Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie integracji Polski z Unią Europejską
Okładka tom 27
PDF

Słowa kluczowe

dochody
wydatki
spożycie
struktura wydatków
wyposażenie w dobra trwałego użytku
gospodarstwo domowe
dobra i usługi
artykuły żywnościowe

Jak cytować

RudnickiL. (2015). Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie integracji Polski z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 27(2-3), 39-52. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.02-3.3952

Abstrakt

Przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodarce w ostatnich dwudziestu latach, wynikające z procesu integracji z Unią Europejską, spowodowały istotne zmiany w funkcjonowaniu polskich gospodarstw domowych. Urynkowienie gospodarki i jej prywatyzacja wywołały zmiany w dwóch ekonomicznych wymiarach życia społeczeństwa – w sferze pracy oraz w sferze konsumpcji. Proces integracji przyniósł pewną poprawę warunków bytu polskich gospodarstw domowych. Wzrosły dochody realne, a co za tym idzie – konsumpcja dóbr i usług. Zmieniły się również zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, wyrażające się głównie w reakcjach obronnych i przystosowawczych do ewoluującej sytuacji gospodarczej kraju. Mimo pozytywnych zmian zachodzących w warunkach bytu, okres integracji kojarzy się członkom polskich gospodarstw domowych z wyrzeczeniami, brakiem pracy i migracją za pracą.

W artykule autor przedstawia zmiany zachodzące w warunkach bytu gospodarstw domowych w okresie integracji Polski z Unią Europejską. Omówiono w nim szczególnie zmiany w dochodach i wydatkach polskich gospodarstw domowych, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Wskazano na tendencje zmian w strukturze wydatków oraz w poziomie i strukturze spożycia artykułów żywnościowych. Ukazano również zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.02-3.3952
PDF

Bibliografia

Budżety gospodarstw domowych w 2006 r. (2007). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2008 r. (2009). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325516185.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE. ISBN 8320813905.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński, J., Panek, T. (red.). (2014). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzyk, B., Leszczyńska, M. (2012). Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne. W: M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.). Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 28. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373388345.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Polski. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku (2015). Główny Urząd Statystyczny: Portal informacyjny [online, dostęp: 2015-05-28]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/#.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny. (1995‒1997). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0079-2780.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (1999‒). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-0632.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki, L. (2006). Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9(1), 9‒24.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. (2003). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [online, dostęp: 2015-05-28]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2014-r-w-swietle-wynikow-badan-budzetow-gospodarstw-domowych,3,14.html.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [online, dostęp: 2015-05-28]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2014-r-w-swietle-wynikow-badan-budzetow-gospodarstw-domowych,3,14.html.
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia. (2015). Polska w Unii Europejskiej [online, dostęp: 2015-05-28]. Wikipedia wolna encyklopedia.pl. Dostępny w Internecie: www.wikipedia.org/wiki/Polska w Unii Europejskiej.
Zobacz w Google Scholar

Zagórski, K. (red.). (2009). Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. ISBN 9788373832879.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne