System motywowania kadry kierowniczej w centrach odpowiedzialności
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

system motywacyjny
czynniki i instrumenty motywowania kadry kierowniczej
centra odpowiedzialności
kontrakt kierowniczy

Jak cytować

KoziołW., & WojtowiczA. (2020). System motywowania kadry kierowniczej w centrach odpowiedzialności. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 73-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.7385

Abstrakt

W artykule opisano wybrane elementy systemu motywacji w przedsiębiorstwie, ze zwróceniem uwagi szczególnie na czynniki i instrumenty motywowania kadry kierowniczej. Przedstawiono także system zadaniowy oraz kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych, jak również zakresy ich działalności w ramach centrów odpowiedzialności. Podano odmiany kontraktów kierowniczych, które stanowią formalne ramy implementacji czynników motywowania kierowników. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji systemu motywacyjnego kadry kierowniczej centrum odpowiedzialności oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Jako przedmiot analizy przyjęto czynniki i narzędzia pobudzania motywacji pracy kadry kierowniczej, natomiast odniesienie stanowią działalność i rozwój przedsiębiorstwa. Zakres badań ograniczono głównie do stanowisk pracy centrum zysku oraz centrum kosztów normatywnych i centrum dochodów w mniejszym stopniu. Do realizacji celów artykułu wykorzystano metody badawcze: analiza literatury, analiza pracy, modelowanie, wywiad, badania eksperckie i analiza przypadku. Zaprezentowaną koncepcję systemu motywowania kadry kierowniczej w centrach odpowiedzialności oparto na poglądach autorów podkreślających, że to głównie zarządzanie organizacją i warunki pracy są kluczowe w motywacji pracy, jak również na wynikach analizy pracy oraz propozycjach kierowników – zebranych w trakcie wywiadu. W koncepcji tej ujęto 10 grup czynników motywacji, które stanowią podklasę pozapłacowych czynników motywacji oraz podklasę czynników płacowych, to jest systemu wynagradzania i systemu zadaniowego centrum odpowiedzialności. Ustalone czynniki mogą stanowić podstawę budowy systemów motywacyjnych kierowników jednostek o niższym stopniu autonomii i samodzielności, w tym kierowników jednostek funkcjonalnych wyodrębnionych w scentralizowanej strukturze.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.7385
PDF (English)

Bibliografia

Anthony, R. N., Dearden, J., Vancil, R. F. (1972). Management control systems: Texts, cases and readings. Homewood, IL: Irwin.
Zobacz w Google Scholar

Brockhaus T. A. (ed.). (2001). Der Brockhaus Psychologie: Fühlen, Denken und Verhalten verstehen. Mannheim and Leipzig: F. A. Brockhaus. ISBN 376530591X.
Zobacz w Google Scholar

Czapla, T., Malarski, M. (2009). Zasady budowania systemu wskaźników pomiaru efektywności procesów biznesowych. In: J. Czekaj (ed.). Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (pp. 115–121). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372524485.
Zobacz w Google Scholar

Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320812461.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska, S. (2017). Kluczowe wskaźniki efektywności – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 108, 105–111.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R. W. (2018). Podstawy zarządzania organizacjami. Transl. by M. Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301194802.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R. W., Pustay, M. (2020). International business: A managerial perspective. 9th ed. Harlow: Pearson Education. ISBN 9781292313795.
Zobacz w Google Scholar

Hackman, J. R., Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 250–279. DOI: 10.1016/0030-5073(76)90016-7.
Zobacz w Google Scholar

Hart, O. D., Moore, J. (1990). Property rights and the nature of the firm. Journal of Political Economy, 98(6), 1119–1158. DOI: 10.1086/261729.
Zobacz w Google Scholar

Haus, B., Nowosielski, S. (1995). Kontroling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, 12.
Zobacz w Google Scholar

Humphrey S. E., Nahrgang J. D., Morgeson F. P. (2007). Integrating motivational, social, and contextual work design features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1332–1356. DOI: 10.1037/0021-9010.92.5.1332.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński, M. (2011). Samoorganizacja w zarządzaniu – źródła i współczesne odniesienie. In: J. Czekaj, M. Lisiński (eds.). Rozwój koncepcji i metod zarządzania (pp. 157–178). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788362511556.
Zobacz w Google Scholar

Jones, G. J. (2013). Organizational Theory, Design, and Change. 7th ed. Harlow: Pearson Education. ISBN 9780273765608.
Zobacz w Google Scholar

Kister, A. (2009). Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51(107), 47–56.
Zobacz w Google Scholar

Kolano, K. (2018). Kluczowe wskaźniki efektywności [online, accessed: 2018-09-18]. In: Encyklopedia zarządzania. Retrieved from: https://mfiles.pl/pl/index.php/Kluczowe_wska%C5%BAniki_efektywno%C5%9Bci.
Zobacz w Google Scholar

Kopertyńska, W. (1998). Systemy motywowania płacowego w centrach odpowiedzialności. Przegląd Organizacji, 1, 39–40.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Tyrańska, M. (2002). Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 8388616269.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2002). Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12.
Zobacz w Google Scholar

Oldham, G. R., Hackman, J. R. (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job design research. Journal of Organizational Behavior, 31(2–3), 463–479. DOI: 10.1002/job.678.
Zobacz w Google Scholar

Parmenter, D. (2016). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie. Transl. by L. Sielicki. Gliwice: Helion. ISBN 9788328317666.
Zobacz w Google Scholar

Penc, J. (1996). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 8385441204.
Zobacz w Google Scholar

Pietroń-Pyszczek, A. (2007). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wrocław: Wydawnictwo Marina. ISBN 9788392413820.
Zobacz w Google Scholar

Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Transl. by J. Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 8373186409.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, E., Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788375267105.
Zobacz w Google Scholar

Strategor. (2001). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Transl. by K. Bolesta-Kukułka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320812984.
Zobacz w Google Scholar

Świerk, J. (2004). Rola ośrodków odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 38, 287–299.
Zobacz w Google Scholar

Waszczak, S. (2010). Miejsce motywacji wewnętrznej wśród rodzajów motywacji i sposobów motywowania. In: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs (eds.). Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Warszawa: Difin. ISBN 9788376411811.
Zobacz w Google Scholar

Ziębicki, B. (2011). Istota i ewolucja koncepcji performance management (zarządzanie wynikami). In: J. Czekaj, M. Lisiński (eds.). Rozwój koncepcji i metod zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788362511556.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne