Skuteczność nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

instytucja
nadzór właścicielski
sektor publiczny
zasady nadzoru

Jak cytować

BarwaczK. (2011). Skuteczność nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 29-42. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.2942

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty skuteczności instytucji nadzoru właścicielskiego oraz przedstawiono jego specyfikę dla przedsiębiorstw sektora publicznego na tle dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej. W obszerny sposób omówiono znaczenie pojęcia „instytucja”, jej strukturę i rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji nadzorczych. Poruszono również problem celowości zastosowania podejścia instytucjonalnego (szczególnie nowej ekonomi instytucjonalnej) dla oceny skuteczności nadzoru właścicielskiego. Zagadnienie to zostało ujęte na tle specyfiki sektora publicznego w Polsce. Powyższe kwestie analizowano w kontekście zdefiniowania roli państwa w gospodarce oraz kierunków zmian zmierzających do zmniejszenia jego zawodności. Zajęto się ponadto problematyką całokształtu spraw dotyczących sfery publicznej wynikającej ze współczesnych oczekiwań społecznych i zasad gospodarki rynkowej, zwłaszcza teorią praw własności. W kontekście wskazania roli państwa w gospodarce polskiej przedstawiono zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wprowadzone przez Ministerstwo Skarbu Państwa w marcu 2010 r. Opracowane zasady nie stoją w opozycji do teorii nadzoru właścicielskiego, niemniej jednak przyjęta koncepcja wzmocnienia pozycji rady nadzorczej wymaga zastosowania efektywnych mechanizmów nadzoru właścicielskiego, które wesprą tę instytucję. Ważną częścią artykułu jest prezentacja fragmentów wyników badań empirycznych autora dotyczących efektywności instytucji rady nadzorczej przedsiębiorstw komunalnych wraz z omówieniem wniosków z tych badań. Istotą prowadzonych badań było zastosowanie metodyki badawczej opartej na procedurze kategoryzacji. W końcowej części artykułu skupiono się na kierunkach doskonalenia nadzoru korporacyjnego tych przedsiębiorstw w świetle nowej ekonomi instytucjonalnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.2942
PDF (English)

Bibliografia

Alchian A., Uncertainty, evolution and economic theory, „Journal of Political Economy” 1950, vol. 68.
Zobacz w Google Scholar

Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego spółek kapitałowych sektora komunalnego, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Barwacz K., Problematyka skutecznego nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle teorii praw własności, W: P. Urbanek (red. nauk.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010. ISBN 978-83-7525-393-1.
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt K.M., Agency theory: An assessment and review, „Academy of Management Review” 1989, vol. 14, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008. ISBN 978-83-7383-334-0.
Zobacz w Google Scholar

Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego – w świetle badań empirycznych, [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009. ISSN 1732-1565.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Zych W., System nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 1 (12).
Zobacz w Google Scholar

Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. ISBN 83-89355-83-3.
Zobacz w Google Scholar

Peszko A., Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006. ISBN 83-7251-641-3.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Nowa ekonomia instytucjonalna, „Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej” 2010, nr 1 (2), styczeń.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. i in., Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw, W: J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2008. ISBN 978-83-60953-15-0.
Zobacz w Google Scholar

Staniek Z., Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, W: W. Pacho (red. nauk.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005. ISBN 83-7378-167-6.
Zobacz w Google Scholar

Topan A., The European Integration Process. A Historical and Comparative Institutional Analysis, LIT, Münster 2001. ISBN 3-8258-5770-0.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19.03.2010 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, www.msp.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne