Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki
Okładka tom 34
PDF

Słowa kluczowe

nadzór korporacyjny
nadzór właścicielski
zarządzanie wiedzą

Jak cytować

BarwaczK., & KoziołL. (2017). Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 34(2), 73-82. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.7382

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zarys metodyki transpozycji instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego, pozwalającej na jego efektywne sprawowanie zgodne z wymaganiami stawianymi współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Kapitał wiedzy to niematerialne zasoby firmy, niemające fizycznego czy finansowego wymiaru, przyczyniające się do generowania strumienia przyszłych korzyści i wpływające istotnie na wartość firmy, a sposób sprawowania nadzoru nad efektywnym jego wykorzystaniem stanowi istotę współczesnego ładu korporacyjnego. Opracowana przez autorów metodyka opiera się na wykorzystaniu nowego narzędzia, tj. Corporate Governance Scorecard, koncentrującego się na procesie identyfikacji instrumentów zarządzania wiedzą, ich operacjonalizacji, określenia siły oddziaływania oraz przypisania mierników służących do zdefiniowania efektywności sprawowanego nadzoru. Pogłębiona analiza problematyki zarządzania wiedzą wykonana w procesie badawczym pozwoliła wyodrębnić składniki zarządzania, które mają relatywnie największy wpływ na zdolność innowacyjną, jak również można je wykorzystać w doskonaleniu nadzoru właścicielskiego nowoczesnych organizacji. Podstawowymi składnikami zarządzania wiedzą, które można zastosować w doskonaleniu nadzoru właścicielskiego w nowoczesnych organizacjach, są: narzędzia, procesy, relacje i innowacje. Wykorzystanie systemu karty wyników pozwala na dokonanie transpozycji tych instrumentów zarządzania wiedzą określonych (zoperacjonalizowanych) na efekty realizacji celów mierzone przez mierniki będące przedmiotem nadzoru według adekwatnych dla ich rodzaju sposobów postępowania, tj. mechanizmów nadzorczych. System sprawowania nadzoru właścicielskiego oparty na tak skonstruowanym narzędziu umożliwia skuteczny nadzór dzięki łatwo mierzalnym zmiennym wyrażonym w miernikach osiągnięcia efektów poszczególnych instrumentów zarządzania. W części końcowej zaprezentowano model struktury nadzorczej spółki z obszaru gospodarki opartej na wiedzy, a przeprowadzona przez autorów analiza przypadku dała szansę przedstawienia istotnych kwestii dotyczących badanego problemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.7382
PDF

Bibliografia

Blair, M.M. (1999). Firm-specific human capital and theories of the firm. W: M.M. Blair, M.J. Roe (eds.). Employees and Corporate Governance. Washington: Brookings Institution Press. ISBN 0815709447.
Zobacz w Google Scholar

García-Castro, R., Aguilera, R.V., Ariño, M.A. (2013). Bundles of firm corporate governance practics: A fuzzy set analysis. Corporate Governance: An International Review, 21(4), 390–407.
Zobacz w Google Scholar

Goergen, M., Mallin, Ch., Mitleton-Kelly, E., Al-Hawamdeh, A., Hse-Yu Chiu, I. (2010). Corporate Governance and Complexity Theory. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 9781849801041.
Zobacz w Google Scholar

Hilami, M.F., Ramayah, T., Mustapha, Y., Pawanchik, S. (2010). Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SME’s. European Journal of Social Science, 16(4), 556–564.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M., Campbell, K., Najman, K. (2009). Reminiscencje na temat polskich regulacji nadzoru korporacyjnego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 151–165.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2015). Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 9788389879240.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, Cz. (2015). Bundles of corporate governance: A preliminary systemic appraisal. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
Zobacz w Google Scholar

MWSE (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu tarnowskiego i Małopolski. Niepublikowany raport z badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w latach 2012–2014. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 9788320819267.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
Zobacz w Google Scholar

Standards Australia. (2005). Australian Standard in Knowledge Management: A Guide.
Zobacz w Google Scholar

Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 1576750140.
Zobacz w Google Scholar

Ward, A.J., Brown, J.A., Rodriguez, D. (2009). Governance bundles, firm performance, and the substitutability and complementarity of governance mechanisms. Corporate Governance: An International Review, 17(5), 646–660.
Zobacz w Google Scholar

Williamson, O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0195078241.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne