej i kultury miękkiej oraz funkcji, jakie pełni kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie. Druga część poświęcona jest zagadnieniom związanym z rolą, jaką odgrywa kultura organizacji w poszczególnych fazach zarządzania strategicznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.02.137151
PDF

Bibliografia

Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Glińska-Neweś A., Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mentalność przedsiębiorstwa kluczowym czynnikiem sukcesu, "Zarządzanie na Świecie" 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski Cz., Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczenia poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Stachowicz-Stanusch A., Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stańda A., O niektórych zależnościach między kulturą organizacyjną i strategią, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 1994, nr 214.
Zobacz w Google Scholar

Steinmann H., Kamiński R., Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł., Rycerze czy partyzanci? Kulturowe uwarunkowania zarządzenia zasobami ludzkimi, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, pod red. Krupskiego R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne