Problemy nadzoru właścicielskiego samorządowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

nadzór właścicielski
efektywność nadzoru właścicielskiego
samorząd terytorialny
finanse publiczne
korporatyzacja

Jak cytować

BarwaczK. (2012). Problemy nadzoru właścicielskiego samorządowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 25-38. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.2538

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ewolucję nadzoru właścicielskiego realizowanego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku przekształceń własnościowo-organizacyjnych w tzw. procesie korporatyzacji. Przedstawiono istotę prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd z wykorzystaniem różnych możliwości organizacyjnych. Omówiono zalety i wady funkcjonowania poszczególnych rozwiązań w kontekście zasad gospodarki budżetowej i sytuacji finansowej samorządów. Efektem istnienia tych różnorodnych rozwiązań jest konieczność znalezienia optymalnego rozwiązania pomiędzy efektywnością gospodarowania a funkcją użyteczności publicznej. Ponadto podjęto próbę analizy funkcjonowania nadzoru właścicielskiego realizowanego przez władze samorządowe nad jednostkami organizacyjnymi samorządu i spółkami prawa handlowego z jego udziałem. Określono podstawy instytucjonalne sprawowania nadzoru i problematykę wynikającą z Ustawy o finansach publicznych i Kodeksu spółek handlowych.

Do głównych kwestii należy zaliczyć odmienne uwarunkowania instytucjonalne sprawowania nadzoru przed i po przekształceniu oraz brak zmian w strukturze własnościowej. Analiza niniejszych zagadnień została przeprowadzona na podstawie analizy przypadku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o. powołaną do realizacji celów związanych z gospodarką odpadami w gminie.

Konkluzją artykułu jest konieczność pogłębionej identyfikacji i analizy instytucji i mechanizmów nadzorczych adekwatnych dla sektora publicznego, w tym samorządowego. Obszar ten wymaga szczególnego zainteresowania z uwagi na zwiększoną w ostatnich latach dynamikę przekształceń. Przeprowadzona przez autora analiza przypadku opisanego przekształcenia pozwoliła na zaprezentowanie kilku kwestii natury ogólnej dotyczącej badanego problemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.2538
PDF

Bibliografia

Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Barwacz K., Efficiency of the Owner’s Supervision in Public Sector Enterprises in View of the New Institutional Economy, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection” 2011, iss. 1 (17).
Zobacz w Google Scholar

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1 i 2, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012. ISBN 978-83-264-4027-4.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Entrepreneur’s Business Models, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection” 2010, iss. 2 (16).
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Management Contracts in the Company Supervision and Management System, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection” 2011, iss. 1 (17).
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2002. ISBN 978-83-0113-7861.
Zobacz w Google Scholar

Marona B., Nalepka A., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie rozwoju organizacji, Wyd. Mfiles, Kraków 2012. ISBN 978-83-931128-7-6.
Zobacz w Google Scholar

Zysnarski J., Poradnik komunalnika, Abrys, Poznań 2008. ISBN 83-89018-05-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne