Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw
Okładka tom 39
PDF

Słowa kluczowe

kultura organizacyjna
innowacje
potencjał innowacyjny
zdolność innowacyjna

Jak cytować

WojtowiczA., MikosA., & KaraśA. (2018). Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39(3), 13-23. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.1323

Abstrakt

Punkt wyjścia do rozważań przedstawionych w artykule stanowi teza, że skalę działalności innowacyjnej warunkuje posiadany przez przedsiębiorstwo potencjał innowacyjny i zdolność jego wykorzystania w procesie tworzenia innowacji. W artykule przyjęto, że potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa to zespół cech społeczno-gospodarczych, kształtowanych w ramach rozwoju danego przedsiębiorstwa, stanowiących bazę dla jego działalności innowacyjnej. Te z nich, które są na bieżąco skutecznie wykorzystywane dla tworzenia innowacji o znaczeniu komercyjnym, wpływają na zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia innowacji. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu czynników kulturowych i organizacyjnych zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa na jego innowacyjność oraz prezentacja wyników badań empirycznych w tym zakresie. Główny problem badań obejmuje rozpoznanie takich czynników kulturowych i organizacyjnych, które w sposób istotny i trwały wpływają na zdolność innowacyjną i w ostatecznym rozrachunku na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Pierwsza część artykułu obejmuje zatem prezentację kulturowych i organizacyjnych czynników zdolności innowacyjnej, tworzących jedną z jej determinant – organizację pracy. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących prezentację wybranych czynników kulturowych i organizacyjnych zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Jak pokazują prezentowane w artykule dane z badań, czynniki kulturowe i organizacyjne mają istotny wpływ na zdolności innowacyjne przedsiębiorstw, a tym samym na działalność innowacyjną mierzoną liczbą wprowadzanych innowacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.1323
PDF

Bibliografia

Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816983.
Zobacz w Google Scholar

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788374414067.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1578518377.
Zobacz w Google Scholar

Deal, T.E., Kennedy, A.A. (1983). Culture: A new look through old lenses. Journal of Applied Behavioral Science, 19(4), 498–505. DOI 10.1177/002188638301900411.
Zobacz w Google Scholar

Kline, S.J., Rosenberg, N. (1986). An overview of Innovation, W: R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (s. 275–305). Washington: National Academy Press. ISBN 0309036305.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 107–116.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy (s. 159–172). Cham: Springer. ISBN 9783319477329.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R., (2014) Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell, R., Zegveld, W. (1985). Reindustrialization and technology. London: Longman. ISBN 0582902010.
Zobacz w Google Scholar

Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222(2), 87–100.
Zobacz w Google Scholar

Stoner, J., Wankel, C. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320808618.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne