Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych – próba oceny
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje
potencjał innowacyjny
przedsiębiorstwo turystyczne
wyniki badań

Jak cytować

KoziołL., & KaraśA. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych – próba oceny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 131-147. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.131147

Abstrakt

Celem badań opisanych w artykule jest przedstawienie koncepcji procesu innowacji oraz sformułowanie modelu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw turystycznych wraz z podaniem determinant tego potencjału. Wykorzystując tę koncepcję, dokonano oceny innowacyjności badanych przedsiębiorstw turystycznych przynależących do sektora MŚP. Treści zawarte we wprowadzeniu pozwoliły na wstępną identyfikację kwestii: Jak konkurencyjność i globalizacja stymulują innowacyjność turystyki? Jakie są zasadnicze źródła innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych? Jak znaczącą rolę odgrywają czynnik ludzki, przedsiębiorczość i wiedza w procesie innowacji? W dalszej części artykułu przedstawiono dyskusję wokół podstawowych pojęć związanych z procesem innowacji i zdolnością innowacyjną organizacji, podano klasyfikacje innowacji w turystyce. Scharakteryzowano determinanty potencjału innowacyjnego takie jak: kompetencje pracownicze, nowoczesność infrastruktury, poziom kooperacji w zarządzaniu wiedzą, sposób organizacji pracy i zabezpieczenie wiedzy (innowacji) powstałej wewnątrz organizacji. Empiryczny fragment pracy zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw branży turystycznej regionu małopolskiego. Stwierdzono, że to przede wszystkim wiedza i umiejętności pracowników firm turystycznych oraz współpraca między podmiotami danej branży stanowią o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Zasadniczym źródłem innowacji przedsiębiorstw turystycznych jest więc wiedza pracowników oraz wiedza pozyskiwana z zewnątrz, od innych organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.131147
PDF (English)

Bibliografia

Aghion Ph., Hemous D., Kharroubi E. Credit constraints, cyclical fiscal policy and industry growth [online, accessed: 2013-03-28]. National Bureau of Economic Research 2009. Available online: http://www.nber.org/papers/w15119.pdf?new_window=1 (Working Paper, no. 15119).
Zobacz w Google Scholar

Bendyk E. “Jak leniuchować, żeby pracować”. Polityka, 2013, no. 33 (2920).
Zobacz w Google Scholar

Camison C., Monfort-Mir V.M. “Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives”. Management in Tourism, 2012, iss. 33.
Zobacz w Google Scholar

Cooke P. Knowledge economies: Clusters, learning and cooperative advantage. London: Routledge, 2002. ISBN 978-0-415-16409-2.
Zobacz w Google Scholar

Cooper C. “Knowledge management and tourism” [online, accessed: 2013-08-17]. Annals of Tourism Research, 2006, vol. 33, iss. 1. Available online: http://www.veilleinfotourisme.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333691709786.
Zobacz w Google Scholar

Creative expression: An introduction to copyright and related rights for small and medium-sized enterprises [online, accessed: 2013-08-14]. WIPO Publication, no. 918 (E), 2006. Available online: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Fischer T. Managing Value Capture. Heidelberg: Gabler Verlag, 2011. ISBN 978-3-8349-3251-8.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.M., Williams A.M. Tourism and innovation. New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-41404-3.
Zobacz w Google Scholar

Hjalager A.M. “A Review of Innovation Research in Tourism”. Tourism Management, 2010, vol. 31.
Zobacz w Google Scholar

Hjalager A.M. “Repairing innovation defectiveness in tourism”. Tourism Management, 2002, no. 23.
Zobacz w Google Scholar

Hurmelinna-Laukkanen P.L., Sainio M., Jauhiainen T. “Appropriability regime for radical and incremental innovations”. R&D Management, 2008, vol. 38, iss. 3, pp. 278–289.
Zobacz w Google Scholar

Innowacje i Wiedza. Biuletyn Informacyjny. Ostrów Wielkopolski: Centre for Innovation and Innovation Knowledge in the Southern Wielkopolska region in Ostrów Wielkopolski, 2006, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Nordin S. Tourism clustering & innovation: Paths to economic growth & development [online, accessed: 2013-08-01]. Östersund: European Tourism Research Institute Mid-Sweden University, 2003. Available online: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:352389/FULLTEXT01.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Peters M., Pikkemaat B. “Towards measurement of innovation: A pilot study in the small and medium sized hotel industry”. In: Innovation in hospitality and tourism. Ed. A. Peters, B. Pikkemaat, New York: Routledge, 2006. ISSN 1528-008X.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD and Eurostat, Release 3. Warsaw: Ministry of Science and Higher Education, Departament of Strategy and Development of Science, 2008. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Riley M., Ladkin A., Szivas E. Tourism employment: Analysis and planning. Clevedon: View Publications, 2002. ISBN 1-853150-31-8.
Zobacz w Google Scholar

Tether B. et al. Innovation in the Service Sector. Manchester: University of Manchester, Centre for Research on Innovation and Competition, Manchester 2002 (Working Paper, no. 11).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne