Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
działalność innowacyjna
potencjał innowacyjny
rozwój pracowników

Jak cytować

KaraśA. (2012). Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 73-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.7385

Abstrakt

Przedsiębiorstwa, dążąc do własnego rozwoju, muszą pracować nad swoim potencjałem innowacyjnym. W działalności innowacyjnej ten potencjał obejmuje możliwości i zdolności innowacyjne wykorzystywane w tworzeniu, wprowadzaniu oraz zarządzaniu innowacjami. Jednym z elementów potencjału innowacyjnego są zasoby wewnętrzne firmy, w których kapitał ludzki odgrywa niepodważalną i istotną rolę. Odpowiednie zarządzanie tym kapitałem daje możliwości podnoszenia własnej konkurencyjności oraz większej zdolności innowacyjnej. Ponieważ jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa jest wiedza, która odpowiednio ukierunkowana może być podstawą tworzenia innowacji, celem tego artykułu jest ukazanie znaczenia rozwoju pracowników stanowiących podstawę innowacyjności przedsiębiorstw. Pierwsza część artykułu prezentuje główne pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności, przedstawia elementy potencjału innowacyjnego oraz źródła innowacji w przedsiębiorstwie. Druga część obejmuje prezentację wyników badań empirycznych dotyczących rozwoju potencjału pracy pracowników rozpatrywanych w kontekście zwiększenia innowacyjności analizowanych przedsiębiorstw. W tej części omówiono m.in., jak przedsiębiorstwa oceniają swój potencjał wiedzy, w jaki sposób pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje oraz czy rozwój pracowników jest odpowiednio nagradzany. Przedsiębiorstwa tym samym powinny właściwie wykorzystywać proces organizacyjnego uczenia się, na który składa się wypracowanie, rozwijanie i odnawianie kompetencji przedsiębiorstwa. Celem każdego przedsiębiorstwa powinno być analizowanie i dokonywanie oceny, czy posiadane zasoby, zdolności i kompetencje stanowią potencjał przyczyniający się do tworzenia innowacji oraz wartości dodanej mimo zmieniającego się otoczenia organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.7385
PDF

Bibliografia

Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7488-153-1.
Zobacz w Google Scholar

Innowacje i wiedza, Biuletyn Informacyjny (3/2006), Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski 2006, za: L. Kozioł, System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1(12).
Zobacz w Google Scholar

Janasz W., Kozioł-Nadolan K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1939-7.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a system zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7526-702-0.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006. ISBN 83-7399-170-0.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1(12).
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999. ISBN 83-85428-47-X.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001. ISBN 97-883-0113-480-8.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, za: W. Janasz, K. Kozioł-Nadolan, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1939-7.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005. ISBN 83-60009-07-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne