Relacje wynikające z wiedzy i ich rola w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

wiedza
innowacje
działalność innowacyjna

Jak cytować

KaraśA., & PyrekR. (2012). Relacje wynikające z wiedzy i ich rola w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 65-76. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.6576

Abstrakt

Przedsiębiorstwa wykorzystują swój potencjał, który następnie odpowiednio rozwijany stanowi podstawę ich innowacyjności. Najważniejszym zasobem jest wiedza, ściśle związana z rozwojem kapitału ludzkiego oraz wykorzystywaniem technologii. To kapitał ludzki i technologia zawsze były i są zasadniczymi czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstwa. Powstawanie wiedzy w przedsiębiorstwie wiąże się z procesem pozyskania i przetwarzania danych w konkretne informacje, które w rezultacie tworzą lub wzbogacają posiadaną wiedzę. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wiedzy w rozwijaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Pierwsza część artykułu przedstawia podstawowe pojęcia związane z wiedzą i jej klasyfikacją. Omówiony został również model spirali wiedzy w organizacji. Przyjęto tezę, zgodnie z którą innowacja to aktywność relacyjna pomiędzy poszczególnymi jednostkami i instytucjami wyrażana poprzez indywidualne działania, czy też serię działań indywidualnych i instytucjonalnych. Druga część artykułu obejmuje prezentację wyników badań empirycznych dotyczących prowadzenia działalności innowacyjnej oraz udziału innowacji w ogólnych przychodach przedsiębiorstw. W tej części poddano ocenie relacje między stanowiskami w procesie tworzenia innowacji pod kątem wykorzystania wiedzy w organizacji. Celem każdej organizacji uczącej się jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa poprzez proces tworzenia innowacji. Jednak proces ten wymaga od przedsiębiorstw ciągłej otwartości i budowania współpracy z innymi podmiotami. Stworzenie odpowiedniej sieci wiedzy, pozwalającej na pozyskiwanie jej z zewnątrz oraz dzielenie się nią wewnątrz organizacji, przyczynia się do podniesienia stopnia innowacyjności przedsiębiorstw.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.6576
PDF

Bibliografia

Borowska-Pietrzak A., Kawka T, Innowacyjność w realizacji funkcji personalnej w organizacji nowej gospodarki, "Współczesne Zarządzanie: kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu", Kraków 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.M., Williams A.M., Tourism andInnovation, Routledge, London 2008. ISBN 978-0415-41404-3.
Zobacz w Google Scholar

Innowacyjność 2010 [online], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-025-9 [dostęp 10.11.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników [online], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-928567-7-1 [dostęp 10.11.2012]. Dostępny w Internecie: http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_Inteligentne_organizacje-zarzadzanie_wiedza_i_kompetencjami_pracownikow.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1 (12).
Zobacz w Google Scholar

Marszałek-Surówka D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji. W: Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012. ISBN 978-83-62511-61-7.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka I.,Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, przeł. E. Nalewajko, Poltex, Warszawa 2000. ISBN 83-86890-99-1.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze. W: Lachowicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7526-733-4.
Zobacz w Google Scholar

Rumniak P., Aktywa wiedzy. W: Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012. ISBN 978-83-931128-9-0.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz A., Kozioł L., Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2012, nr 1 (20).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne